ETKİLEŞİMLİ OKUMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ‎BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 21:30:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 333-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkileşimli okuma, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine aktif katılımını vurgulayan bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, okumayı tek başına ve edilgen bir etkinlikten ziyade okuyucu, metin ve diğer insanlar arasındaki etkileşimleri içeren sosyal ve kültürel bir etkinlik olarak görür. Etkileşimli okuma tipik olarak, öğrencilerin metni daha derinden anlamalarına ve okunan materyalle daha güçlü bir bağlantı geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla paylaşılan okuma, rehberli okuma ve işbirlikçi tartışma gibi teknikleri içerir. Etkileşimli okuma önemlidir çünkü okuyucuyu metni anlama ve metinden anlam çıkarma sürecine aktif olarak dahil eder. Bu tür okuma, eleştirel düşünmeyi teşvik eder, bilgilerin anlaşılmasını ve akılda tutulmasını geliştirir ve içeriğin daha derinden anlaşılmasına yardımcı olur. Ek olarak, etkileşimli okuma daha ilgi çekici ve eğlenceli olabilir, bu da daha olumlu bir okuma deneyimine yol açar. Bu çalışmada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında etkileşimli okuma konulu genel başlığı altında çalışılmış olan lisansüstü tez araştırmalarının bibliyometrik analizi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Türkiye’de etkileşimli okuma ile ilgili çalışma konusu olarak 8 lisansüstü tez çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmaların 3’ü doktora 5’i ise yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin sınıflandırılmasında: lisansüstü düzey, yazım dilleri, hazırlandıkları üniversiteler, yayımlanan yıl, hazırlandıkları Ana bilim dalları ve danışman unvanları, kriterleri esas alınmıştır. Çalışmanın amacı, etkileşimli okuma konulu çalışılan lisansüstü akademik çalışmaların genel bir resmini sunmaktır.

Keywords

Abstract

Interactive reading is a teaching approach that emphasizes the active participation of students in their own learning processes. This approach views reading as a social and cultural activity involving interactions between the reader, the text and other people, rather than a solitary and passive activity. Interactive reading typically includes techniques such as shared reading, guided reading, and collaborative discussion to help students understand the text more deeply and develop a stronger connection with the material being read. Interactive reading is important because it actively engages the reader in the process of understanding and extracting meaning from the text. This type of reading encourages critical thinking, improves understanding and retention of information, and helps with a deeper understanding of the content. Additionally, interactive reading can be more engaging and fun, leading to a more positive reading experience. In this study, bibliometric analysis of postgraduate thesis studies that were studied under the general title of interactive reading in the National Thesis Center database of the Council of Higher Education (YÖK) were made. The universe of the research consists of postgraduate theses in Turkey. It has been determined that 8 postgraduate thesis studies have been conducted in Turkey as a study subject on interactive reading. It has been determined that 3 of the scientific studies are doctorate and 5 are master's thesis. In the classification of theses: graduate level, written languages, universities they were prepared, year of publication, departments and advisor titles, criteria were taken as basis. The aim of the study is to present a general picture of postgraduate academic studies on interactive reading.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics