ANTİK MEZOPOTAMYA’DA MİLATTAN ÖNCE ERKEN DÖNEM DANS FAALİYETLERİ

Author:

Year-Number: 2023-141
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-30 09:38:27.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Antik Mezopotamya’da Milattan önce erken dönem dans faaliyetlerinin incelenmesi ve kültürel yansımalarının araştırılmasıdır. Literatür taraması yapılmıştır. Antik çağlarda dans faaliyetleri dini gücü değiştirmenin veya bu güce erişmenin bir yolu olarak algılanmış ve insanların kendilerini ifade etme aracı olarak görülmüştür. Mezopotamya’da milattan önce 10000 yıl öncesinden başladığı varsayılan dans faaliyetleri kayalar üzerine çizilmiştir. Daha sonraları dans faaliyetleri Gılgamış destanına konu olmuş ve Sümer mitolojisine yansımıştır. Sümerleri takiben Asurlar, Babiller ve Hitiler gibi uygarlıklarda dans etkinlikleri devam etmiştir. Antik Mezopotamya da dans motifinin en eski kanıtı Doğu Akdeniz'deki Nevali Çori (Türkiye’nin Fırat bölgesi) ve Dhuweila’da (Ürdün’ün doğusu) milattan önce dokuzuncu binyılda gün ışığına çıkar. Erken sekizinci binyılda Mezopotamya’daki dans figürleri Anadolu’da Çatalhöyük’te (Konya yakınlarında neolitik ve kalkolitik Çağ yerleşim yeri) çokça görülür. Milattan önce sekizli binyıl sonu ve yedinci binyıllarında dans figürleri çoğunlukla Tell Halaf’da veya Halaf höyüğünde (Türkiye – Suriye sınırının güneyindeki erken kalkolitik çağ yerleşim yeri) görülür.  Antik Mezopotamya’daki dans figürlerinin hem o bölgelerde yaşayan toplumlar hem de yıllara göre bir sınıflaması yapılarak günümüze yansımaları araştırılmalıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the early period dance activities in Ancient Mesopotamia before Christ and to investigate their cultural reflections. A literature review was made. In ancient times, dance activities were perceived to change or achieve religious power and were seen as a means of self-expression. Dance activities assumed to have started 10000 years before Christ in Mesopotamia were drawn on rocks. Later, dance activities became the subject of the Gilgamesh epic and reflected in the Sumerian mythology. Following the Sumerians, dance activities continued in civilizations such as Assyrians, Babylonians, and Hittites. The earliest evidence of the dance motif in ancient Mesopotamia comes to light in the ninth millennium BC at Nevali Çori (Turkey's Euphrates region) and Dhuweila (Eastern Jordan) in the eastern Mediterranean. Dance figures from Mesopotamia in the early eighth millennium BC are common in Anatolia at Çatalhöyük (a neolithic and Chalcolithic settlement near Konya). In the late eighth and seventh millennium BC, dance figures are mostly seen in Tell Halaf or Halaf mound (early Chalcolithic settlement south of the Turkey-Syria border). The reflections of the dance figures in ancient Mesopotamia to the present day should be investigated by making a classification according to both the societies living in those regions and the years.

Keywords