TÜRKİYE’DE UYGULAMALI HEYKEL SEMPOZYUMLARI ve ENVANTER SORUNU

Author :  

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-23 12:16:04.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 46-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1980’li yıllarda başlayan uygulamalı heykel sempozyumları Kamusal alanda çağdaş heykel uygulamalarına öncülük etmiş, kamu kurumlarının talebi ve desteği ile ülke geneline yayılmaya başlamıştır. Uygulamalı heykel sempozyumlarının sanatçıların düşüncelerini uygulamaya dönüştürerek izleyiciyle paylaşma olanağını elde etmelerine olanak sağlamanın yanısıra izleyici ile sanat yapıtını buluşturma ve oluşum sürecini takip açısından önemli katkı sağlamaktadır. Uygulamalı sempozyumların doğasında bulunan bu karşılıklı etkileşim kültürel gelişim, kültürel miras ve heykel sanatının gelişimine katkı sağlarken, ülkemizin önde gelen sanatçıları ve birçok ülkeden misafir sanatçının çağdaş heykel örnekleri bu sempozyumlar aracılığıyla kamusal alanlarda izleyiciyle buluşmaktadır. Eserlerinin yapılış sürecine izleyicinin tanıklığı veya heykelin var olduğu kentsel mekâna ve zamana tanıklık edilmesi, mekânın kimlik kazanmasında önemli etkiye sahip olmaktadır. Ancak Sempozyumların zaman içinde yoğun ilgi görmesi ülkenin her tarafına hızlıca yayılması kendi içinde birtakım problemleride beraberinde getirmiştir. Araştırma da bu problemlerden biri olan envanter kayıtlarının eksikliği sorunu ele alınmaktadır, sorunun ana kaynağı devletin hiçbir kurumu tarafından uygulumalı heykel sempozyumlarının tümünü kapsayan sağlıklı bir envanter kaydının olmamasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılacak araştırmada, Türkiye’de gerçekleştirilen heykel sempozyumları kapsamında bu temel soruna çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda sempozyumların niteliğin artırılması, kültürel belleğin zaman içinde yok olmasına neden olacak kayıt dışılığın yol açacağı sorunlara yönelik alınması gerekli tedbirler ve çözüm önerilerini yeniden değerlendirilerek ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sunulması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Applied sculpture symposiums, which started in the 1980s, pioneered contemporary sculpture practices in the public sphere, and started to spread throughout the country with the demand and support of public institutions. In addition to enabling the artists to have the opportunity to share their thoughts with the audience by transforming their thoughts into practice, it makes an important contribution in terms of bringing the audience and the artwork together and following the formation process. While this mutual interaction inherent in applied symposiums contributes to the development of cultural development, cultural heritage and the art of sculpture, contemporary sculpture examples of leading artists of our country and guest artists from many countries meet with the audience in public spaces through these symposiums. The witnessing of the audience to the construction process of her works, or the witnessing of the urban space and time in which the sculpture exists, has an important effect on the identity of the space. However, the fact that the Symposiums attracted great interest in time and spread rapidly all over the country brought along some problems in itself. In the research, one of these problems, the lack of inventory records, is addressed. The main source of the problem is the lack of a healthy inventory record covering all applied sculpture symposiums by any institution of the state. In the research, which will use document analysis, one of the qualitative research methods, it is aimed to offer solutions to this basic problem within the scope of sculpture symposiums held in Turkey. As a result of the findings obtained in the research, it is aimed to increase the quality of the symposiums, to contribute to the studies to be done in this field by re-evaluating the necessary measures and solution proposals for the problems that will be caused by the informality that will cause the disappearance of cultural memory over time.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics