BOZUK DÜZENİ BAĞLAMA METOTLARINDA BULUNAN BAŞLANGIÇ DÜZEYİ ETÜT VE ALIŞTIRMALARIN PERDE ÖĞRETİMİ VE EZGİSEL YAPI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-137
Number of pages: 352-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, bozuk düzeni bağlama metotlarında icraya başlangıç aşamasında temel sağ ve sol el tekniklerinin, tartım kalıplarının ve klavye üzerinde nota-perde konumlarının öğretiminde kullanılan egzersiz, alıştırma, etüt vb. isimlerle tanımlanan öğretim materyallerinin çeşitli yönlerden incelenmesine yer verilmiştir. İncelemeler, metotlarda benimsenen temel yaklaşımları ve öğretimde kullanılan materyallerin niteliklerini ortaya çıkarmak üzere araştırmacı tarafından belirlenen altı farklı değişken üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi ve doküman analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda bağlama öğretimine çoğunlukla alt tel grubunun baskısız açık tel sesi olan la sesi ile başlandığı, metotlarda ilk eser icrasından önce çok sayıda alıştırma ve etüt bulunduğu ve bu alıştırma ve etütlerin ezgisel yapılarının çoğunlukla makamsal yapıda olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, bağlama metotlarında yer verilebilecek çeşitli bilgilere ve metot incelemesi alanında yapılabilecek yeni çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the teaching materials defined as etudes, exercises, practice, etc. used in teaching basic right-left hand techniques, rhythm patterns, and note-pitch positions on the keyboard in the beginning stage of performance in the bozuk düzeni (tunning system) baglama methods were examined from various aspects. The examinations were carried out on six different variables determined by the researcher to reveal the basic approaches adopted in the methods and the qualities of the materials used in teaching. Content analysis and document analysis methods were utilized from qualitative research methods. As a result of the research, it was concluded that baglama teaching mostly starts with the unpressured first string note-pitch La of the lower string group, there are many etude-exercises in the methods before the performance of the first song-piece, and the melodic structures of the etude-exercises are mostly maqamal. In line with the findings, suggestions were made regarding various information that can be included in baglama methods and new studies that can be conducted in the field of method analysis.

Keywords