OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE DRAMAYA YER VERME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:25:32.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 254-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Okul Öncesi Öğretmenlerinin günlük eğitim akışlarında dramaya yer vermeleri,  drama tekniklerini kullanmalarına dönük algılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara il merkezi Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Seçkin Çil Anaokulu öğretmenleri oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme yönteminden yararlanılmıştır. Toplanan Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Okul Öncesi Öğretmenlerinin, ders programlarında dramaya sıklıkla yer vermekte oldukları, dramanın çocukların gelişimlerine olan katkılarının değer ve öneminin farkında oldukları sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda; okul öncesi öğretmenlerinin drama eğitimi aldığı, hazır planda yer alan drama etkinliklerinin dışında eklemek istedikleri drama etkinliğini kendisinin planladıkları görülmüştür. Drama etkinliğini planlarken sırasıyla en çok çocukların yaş seviyelerine, gelişim özelliklerine, ilgisine, gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına dikkat ettikleri, drama etkinliğini planlarken en çok çocukların kendilerini ifade edebilmelerini sağlamayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin drama konusunda sürekli devam eden eğitimler almaya ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır. 

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the perceptions of Preschool Teachers to include drama in daily education flows and to use drama techniques. Phenomenology pattern, one of the qualitative research patterns, was used in the study. The working group consists of the teachers of Şehit Seçkin Çil Kindergarten in the city of Ankara, Etimesgut. Interview method was used as a data collection tool. Content analysis was used in the analysis of the collected data. It is concluded that Preschool Teachers frequently include drama in their curriculum and are aware of the value and importance of drama's contribution to children's development. As a result of this research; It has been observed that preschool teachers receive drama training and plan the drama activity they want to add in addition to the drama activities in the ready plan. It was determined that while planning the drama activity, they mostly pay attention to the age levels, developmental characteristics, interest, needs and individual differences of the children, and while planning the drama activity, they mostly aimed to ensure that the children can express themselves and develop their creativity. It is concluded that teachers need to receive ongoing trainings on drama.

Keywords