İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMINDAKİ KONUŞMA PROJESİ UYGULAMASININ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-02 23:42:08.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 325-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İngilizce konuşmanın öneminin gittikçe arttığı günümüzde konuşma becerilerini geliştirmek için her gün yeni methodlar ve yöntemler önerilmektedir. Son dönemlerde etkili olarak kullanılan yöntemlerden biri de konuşma projeleridir. Bu araştırmanın amacı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) hazırlık biriminde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden beri uygulanmakta olan konuşma projelerini, kaldırılan vize sınavı ile karşılaştırarak değerlendirmektir.  Nitel araştırma modeline dayalı olarak olgubilim yöntemine göre yapılan çalışmada veriler uzman görüşlerinin alındığı yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan on öğretim görevlisi ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre konuşma projelerinin teoride etkili fakat uygulamada problemlerinin olduğu, vize sınavının daha kapsamlı ve nesnel değerlendirme imkânı sunduğu ama vize sınavını tekrar uygulamak yerine var olan kısa sınavların (quizlerin) ve final sınavının kapsamının genişletilerek uygulanmasının uygun olduğu ve konuşma projelerinin uygulamada kalması ve var olan sorunların çözülmesi gerektiği belirlenmiştir. Konuşma projelerindeki mevcut sorunlar giderilirse konuşma projeleri hem öğrenme hem değerlendirme sürecinde daha etkili olacaktır.

Keywords

Abstract

In today's world, where the importance of speaking English is increasing, new methods and applications are suggested every day to improve speaking skills. One of the methods that have been used effectively in recent times is speaking projects. The purpose of this research is to evaluate the speaking projects that have been implemented since the 2019-2020 academic year in Ankara Yıldırım Beyazıt University (AYBU) preparatory unit, by comparing them with the abolished midterm exam. In the study, which was carried out according to the phenomenology method based on the qualitative research model, the data were obtained with a semi-structured interview form in which expert opinions were taken. Ten Lecturers constituting the study group were determined according to the criterion sampling method. Data were analyzed using content analysis. According to the data obtained, it has been determined that the speaking projects are effective in theory but have problems in practice, the midterm exam offers a more comprehensive and objective evaluation, but instead of re-applying the midterm exam, it is appropriate to expand the scope of the existing quizzes and the final exam, and the speaking projects should remain in practice and the existing problems should be solved. If the existing problems in speaking projects are resolved, speaking projects will be more effective in both learning and evaluation processes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics