YARATICI OKUMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 21:37:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 340-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaratıcı okuma yöntemi, okurları bir metni okurken hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik eden bir okuma yaklaşımıdır. Metinle daha derin ve daha kişisel bir bağlantıya yol açarak okuyucunun kendi düşüncelerini, duygularını ve hikayeye ilişkin yorumlarını harekete geçirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, kurmaca olan ve olmayan eserlerde kullanılabilir ve okuyucuları sorular sorarak, bağlantılar kurarak, sahneleri görselleştirerek ve farklı bakış açılarını değerlendirerek metinle aktif bir şekilde ilgilenmeye teşvik eder. Yaratıcı okumanın bireyler üzerinde bir çok olumlu etkisi vardır. Bunlar; eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi, anlamayı geliştirmesi, hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmesi, empati ve duygusal zekayı desteklemesi, okuma zevkinin arttırılması gibi olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yaratıcı okuma konulu genel başlığı altında çalışılmış olan lisansüstü tez araştırmalarının bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yürütülen ve tamamlanmış olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Türkiye’de yaratıcı okuma ile ilgili çalışma konusu olarak 11 lisansüstü tez çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışılan lisansüstü tezlerin 5’i doktora 6’sı ise yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin sınıflandırılmasında: lisansüstü düzey, yazım dilleri, hazırlandıkları üniversiteler, yayımlanan yıl, hazırlandıkları Ana bilim dalları ve danışman unvanları, kriterleri esas alınmıştır. Çalışmanın amacı, yaratıcı okuma  konusunda çalışılan tezlerin genel bir resmini sunmak ve ilgili alanda çalışacak kişilere rehber niteliğinde bir çalışma ortaya çıkarmaktır.

Keywords

Abstract

Creative reading method is a reading approach that encourages readers to use their imagination and creativity while reading a text. It aims to stimulate the reader's own thoughts, feelings, and interpretations of the story, leading to a deeper and more personal connection with the text. This approach can be used in works of fiction and non-fiction and encourages readers to engage actively with the text by asking questions, making connections, visualizing scenes, and evaluating different perspectives. Creative reading has many positive effects on individuals. These; It creates positive effects such as encouraging critical thinking, improving understanding, developing imagination and creativity, supporting empathy and emotional intelligence, and increasing reading pleasure. In this study, bibliometric analysis of postgraduate thesis studies, which were studied under the general title of creative reading in the National Thesis Center database of the Council of Higher Education (YÖK), was carried out. The universe of the research consists of postgraduate theses conducted and completed in Turkey. It has been determined that 11 postgraduate thesis studies have been conducted in Turkey as a study subject on creative reading. It was determined that 5 of these postgraduate theses were doctoral theses and 6 were master's theses. In the classification of theses: graduate level, written languages, universities they were prepared, year of publication, departments and advisor titles, criteria were taken as basis. The aim of the study is to present a general picture of the theses studied on creative reading and to reveal a guide for people who will work in the related field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics