OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-20 21:56:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 212-223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 Öğretimsel liderlik, okul içerisinde öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim öğretim süreci ile ilgili öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarını ifade eden liderliği ifade etmektedir. Öğretimsel ilderliğin yüksek olması, öğrencilerde bilgi ve becerilerin kazanım düzeylerinin artmasına, akademik başarıda ilerlemeye katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada öğretmenlerin bakış açsıyla okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik özelliklerinin belirlenmesi ‎amaçlanmıştır. ‎Araştırmada betimsel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama ‎modelleri, belirli bir duruma ilişkin algı ya da tutumların ortaya çıkarılmasını sağlayan araştırma ‎modelleridir.‎ Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Malatya ilinde görev yapan ‎öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinde bulunan ve ortaokul ‎kademesinde görev yapan farklı branşlardaki 315 öğretmen oluşturmaktadır. ‎Araştırmada veri toplama aracı olarak demogafik bilgi formu ve öğretim liderliği ‎davranışları ölçeği (ÖLDÖ) kullanılmıştır. ‎Araştırma verilerinin analizinde nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda ‎araştırma verileri SPSS24 veri analiz programı ile analiz edilmiştir. ‎Araştırma sonucunda şehirde (belde-ilçe) görev yapan öğretmenlerin, köyde görev yapanlara göre öğretimsel liderlik düzeylerinin daha yüksek olduğu, öğretmenlerin cinsiyetleri bakımından öğretimsel liderlik düzeyleri arasında farklılık meydana gelmediği, mesleki kıdem bakımından öğretmenlerin öğretimsel liderlik algılarının benzerlik gösterdiği sonuçlarınaulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Instructional leadership refers to the leadership that expresses the attitudes and behaviors of teachers and school administrators towards students regarding the education and training process within the school. ‎The high level of educational leadership contributes to the increase in the level of acquisition of knowledge and skills in students, and to progress in academic success. In this study, it is aimed to determine the instructional leadership characteristics of school administrators from the teachers' perspective. ‎‎The survey model, one of the descriptive research models, was used in the research. Survey models are research models that enable to reveal perceptions or attitudes towards a certain situation. The universe of the research consists of teachers working in the province of Malatya in the 2022-2023 academic year. The sample of the research consists of 315 teachers from different branches, who are in the universe and work at the secondary school level. ‎‎The demographic information form and the instructional leadership behavior scale (SLBS) were used as data collection tools in the research. ‎Quantitative data analysis methods were used in the analysis of the research data. In this context, the research data were analyzed with the SPSS24 data analysis program. ‎As a result of the research, it was concluded that the teachers working in the city (town-district) had higher levels of instructional leadership than those working in villages, there was no difference between the levels of instructional leadership in terms of gender, and the perceptions of instructional leadership were similar in terms of professional seniority. .‎

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics