İŞKOLİKLİK, ÖRGÜTSEL DESTEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-140
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-20 21:52:43.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 91-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, kamu çalışanlarının işkoliklik, örgütsel destek ve tükenmişlik düzeylerini ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bazı demografik değişkenlere göre ortalamaların farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırma kapsamında Erzurum ili Narman ilçesinde görev yapan 200 kamu çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre işkoliklik ile örgütsel destek arasında orta derecede anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. İşkoliklik ile tükenmişlik arasında da orta derecede anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel destek ile tükenmişlik arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırma kapsamında cinsiyet, eğitim düzeyi ve meslek gibi çeşitli demografik özellikler açısından katılımcıların ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to evaluate the workaholism, organizational support and burnout levels of public employees and the relationships between these concepts. In addition, it was also examined whether the averages differed according to some demographic variables. Within the scope of the research, a questionnaire was applied to 200 public employees working in the Narman district of Erzurum province. According to the findings obtained from the research, it was determined that there is a moderately significant relationship between workaholism and organizational support. A moderately significant relationship was also found between workaholism and burnout. No significant relationship was found between organizational support and burnout. Within the scope of the research, it was understood that there was a significant difference between the averages of the participants in terms of various demographic characteristics such as gender, education level and occupation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics