TÜRKİYE’DE BAKIM YÜKÜ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-15 21:52:42.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 272-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2013-2022 yılları arasında “bakım yükü”, “bakıcı yükü” ya da “aile bakım yükü” üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların sentezini yapmaktır. Bu amaçla Ulusal Tez Veri Tabanına kayıtlı ve izinli olan 152 lisansüstü çalışma incelenmiştir. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tarama çalışmasıdır. Veriler “bakım yükü”, “bakıcı yükü ve aile”, “bakım yükü ve aile” anahtar kelimeleri ile Ulusal Tez Veri Tabanı’nda taranmıştır. Dahil edilme kriterlerini karşılayan 152 lisansüstü tez örnekleme dahil edilerek analiz edilmiştir. Veri analizinde çalışmalar; araştırma türü, yayımlandığı tarih, üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, araştırma modeli, bakım verilen hasta türü, bakım verenin kimliği, örneklem sayısı ve anahtar kelimelere göre gruplandırılmıştır. İçerik analizi ve frekans (f) analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmalardan; 116 tezin yüksek lisans, 21 tezin doktora ve 15 tezin tıpta uzmanlık olduğu görülmüştür. 147 tezin Türkçe ve 5 tezin İngilizce yazıldığı belirlenmiştir. Konunun birçok farklı üniversite tarafından çalışıldığı görülse de en çok yayının Atatürk Üniversitesi (n:12) tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Alanda en sık “tanımlayıcı” desende (n:124) çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda en fazla hastaya doğrudan temas eden “hasta yakınlarının” bakım yükünün (n:119) ölçüldüğü tespit edilmiştir.  Sonuç: Bu çalışma bakım yükü alanında Türkiye’de son 10 yılda yapılmış olan lisansüstü çalışmaları bütüncül olarak sunması açısından araştırmacılara yol gösterici olacaktır.

Keywords

Abstract

Objective: This study aims to synthesize the postgraduate studies on "care burden", "caregiver burden" or "family care burden" between 2013 and 2022 in Türkiye. For this purpose, 152 postgraduate studies registered in the National Thesis Database and with permission were examined. Method: The research was designed in qualitative design and data were collected by document analysis technique. The data were searched with the keywords "care burden", "caregiver burden and family", "care burden and family". In this context, 329 studies were reached. For the study, 152 postgraduate theses were analyzed. In data analysis, studies were grouped according to research type, date of publication, university, institute, department, research method, research model, type of patient care for, type of caregiver, number of samples and research results. Content analysis and frequency (f) analysis techniques were used. Findings: When 152 theses conducted in Turkey between 2013 and 2022 were examined, it was seen that 116 theses were master's, 21 theses were doctoral and 15 theses were medical specialty thesess. 147 theses were written in Turkish and 5 in English. Although it was seen that the subject was studied by many different universities, it was determined that most publications were made by Atatürk University (n:12). It was determined that most studies in the field were conducted in a "descriptive" design (n:124). It was determined that the care burden of "patient relatives" (n:119), who had direct contact with the patient, was measured the most in the studies. Conclusion: This study will guide researchers in terms of presenting the postgraduate studies conducted in Türkiye in the last 10 years in the field of burden of care in a holistic manner.

Keywords