TEMEL BAĞLAMA EĞİTİMİNDE KULLANILAN BAĞLAMA TÜRÜNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-02 23:33:44.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 287-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, temel bağlama eğitiminde kullanılan bağlama türüne yönelik uzman görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, temel bağlama eğitiminde kullanılan bağlama türü ve temel bağlama eğitiminde kazandırılması amaçlanan davranışların söz konusu bağlama türüne uygunluğu uzman görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma, betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu bağlama eğitimi alanında görev yapan akademisyen/eğitimci/icracı 10 uzman oluşturmaktadır. Araştırma verilerine uzman görüşlerinden hareketle araştırmacılar tarafından geliştirilip uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılmıştır. Araştırmada ulaşılan bulgular ışığında: Temel bağlama eğitiminde uzun sap bağlama ile başlanmasının; doğru tutuşun öğretilmesi, mızrap tutan elde mızrap tutuşu öğretilmesi, mızrap vuruş yönlerinin öğretilmesi, öğrencilere mızrap tekniği kazandırma kapsamında bilek hareketlerinin (bilek tekniğinin)  öğretilmesi, yöresel tezene kalıplarının öğretilmesi, tel numaralarının öğretilmesi, düzenlerin (akort biçimlerinin) öğretilmesi, el pozisyon farklılıklarının öğretilmesi, perde isimlerinin (perde yerlerinin) öğretilmesi, temiz ses elde etmede doğru “basış”ın öğretilmesi, perde üzerinde melodiyi işleyen elin tuşe üzerinde duruşunun öğretilmesi, parmak numaralarının öğretilmesi, çarpma çalışmalarının öğretilmesi, perde üzerinde melodiyi işleyen elin parmak numarası ile birlikte mızrap vuruş yönlerinin (kavranması ve pekiştirilmesi) kullanımına yönelik alıştırmaların çalışılması öğretilmesi açılarından daha faydalı olacağı, sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine expert opinions on the linking instrument used in basic linking training. For this purpose, the type of bonding used in basic bonding training and the suitability of the behavior intended to be incorporated in basic bonding training have been examined in accordance with their expert opinion. Research is a field study in descriptive quality. The study group is composed of 10 academics/educators/executives who work in the context of bonding education. Based on expert opinions on research data, semi-structured interview form developed and applied by researchers. Finding light in the study: Starting with long stapling in basic stapling training; teaching wrist movements (wrist technique) in the scope of giving plectrum technique to the students, teaching local poetry attitudes, teaching the wire numbers, teaching the arrangements (tuning forms), teaching the hand position differences, curtains, teaching the right hand grip, teaching the right hand grip, the practice of using the left hand tokens, the teaching of the numbers on the left hand, the teaching of the numbers of the fingers, the teaching of the multiplication exercises, the use of the plectrum directions (grasp and reinforcement) with the left hand finger number it will be more beneficial than the teaching of studying.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics