OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATERYAL KULLANIMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-03 00:28:55.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 242-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin materyal kullanımlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Konya iline bağlı devlet ve özel anaokullarında çalışan 120 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form oluşturulduktan sonra 2 okul öncesi öğretmeni, 2 çocuk gelişimi uzman akademisyen görüşüne göre yeniden düzenlenmiştir. Veriler SPSS 26 paket program kullanılarak frekans ve yüzde dağılım hesaplamaları yapılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerden %66,7’sinin materyal hazırlama konusunda yeterli bilgi düzeyinin olduğu, %80’inin materyal hazırlamada beceri ya da yeteneğinin olduğu, %55’inin materyal tasarlarken bireysel uyarlamalara yönelik yaptığı, %41,7’sinin materyal kullanımında kısmen yeterli olduğu, %49,2’sinin sınıftaki materyal sayısının 0-15 adet olduğu, %26,7’sinin sınıftaki materyal sayısını yetersiz bulduğu, %72,5’inin üniversitede materyal konulu eğitime katıldığı, %20’sinin materyal bulma konusunda herhangi bir sorun yaşamadığı, %23,7’sinin yeterli kaynak olmadığı nedeniyle sorun yaşadığı, %27,9’unun anlaşılmayan konular üzerine materyal hazırladığı, %23,8’inin materyal hazırlarken renklerin dikkat çekici ve uyumlu olmasına dikkat ettiği, %36,4’ünün hazır materyalleri yapılandırdığı, %27,9’unun materyal hazırlama konusundaki eksikliğin çeşitli olmaması yönünde olduğu tespit edilmiştir. Materyal kullanma, geliştirmeye yönelik önerilerin ise %11,7’sinin hedef ve kazanımlara uygun olması gerektiği saptanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin materyal kullanımlarına ilişkin görüşleri tespit edilmiştir.  Öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler verilerek materyal becerilerinin desteklenmesi sağlanabilir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the opinions of preschool teachers about the use of materials. The study group of the research consists of 120 preschool teachers working in public and private kindergartens in Konya in the 2021-2022 academic year. A semi-structured interview form was used as a measurement tool in the study. After the form was created, it was rearranged according to the opinion of 2 preschool teachers and 2 child development expert academicians. The data were analyzed by using the SPSS 26 package program, by making frequency and percentage distribution calculations. According to the research findings, 66.7% of the teachers had sufficient knowledge about material preparation, 80% of them had the skill or ability to prepare materials, 55% of them made individual adaptations while designing materials, 41.7% of them are partially sufficient in the use of materials, 49.2% of them find the number of materials in the classroom 0-15 pieces, 26.7% of them find the number of materials in the classroom insufficient, 72.5% of them attend material training at the university, 20% of them they did not have any problems in finding materials, 23.7% of them had problems because there were not enough resources, 27.9% of them prepared materials on incomprehensible subjects, 23.8%of them paid attention to the colors to be attractive and harmonious while preparing the material. It was determined that 36.4% of them structured ready-made materials, 27.9% of them had a lack of variety in material preparation. It was determined that 11.7% of the suggestions for using and developing materials should be in accordance with the targets and achievements. In this process, teachers' views on the use of materials were determined. Material skills can be supported by giving pre-service and in-service trainings to teachers.

Keywords