ÜNİVERSİTEDE OKUYAN EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ VE AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-08 22:38:01.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 34-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin dijital bağımlılık ve akademik öz yeterlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metot: Tanımlayıcı araştırma ilkelerine uygun olarak yapılan bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde okuyan 526 öğrenci ile Nisan-Mayıs 2019 tarihlerinde arasında yapılmıştır.  Araştırmanın verileri “Anket formu, Dijital Bağımlılık Ölçeği ve Akademik Öz Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, t testi ve F testi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi Sperman korelasyonu testi kullanılmıştır.   Bu araştırma için Etik kurulu onayı alınmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.71±1,60dır. Erkek öğrencilerin akademik öz yeterliği kadınlardan yüksek bulunmuştur. Ebelik öğrencilerinin akademik öz yeterliği daha yüksektir (p=0,044). Sosyal hayatta 30 adet ve üzerinde arkadaşı olanların akademik öz yeterliği daha yüksektir (p=0,022). Bilgisayar sahibi olanların dijital bağımlılığı daha yüksek bulunmuştur (p=0,027). Cep telefonu ve bilgisayar oyunu oynayanların dijital bağımlılıkları daha yüksek bulunmuştur (p=0,001). Gelir durumu giderinden az olanların dijital bağımlılıkları daha yüksek bulunmuştur (p=0,038).

Sonuç: Öğrencilerin cinsiyete göre anne baba eğitim durumuna göre, arkadaş sayısına göre akademik öz yeterlik ve Dijital bağımlılıklarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sosyal medya boyutunda dijital bağımlılığı arttıkça akademik öz yeterliliğin azaldığı saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted as a descriptive research in order to determine and compare the levels of digital addiction and academic self-efficacy of nursing and midwifery students according to different variables.

Material and Method:  Study, conducted in accordance with the descriptive research principles,was conducted between April and May  2019 with 526 students studying in the Department of Nursing and Midwifery at Ondokuz Mayıs University. The data of the study were collected by using "Questinnaire form", Digital addiction scale and  Academic self-efficacy scale.  t test, F test Mann whitney U test,  Kruskal Wallis and  Sperman Correlation test  were used in the evaluation of the data obtained .Ethics committee approval was received for this research .

Results: The avarage age of students is 20,71. The academic self-efficacy of male students was higher than that of women. Academik self-efficacy is higher for midwifery students. Those who have 30 or more friends in social life have higher academic self-efficacy. Digital addiction was found to be higher for those who own a computer. Digital addiction was found to be higher for those who play mobile phones and computer games. Digital dependencies of those with less income status were found to be higher (p=0,038).

Conclusion: It was determined that the academic self-efficacy and digital addictions of the students differ according to the gender, according to the educational status of the parents, and according to the number of friends. It has been determined that academic self-efficacy decreases as digital addiction increases in the social media dimension.

 

Keywords