ERZİNCAN TÜRKÜLERİNİN RİTMİK VE MELODİK OLARAK İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-138
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-06 13:18:28.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 16-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan araştırmada Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk Halk Müziği repertuarında bulunan 178 Erzincan türküsü ritmik ve müzikal özellikleri bakımından incelenmiştir. Araştırma betimsel nitelikli bir araştırma olup, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz modeli kullanılmış, elde edilen veriler kaynak tarama yöntemiyle sağlanmıştır. Araştırmanın evrenini Erzincan türküleri, örneklemini ise TRT repertuarında bulunan Erzincan türküleri oluşturmaktadır. Türkülerin ritmik özellikleri, kullanılan makam dizileri, karar sesleri ve ses genişlikleri incelenmiş, elde edilen sonuçlar tablo ve şekiller halinde ortaya konarak yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Erzincan türkülerinin büyük bir kısmının Uşşak ve Hüseyni makamlarında olduğu, ritmik özelliklerinin çeşitlilik gösterdiği, Türk Halk Müziği eğitimi açısından, makam dizileriyle açıklanabilir olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In the study, 178 Erzincan folk songs in TRT folk music repertoire were examined in terms of their rhythmical and musical structures. This is a descriptive research and in the research, content analysis method that is one of the qualitative researches was used. The datas of the research were obtained by literature reviewing method. The target population of the study is Erzincan folk songs and the sample of the study is Erzincan folk songs in the TRT repertoire. Rhytmical structures, modes, tonic, and volume sonores of the folk songs were examined and the results were presented and interpreted with tables and diagrams. According to the data gathered at the and of these examinations, a major part of Erzincan folk songs are Uşşak and Hüseyni mode. Rhytmic structures vary and they can be expressed with mode scale in terms of Turkish folk song education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics