OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 20:28:19.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 254-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çatışma, bir örgütün amacına ulaşmasını zorlaştıracak ya da engelleyebilecek bir özelliğe sahip iken, çatışma yönetiminde olumsuz etkilerin azaltılması ve pozitif etkilerin artırılması söz konusudur. Çatışmanın örgütlerde ve yaşamın içerisindeki konumu dikkate alındığında eğitim örgütlerinde de çatışmaların yaşandığı görülmektedir. Bu çatışmalar, öğretmenler, öğrencler ve okul yöneticileri arasında meydana gelebilmektedir. Okulların sahip olduğu bu karmaşık özellikler nedeniyle çeşitli şekillerde çatışma yaşama olasılığı riski yüksek düzeydedir. Bu durumların önlenmesi ve mevcut çatışmaların yönetiminde okul yöneticilerinin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimler son derece önemlidir. Araştırmada okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejilerinin öğretmen görüşlerine göre ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenleri kullanılmıştır. Bu bağlamda betimsel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Malatya il merkezi ve ilçelerindeki ilkokullarda görev yapan okulöncesi, sınıf ve rehber öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, araştırma amacı bağlamında araştırmacı tarafından rasgele örnekleme yönetmiyle belirlenen 278 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile okul yöneticilerine yönelik çatışma yönetim stratejileri belirleme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda veriler SPSS24 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada erkeklerin kadınlara göre okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejilerine ilişkin algıların daha yüksek olduğu ve öğretmenlerin yaşları arttıkça okul yöenticilerinin çatışma yönetim stratejileri bakımından daha yeterli olduğu belirlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmeni branşında görev yapan öğretmenlerin, okul yöneticilerini çatışma yönetim stratejileri bakımından daha yeterli olarak algıladıkları görülmüştür. Araştırmada mesleki kıdemin ve okuldaki öğretmen sayısının artmasına bağlı olarak okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejilerinin artış gösterdiği sonuçarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

While conflict has a feature that can make it difficult or prevent an organization from reaching its goal, in conflict management, it is possible to reduce the negative effects and increase the positive effects. Considering the position of the conflict in organizations and in life, it is seen that there are conflicts in educational organizations as well. These conflicts can occur between teachers, students and school administrators. ‎Due to these complex characteristics of schools, the risk of conflict in various forms is high. The knowledge, skills and experiences of school administrators are extremely important in the prevention of these situations and in the management of existing conflicts. In the research, it is aimed to reveal the conflict management strategies of school administrators according to the opinions of the teachers. Quantitative research designs were used in the research. In this context, scanning model, one of the descriptive research models, was used. The universe of the research consists of preschool, classroom and guidance teachers working in primary schools in Malatya city center and its districts in the 2022-2023 academic year. The sample of the study, on the other hand, consists of 278 teachers determined by the researcher by random sampling method in the context of the research purpose. In the research, demographic information form prepared by the researcher and the conflict management strategies determination scale for school administrators were used as data collection tools. Quantitative data analysis methods were used in the analysis of the research data. In this context, the data were analyzed with the SPSS24 data analysis program. In the study, it was determined that the perceptions of the school administrators regarding the conflict management strategies of the school administrators were higher than the women, and that the school administrators were more competent in terms of conflict management strategies as the age of the teachers increased. In the study, it was seen that the teachers working in the classroom teacher branch perceived their school administrators as more competent in terms of conflict management strategies. In the research, it was concluded that the conflict management strategies of school administrators increased due to the increase in professional seniority and the number of teachers in the school. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics