MÜLTECİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-21 20:24:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Malatya ili Battalgazi ilçesinde bulunan ve lise eğitimine devam eden Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitimi ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinin neler olduğunun incelenmesidir. Öğretmenlerin görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum deseni kullanılmıştır. Öğretmenlerin Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitimi sırasında yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek için veri toplama tekniklerinden “görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden "betimsel analiz" yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaya katılan öğretmen seçiminde, sadece 9. sınıfların dersine giren öğretmenler ve kız İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu temel ölçüt uyarınca, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ilçesinde bulunan bir lisede sınıf mevcutlarının ortalama yarıya yakını Suriyeli mülteci öğrencilerden oluşan okulda görev yapan 20 öğretmen ile gönüllülük esasına göre bireysel olarak ve yüz yüze görüşülerek bilgi toplanmıştır.  Araştırma sonucunda; katılımcıların çoğu dil sorunu başta olmak üzere ilgisizlik, isteksizlik, devamsızlık gibi sorunlar üzerinden durmuşlardır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda dil sorunun çözülmesi, oryantasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the views of teachers about the education of Syrian refugee students attending high school in Battalgazi district of Malatya province. In this study, case design, one of the qualitative research methods, was used to examine the views of teachers in depth. "Interview method", one of the data collection techniques, was used to determine the problems experienced by teachers during the education of Syrian refugee students and their suggestions for solutions to these problems. "Descriptive analysis" method, one of the qualitative analysis methods, was used to analyse the collected data. Criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. In the selection of the teachers participating in this study, the main criteria were determined as teachers teaching only 9th grade courses and being female Imam Hatip High School students. In accordance with this basic criterion, information was collected through individual and face-to-face interviews with 20 teachers working in a high school in Battalgazi district of Malatya province in the 2022-2023 academic year, where almost half of the classrooms were composed of Syrian refugee students on a voluntary basis.  As a result of the research; most of the participants emphasised the problems such as apathy, reluctance and absenteeism, especially the language problem. In line with the results, it was suggested that the language problem should be solved and orientation activities should be emphasised.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics