OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİREYSEL FARKLILIKLARI ELE ALAN RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 09:41:41.0
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 244-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okul öncesi döneme hitap eden ve bireysel farklılıkları konu alan 40 resimli hikâye kitabı incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen kitaplarda; hangi bireysel farklılıklarla ilgili oldukları, hangi mesajları verdikleri, bireysel farklılıkları olan çocukların toplumsal kabul durumları, kitapların iç (konu, karakter, mesaj, imla ve dilbilgisi) ve dış yapısı (boyut, cilt, kapak tasarımı, renklendirme), kitabın yazarı ve çizerin karakteri bireysel farklılıklarıyla nasıl tanımladığı incelenmiştir. Araştırmada doküman incelemesi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşleri sonucunda oluşturulan “Okul Öncesi Dönemde Bireysel Farklılıkları İnceleyen Resimli Hikâye Kitapları Formu” ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde bireysel farklılıkları konu alan kitapların %85 oranında çeviri kitap olduğu görülmektedir. Araştırmanın içyapı özelliği sonucu dikkate alındığında; kitaplardaki bireysel farklılıklar çoğunlukla dış görünüşten kaynaklanan bireysel farklılıklardır ve kitapların %92,5'inin ana karakterlerden oluştuğu görülmüştür. Kitapların temaları saygı-sosyal kabul, görünüş ve düşüncelerdir. Kitapların verdiği mesajlar arasında saygı, yetersizliklere ve farklılıklara saygı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this research, 40 illustrated storybooks addressing the pre-school period and dealing with individual differences were examined. Books included in the research; which individual differences they with, what messages they give, social acceptance status of children with individual differences, internal (subject, character, message, spelling and grammar) and external structure of the books (size, binding, cover design, coloring), book author and how the illustrator defines character with individual differences. Document analysis was used in the research. As a data collection tool in the research, the “Picture Story Books Examining Individual Differences in Preschool Period” form, which was created by the researchers as a result of expert opinions, was analyzed in detail. When the results of the research are examined, it is seen that the books that deal with individual differences are 85% translated books. Considering the result of the internal structure characteristic of the research; the individual differences in the books are mostly the individual differences arising from the outward appearance, it has been seen that 92.5% of the books consist of the main characters. Themes of the books are respect-social acceptance, appearance and thoughts. Among the messages given by the books, it was seen that there was respect, respect for inadequacies and differences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics