ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN MÜZİK TEORİSİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-04 00:33:05.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 294-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitimi, kültürel varlık ve birikimin değerli bir parçası olması sebebiyle toplumların biçimlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bireyin müzik ile etkileşimi her ne kadar doğum öncesi dönemde başlasa da profesyonel olarak müzik ile ilk tanışması okullarda verilen müzik dersleri sayesinde olmaktadır. Bu araştırma, okullarda verilmekte olan müzik teorisi ile ilgili konu ve kazanımların ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığının ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalışmada veriler, “Müzik Teorisi Değerlendirme Anketi” yoluyla toplanmıştır. Anket için literatür kapsamında maddelerin oluşturulmasına başlamış, alan uzmanlarından görüş alınarak yüzey geçerliliği, uzman görüşleri doğrultusunda ise kapsam geçerliliği ile toplam 14 madde olarak sonlandırılmıştır. Katılımcıların (n=106) görüşlerini “Evet”, “Kısmen” ve “Hayır” seçeneklerinden birini seçerek belirtmeleri istenmiştir. Anketin demografik bilgiler kısmında katılımcılara “cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, enstrüman çalıp çalmadığı, okul dışında bir müzik faaliyetinde yer alıp almadığı ” sorulmuştur. Veri analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış ayrıca demografik değişkenler bakımından katılımcı görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını belirlemek üzere Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri yapılmıştır. Bulgulardan elde edilen sonuçlar değerlendiğinde, katılımcıların cinsiyetlerine göre müzik teorisi bilgi düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu, müzik enstrümanı çaldığını belirten katılımcıların müzik teorisi bilgi düzeylerinin bir enstrüman çalmadığını belirtenlere göre daha yüksek olduğu, ailesinde bir müzik enstrümanı çalan birinin olduğunu belirten katılımcıların müzik teorisi bilgi düzeylerinin ailesinde enstrüman çalan birinin olmadığını belirtenlere göre daha yüksek olduğu, okuldaki müzik dersleri dışında bir müzik faaliyetinde yer aldığını belirten katılımcıların müzik teorisi bilgi düzeylerinin müzik faaliyetinde yer almadığını belirtenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Music education has an valuable role in formatting societies because it is an important element of cultural richness and intangible cultural heritage. Although the interaction of the individual with music begins in the prenatal period, the first professional acquaintance with music is through music lessons given in school. This research aims to reveal how the course content and the learning outcomes related to music theory given in schools are perceived by the 8th grade students at secondary school. In the study, the data were collected through the "Music Theory Evaluation Questionnaire". First, the items for the questionnaire were created in line with the literature; and then, after taking the opinions of the colleagues for face validity and expert opinions for content validity; the questionnaire was finalized as a totaly 14-item research instrument. The participants (n=106) were asked to express their opinions by choosing one of the options "Yes", "Partly" or "No". In the demographic information part of the questionnaire, the participants were asked to indicate "gender, mother's education level, father's education level, whether they played an instrument, whether they took part in a musical activity outside of school". Frequencies and percentages were calculated in the data analysis, and Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were performed to determine whether there was a statistically significant difference between participant views in terms of demographic variables. When the results of the findings were evaluated, it was seen that there was a significant difference in the level of music theory knowledge in terms of the gender of the participants, the level of music theory knowledge was higher among the participants who reported that they played a musical instrument when compared to those who stated that they did not play an instrument; that the level of music theory knowledge was higher in the participants who stated that they had a family member who played a musical instrument than in those who did not have any family members who played a musical instrument, and that the level of music theory knowledge was higher in the participants who stated that they took part in a music activity other than music lessons at school when compared to those who stated that they were not involved in any music activities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics