NOMOFOBİNİN İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ: COVİD-19 NEDENİYLE İSTANBUL İLİNDE EVDEN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-02 23:30:13.0
Language : Türkçe
Konu : Organizasyon
Number of pages: 219-239
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cep telefonları, dijitalleşen dünya ile insan hayatı üzerinde doğrudan etkisi olan başlıca ürünler arasında yer almaktadır. Günlük yaşamda kolaylık sağlayan ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan cep telefonları, bazı insanlarda bağımlılık ve kaygıya sebep olmaktadır. ‘No Mobile Phobia’ terimi de bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırma, dijitalleşen dünya ile etkileşiminin daha yoğun olarak belirtildiği Y Kuşağı (1981-1994) ve Z Kuşağı (1995-1999) çalışanların cep telefonları ile bağlarını kaybetme korkusuna (nomofobi) nasıl tepki verdiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde Mayıs ve Ağustos 2021 tarihlerinde Covid-19 nedeniyle medya ve e-ticaret sektöründe evden çalışan Y ve Z kuşağı çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, çevrimiçi anket yöntemiyle basit tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir. Toplam 130 katılımcıdan toplanan veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Teknoloji ile etkileşimi diğer kuşaklara göre daha yoğun olan Y ve Z kuşağı çalışanlarında, cep telefonları ile bağlantılarını kaybetme korkusundan çok fazla etkilenmediği belirlenmiştir. Evden bağımsız olarak işlerini tamamlayan çalışanların daha üretken oldukları ve cep telefonu bağlantılarını kaybetme kaygısı yaşamadıkları söylenebilir. Çalışmanın bulgularının, bu bağlamda alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

 

Keywords

Abstract

Mobile phones are one of the key items that directly affect both human existence and the digitalized world. Even though they are a necessary part of daily life, some people get addicted to and experience anxiety because of their mobile phones. At this point, the phrase "No Mobile Phobia" also occurs. This study intends to shed light on how members of Generations Y (1981–1984) and Z (1995–1999), whose involvement with the digital world is more intense, respond to the anxiety of losing their mobile phone connection (nomophobia). The study group of the research consists of Y and Z generations employees who work from home in the media and e-commerce sector in İstanbul in May and August 2021 due to covid-19. The data for the research were obtaned from volunteer participants selected by simple random sampling with the online survey method. The data collected from a total of 130 participants via analyzed using the t-test, one-way analysis of varience, and multiple regression. It has been determined that employee from the Y and Z generations, whoe interactions with technology are more intense than those of the other generations, are not severely impacted by their fear of losing connectivity with their mobile phones. It can be inferred that workers who complete their tasks independently from home are more productive and do not experience anxiety over losing their mobile phone connection. The study’s findings are anticipated to make a significant contribution to the literature in this context.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics