KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DÜZEYİ ve FİRMA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-12 01:29:19.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 376-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte birçok işletmeler faaliyetlerini hesap verebilirlik ve şeffaflık kapsamında yürütebilmesi için daha doğru kontrol mekanizmalarına gereksinim duymuştur. Bu gereklilik kurumsal yönetim, kurumsal yönetim ilkelerine ve buna benzer bazı kavramlara olan önemi arttırmıştır. Kurumsal yönetim uygulamaları; faalliyetlerde verimliliği, işletmelerin güvenilir bir konumda yer alması ve piyasa güveninin oluşturulması, paydaşların tüm haklarının her alanda korunması gibi yaklaşımları amaçlamakta ve uluslararası boyutlarda daha rahat ve ucuz kaynak finans etme ile süreçlerde daha şeffaf ve hesap verebilirlik içerisinde yer almasını sağlamaktadır. Kurumsal yönetim uygulamaları, işletmelere itibar ve olumlu imaj yaratmakta ve faaliyetlerde verimlilik ve etkinliği arttırmak suretiyle dolaylı olarak da ülke ekonomisine katma değer yaratmaktadır. Bu bağlamda işletmelerin sürekliliği koruması, başarılı olması ve rekabet avantajını koruyabilmeleri açısından kurumsal yönetim ilkelerine etkisi büyük olmaktadır. Etkin bir kurumsal yönetim uygulamalarının varlığı, işletme sürekliliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, kurumsal yönetim ilkeleri ile firma karlılığı arasında bir ilişkinin olup olmadığını ölçmeye yöneliktir. Bu amaçla, öncelikle kurumsal yönetim anlayışı, ilkeleri ve önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise kurumsal yönetim ilkeleri ile firma karlılığı ilişkisinin boyutu ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

With globalization and technological developments, many businesses needed more appropriate and accurate control mechanisms to carry out their activities within the scope of accountability and transparency. This requirement has increased the importance of corporate governance, corporate governance principles and some similar concepts. Corporate governance practices aim at approaches such as efficiency in operations, ensuring that businesses are in a reliable position and establishing market confidence, protecting the rights of stakeholders in all areas, and enabling them to take part in processes more transparently and accountably by financing resources more easily and cheaply at international scale. Corporate governance practices create reputation and positive image for businesses and indirectly create added value to the country's economy by increasing efficiency and effectiveness in activities. In this context, it has a great impact on corporate governance principles for businesses to maintain continuity, be successful and maintain their competitive advantage. The existence of effective corporate governance practices is of vital importance for business continuity. The aim of this research is to measure whether there is a relationship between corporate governance principles and firm profitability. For this purpose, first, the concept of corporate governance, its principles and importance are emphasized. In the second part, the size of the relationship between corporate governance principles and firm profitability is discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics