AYDINLIK ÜÇLÜ ÖLÇEĞI: TÜRKÇE’YE ÇEVİRİ, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 22:58:20.0
Language : Türkçe
Konu : Psikometri
Number of pages: 293-311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişiliğin karanlık tarafına yönelen ve giderek genişleyen araştırmalara karşılık, kişiliğin pozitif yönleri doğrultusunda yeni bir yönelim geliştirmek amacı ile oluşturulan Aydınlık Üçlü, Kantçılık, Hümanizm ve İnsanlığa İnanç olmak üzere üç kişilik özelliğini kapsamaktadır. Aydınlık Üçlü yeni ortaya konulmuş bir yapı olmasından dolayı sayılı çalışmaya konu olmakta ve ilgili çalışmalar tarafından geçerli ve diğer kişilik modelleriyle tutarlı bir yapı olarak bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Aydınlık Üçlü Ölçeği’nin Türkçe’ye çevirisinin yapılması, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılarak üç boyutlu yapının psikometrik özelliklerinin, Türkçe konuşan örneklem grubunda incelenmesidir. Bu çalışma 18 yaş ve üzeri (yaş ort: 28.79±9.66) 393 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Örneklemin %65.1’ini kadınlar, %34.9’unu erkekler oluşturmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak sosyo-demografik form, Aydınlık Üçlü Ölçeği, Kısaltılmış Karanlık Üçlü Ölçeği, Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği, HEXACO Kişilik Envanteri, İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Envanteri kullanılmıştır. Aydınlık Üçlü Ölçeği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin üç faktörlü yapısının tüm varyansın %62.05’ini açıkladığını göstermektedir. Ölçeğe ait iç tutarlılık katsayıları Hümanizm için .72, Kantçılık için .72, İnsanlığa İnanç için .74, ölçeğin bütünü için ise .84 olarak hesaplanmıştır. Aydınlık Üçlü Ölçeği ile Karanlık Üçlü Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek ilişki tespit edilmemiş olup, Makyavelizm (r= .16) ve Psikopati alt boyutu (r=-.14) arasında korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Aydınlık Üçlü Ölçeği ile kriter olarak alınan diğer ölçek toplam puanları -.11 ile .47 arasında  değişen düzeylerde  ilişkili olduğu bulunmuştur. Aydınlık Üçlü Ölçeği ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Envanteri’nin faktörleri -.14 ve  .47 arasında; HEXACO Kişilik Envanteri’nin faktörleri .14 ve .32 arasında; Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği -.11; Sosyal İstenirlik Ölçeği .31; Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği .22  ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular Aydınlık Üçlü Ölçeğ’inin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The Light Triad, which was created with the aim of developing a new orientation in line with the positive aspects of personality, consists of three personality traits: Kantianism, Humanism and Belief in Humanity. Since the Light Triad is a newly introduced structure, it is the subject of few studies and is reported as a valid construct consistent with other personality models by related studies. The aim of this study is to translate the Light Triad Scale into Turkish and to examine the validity and reliability procedures and the psychometric properties of the three-dimensional structure in the Turkish sample group. This study was carried out with the participation of 393 (M = 28.79±9.66) people aged 18 and over. 65.1% of the sample was female, 34.9% was male. Socio-demographic Form, Light Triad Scale, Short Dark Triad, Resilience Scale for Adults, Counterproductive Work Behavior Checklist CWB-C, HEXACO Personality Inventory-Revised, Two- Dimensional Social Desirability Scale and Five Factor Personality Inventory were used as measurement tools in this study. The results of the exploratory factor analysis for the Light Triad Scale revealed that a three-factor structure of the scale explained 62.05% of all variance. The internal consistency reliability coefficients of the scale were calculated as .72 for Humanism, .72 for Kantianism, .74 for Belief in Humanity and .84 for the entire scale. No  statistically significant correlation was found between the Light Triad Scale and the Dark Triad Scale, and correlation coefficients were calculated between Machiavellism (r=.16) and Psychopaty (r=-.14) subdimensions.  It was found that the total score of the Lihgt Triad Scale and other scales taken as criteria were correlated at levels ranging from -.11 to .47.  A relationship was determined with the Light Triad Scale and the factors of Five Factor Personality Inventory ranged from -.14 to .47; the factors of HEXACO Personality Inventory ranged from .14 to .32; Counterproductive Work Behavior Checklist Scale .22; Two- Dimensional Social Desirability Scale .22. The finding from this study revealed that Turkish version of the Light Triad Scale is a valid and reliable measurement tool.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics