ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA TEMELLİ KISKANÇLIK EĞİTİM PROGRAMININ 5 YAŞ ÇOCUKLARIN RESİMLERİNE YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 22:55:33.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 260-292
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 5 yaşındaki çocukların resimlerinde kardeş kıskançlığı konusunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim/öğretim yılında Konya iline bağlı devlet anaokulunda eğitim gören 34 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bilgiler toplanmıştır. Araştırma yöntemlerinden karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmada 8 haftalık eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim programı haftada bir kez olmak üzere 1 tane etkileşimli kitap okuma ve etkinlik/oyun içermektedir. Eğitim öncesinde ve sonrasında kardeş kıskançlığı konulu resim çizimi yaptırılmıştır. Veriler SPSS 26 paket program kullanılarak frekans, yüzde dağılımları ve Wilcoxon testi yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın yaratıcılığa, duyulara ve kardeş kıskançlığı kavramını anlamaya yönelik alt amaçları bulunmaktadır. Araştırma bulgularının yaratıcılığa olan etkisi incelendiğinde, eğitim sonrasında %67,6’sının kağıtta orta alana resmi yerleştirdikleri, %52,9’unun tüm yüzeyi doldurduğu, %44,1’inin erkek figürü çizdiği, %50’sinin 7 ve üzeri uzuv çizdiği, %41,2’sinin 1-2 renk kullandığı, %50’sinin soğuk renkler kullandığı saptanmıştır. Duyulara olan etkisi incelendiğinde %76,5’inin 5 ve üzeri cümle sayısı kullanarak resmini anlattığı, %55,9’unun kıskançlık duygusunu kalbinde hissettiği, %52,9’nun kıskançlık duygusunun sonucunda uzlaşmak istedikleri saptanmıştır. Kıskançlık kavramını anlamaya yönelik olan etkisi incelendiğinde %70,6’sının aile kıskançlığının olduğu, %100’nün kıskançlığı ifade edebildiği, %85,3’ünün artık kimseyi kıskanmadığı saptanmıştır. Yapılan eğitim programı ile yaratıcılıklarını desteklemediği ancak duyulara ve kıskançlık kavramını anlamaya yönelik çocukları desteklediği saptanmıştır. Bunun yanı sıra wilcoxon analizi incelendiğinde eğitim programı sonrasında çocukların kıskançlık duygularında azalış olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the subject of sibling jealousy in the paintings of 5-year-old children. The study group of the research consists of 34 children studying in a public kindergarten in Konya in the 2022-2023 academic year. In the study, information was collected with a semi-structured interview form prepared by the researchers as a measurement tool. Mixed method, one of the research methods, was used. An 8-week training program was applied in the study. The training program includes 1 interactive book reading and activity/game once a week. Before and after the training, a drawing on sibling jealousy was made. The data were analyzed by using the SPSS 26 package program, by performing the frequency, percentage distributions and Wilcoxon test. The research has sub-objectives for creativity, senses and understanding the concept of sibling jealousy.When the effect of the research findings on creativity is examined, it is seen that 67.6% of them placed the picture in the middle area on the paper after the training, 52.9% of them filled the entire surface, 44.1% of them drew a male figure, and 50% of them scratched 7 or more limbs, 41.2% of them used 1-2 colors, 50% of them used cold colors. When the effect on the senses was examined, it was found that 76.5% of them described their picture using 5 or more sentences, 55.9% of them felt the feeling of jealousy in their heart, and 52.9% of them wanted to compromise as a result of jealousy. When the effect on understanding the concept of jealousy was examined, it was determined that 70.6% of them had family jealousy, 100% of them could express jealousy, and 85.3%  of them were no longer jealous of anyone. It has been determined that the educational program does not support their creativity, but supports children in terms of senses and understanding the concept of jealousy. In addition, when Wilcoxon analysis was examined, it was determined that there was a decrease in children's feelings of jealousy after the education program.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics