İŞGÖREN MOTİVASYON DÜZEYİ İLE İŞGÖREN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-139
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-22 00:24:37.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 204-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, işgörenlerin motivasyon düzeyleri ile işten elde ettikleri tatmin ve işgören performansı arasındaki ilişkinin varlığını ve yönünü belirlemek, aralarındaki etkileşimi tespit etmeye çalışmaktır. Motivasyon düzeylerinin iş tatmini ve işgören performansı üzerinde ne tür bir etki oluşturduğunu incelemeye çalışmaktır. Araştırmanın uygulanmasında ise nicel araştırma yöntemi olan ölçek tekniği kullanılmıştır. Ölçek çalışmasında, kişisel bilgi formu, iş tatmini ve iş performans düzeyi belirlemeye yönelik ölçek geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ölçek aracılığıyla toplanan verilerin istatiksel programlar ile analizleri yapılarak, katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, öğrenim, medeni durum, gelir düzeyi) verdikleri cevaplar doğrultusunda, frekans analizi; iş tatmini ile demografik özelliklere ilişkin T testi, iş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işgörenlerinin mutluluk düzeyleri, iş tatminleri ve çalışma performansları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca işgörenlerin motivasyonlarının önemli olduğu, işgörenlerin iş tatminleri arttıkça işe bağlılıklarının artacağı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple iş görenlerin iş tatminlerinin artırılmasının gerektiği gibi birtakım öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence and direction of the relationship between the motivation levels of the employees and the satisfaction and employee performance obtained from the job and try to determine the interaction between them. The effect of motivation levels on job satisfaction and employee performance is to be examined. In the application of the study, the quantitative research method, the survey technique, was used. In the questionnaire, scales were used to determine the personal information form, job satisfaction, and job performance level. By analyzing the data collected through the questionnaire with statistical programs, the frequency analysis of the participants according to their demographic characteristics (gender, age, education, marital status, income level); Correlation analysis and correlation analysis were performed to determine the relationship between job satisfaction and demographic characteristics, T test and OXFORD motivation scale, job satisfaction and job performance. According to the results of the study, a significant relationship was found between the Motivation level, job satisfaction and working performance of the employee.

Keywords