TÜRKİYE’DE LİDERLİK ALANINDAKİ DOKTORA TEZLERİNİN BİLGİ ÜRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-29 01:59:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 240-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lisansüstü eğitim ile doğru bilginin üretimi, eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşımın kullanımı, farklı alanlarda mevcut problemlere çözüm bulunması gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Eğitimin belirtilen amaçlarına ulaşmasında özgün akademik bilginin en önemli kaynakları arasında doktora tezleri bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada da Türkiye’de liderlik alanında tamamlanmış doktora tezlerinde bilginin üretilmesi konusunda bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda son beş yılda Türkiye’de tamamlanmış eğitim yönetimi doktora tezlerine yönelik doküman analizi yapılmıştır. Çalışma materyali olarak 26 doktora tezi seçilmiştir. Çalışma bulgularına göre; doktora tezlerinde liderlik konusunun genel olarak ele alındığı, tezlerde kullanılan değişkenlerin birçoğunun yönetsel kuramlardan oluştuğu, bağımsız değişkenler arasında en fazla cinsiyet ve eğitim değişkenlerinin tercih edildiği belirlenmiştir. Yöntemsel bulgular incelendiğinde; doktora tezlerinin yarısında nicel araştırma yönteminin, daha sonra karma yöntemin kullanıldığı belirlenmiştir. Bilgi üretimine yönelik olarak ise, doktora tezlerinde model geliştirmeye az yer verildiği, kavram veya kuram geliştirmeye ilişkin hiç çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Tezlerde üretilen bilginin en çok okul yöneticileri ve akademisyenler için üretildiği görülmüştür. Son olarak üretilen bilginin bilimsel işlevine göre, doktora tezlerinin tümünün durum tespitine ve açıklamaya yönelik olduğu, bazı araştırmalarda korelasyon ve yordamanın incelendiği, kontrol işlevine ise neredeyse hiç yer verilmediği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan doktora tezlerinin kapsamlı bir meta-analizinin yapılması ve belirlenen boşlukları doldurmaya yönelik yeni tezlerin ortaya konulması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of postgraduate education is to produce the accurate information, to provide critical thinking skills and find solutions to existing problems in different areas. Doctoral dissertations are among the most important sources of original academic knowledge in achieving these goals of education. In this study, the purpose is to evaluate academic knowledge production in doctoral dissertations for educational administration in leadership discipline in Turkey for the last five years. For this purpose, document analysis for doctoral thesis are performed. The study material involves 26 selected doctoral thesis. According to the results, the topic of leadership was superficially discussed, most of the variables used in the dissertations consisted of managerial theories, and among the independent variables, gender and education variables were investigated. In terms of methodological results, it was determined that quantitative research method was used in half of the doctoral dissertations, followed by mixed research method. Regarding knowledge production, it has been determined that there is little focus on model development in doctoral dissertations and no studies on concept development or theory formation. It has been observed that the information produced in doctoral thesis is mostly produced for school administrators and academicians. Finally, according to the scientific function of the information produced, it was determined that all doctoral thesis were focused on situation and explaining, and some studies examined correlation and prediction while controlling function was almost never included. In conclusion, it is suggested that a comprehensive meta-analysis of doctoral dissertations should be performed in educational management discipline in Turkey and novel theses or publications should be made to fill identified gaps.

Keywords