YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN LALE 2 TÜRKÇE DERS KİTABININ OKUMA METİNLERİ VE DİYALOGLARI ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 12:17:03.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün küreselleşen dünyasında kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Bununla birlikte insanlar farklı yerleri ve kültürleri tanımak istemiş ve ana dilden başka bir de farklı milletlerin dillerini öğrenme merakı doğmuştur. Kültürlerin birbirlerini bu denli etkilediği bir dünyada Türkçe de yabancılar tarafından çok öğrenilen diller grubuna girmiştir. Bunun sonucu olarak farklı kurum ve kuruluşlar gerek öğretmen desteğiyle, gerekse de çıkarılan Türkçe yayınlarla Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde ihtiyacı karşılamaya çalışmışlardır. Bu konu ile ilgili ilk olarak açılan kurumlardan olan ve Ankara Üniversitesi tarafından kurulan TÖMER’ler aracılığıyla bu talepler karşılanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bazı özel kurum ve kuruluşlar da kendi kitap ve kaynaklarını çıkarmaya başlamış ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine başlamışlardır. 2000 yılında kurulan Dilset Yayınları yurt dışındaki ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumlarının Türkçe kitap ve yardımcı ders materyalleri konusundaki boşluğunu önemli bir oranda doldurmaktadır. Bunlar arasında ders kitapları, çalışma kitapları, dil bilgisi kitapları, öğretmen kitapları, dinleme CD’leri, etkileşimli CD’ler, okuma kitapları bulunmaktadır. Dilset Yayınları aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk öğrenciler için de ana dilde Türkçe kitapları hazırlamaktadır. Dilset Yayınları’nın Türkçe öğretimi serisi değişik gruplardan oluşmaktadır. Sevgi Dili Türkçe, Ebru Türkçe, Gökkuşağı Türkçe, Lale Türkçe, Harmoni Türkçe ve Ana Dilim Türkçe serisi. Bu serilerden 2011 yılında çıkan Lale Türkçe kitabı 4 seriden oluşmaktadır. Bunlardan çalışmada ele alınan Lale Türkçe 2 kitabı Avrupa Birliği Dil Kriterleri açısından A2 seviyesindedir. Bu araştırmada, analiz yöntemi kullanılarak Lale 2 Türkçe kitabındaki okuma metinleri ve diyaloglar incelenmiş, Türkçe öğretmenlerinden çeşitli anketler alınarak bu metinler konulara uygunluk ve güncellik gibi bazı kriterlere göre değerlendirilmiş ve çıkan sonuçlar bazı veri ve grafiklerle sunulmuştur. Anket verilerine göre, genel olarak söz konusu kitaptaki metinlerin öğrencilerin seviyesine uygun olduğu ve A2 seviye için yeterli olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The world has become a small village with the development of mass media in today's globalizing world. However, people wanted to get to know different places and cultures, and the curiosity of learning the languages ​​of different nations apart from the mother tongue was born. In a world where cultures affect each other so much, Turkish is included in the group of languages ​​that foreigners learn a lot. As a result, different institutions and organizations have tried to meet the need for teaching Turkish as a foreign language with the support of teachers and Turkish publications. These demands were tried to be met through TÖMER, which was one of the first institutions opened and established by Ankara University. However, some private institutions and organizations started to publish their own books and resources and started teaching Turkish as a foreign language. Founded in 2000, Dilset Publications fills an important gap in Turkish books and supplementary course materials of primary, secondary and university education institutions abroad. These include textbooks, workbooks, grammar books, teacher books, listening CDs, interactive CDs, reading books. Dilset Publishing also prepares Turkish books in mother tongue for Turkish students living abroad. Turkish language teaching series of Dilset Publications consists of diffirent groups. Love Language Turkish, Ebru Turkish, Gokkusagi Turkish, Lale Turkish, Harmoni Turkish and Mother Tongue Turkish series. Among these series, Lale Turkish book, which was published in 2011, consists of 4 series. Lale Turkish 2 book, which we have considered in our study, is A2 level in terms of European Union Language Criteria. In this study, the reading texts and dialogues in Lale-2 Turkish book were examined using the analysis method, various questionnaires were taken from Turkish teachers and these texts were evaluated according to some criteria such as relevance and timeliness, and the results were presented with some data and graphics. According to the survey data, it was determined that the texts in the book in question were generally suitable for the level of the students and were sufficient for the A2 level.

Keywords