TOPLUMSAL CİNSİYET ROL TUTUMLARI İLE PSİKOLOJİK İKLİM ARASIN-DAKİ İLİŞKİDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 20:40:24.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 161-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet rol tutumlarının, cinsiyet rollerine yüklenilen beklentileri özetleyen bir çerçeve çizerek, iş hayatı içerisindeki beklenti ve davranış örüntülerine kaynaklık edebilecek konumda olan bir değişken olarak ele alındığı bu çalışmada, eşitlikçilik ve geleneksellik olarak iki eksende sınıflandırma yapılmıştır. Eşitlikçi rol tutumlarının psikolojik iklime olumlu yönde katkı yapacağına ve iş aile çatışmasının bu ilişkide düzenleyici rol oynayacağına yönelik geliştirilen araştırma modeline dair testler SPSS 26 versiyonu ile yapılmıştır. Bulgular araştırma hipotezlerini kısmi olarak desteklerken, beklenilmeyen yönde elde edilen sonuçlar söz konusu olmuş ve teorik altyapıda kurulan ilişkiler sonuç bölümünde tekrar ele alınmıştır. Bulgulara göre eşitlikçi toplumsal cinsiyet rol tutumları ile psikolojik iklim arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak geleneksel toplumsal cinsiyet rol tutumları ile psikolojik iklim ilişkisinde iş aile çatışmasının kısmi düzenleyici rolü olduğu bulunmuştur. Araştırmada örgüt kültürüne bireysel manada uyum sağlayan ve sağlamayan bireylerin algılarının farklılaşarak, cinsiyet rol tutumlarının psikolojik iklime durumsal olarak olumlu veya olumsuz yönde yansımalarının olabileceği çıkarsaması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, in which gender role attitudes are considered as a variable that can be a source of expectations and behavior patterns in business life by drawing a framework summarizing the expectations attributed to gender roles, a classification has been made in two axes egalitarianism and traditionalism. Tests on the research model developed for the positive contribution of egalitarian role attitudes to the psychological climate and the role of work-family conflict in this relationship were conducted with SPSS version 26. While the findings partially supported the research hypotheses, unexpected results were obtained, and the relations established in the theoretical infrastructure were discussed again in the conclusion section. According to the findings, no relationship was found between egalitarian gender role attitudes and psychological climate. However, it was found that work-family conflict has a partial moderator role in the relationship between traditional gender role attitudes and psychological climate. In the research, it has been deduced that the perceptions of individuals who adapt and do not adapt to the organizational culture individually differ, and that their gender role attitudes may have situational positive or negative reflections on the psychological climate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics