DİJİTAL DİPLOMASİDE HABERCİLİK ANLAYIŞI

Author:

Year-Number: 2023-137
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-03 00:16:52.0
Language : İngilizce
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 165-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve dönüşüm tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler toplumların, uluslara varıncaya kadar ki kültürel, ekonomik, siyasal süreçlerini de etkileyerek dijitalleşmeyi gerekli kılmıştır. Böylelikle devletler hem kendi halklarıyla hem de diğer devletler ve onların halklarıyla stratejik, politik ilişkiler kurarak iletişime geçebilmekte ve geri bildirim alabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu değişim ve gelişim, sosyal ağlar ve mobil teknolojiler aracılığıyla internet ortamında sanal bir dünya oluşturmuştur. Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası mobil cihaz kullanmakla birlikte yine dünya nüfusunun yarısı sosyal medyada konumlanmaktadır. Sosyal medya ve mobil teknolojilere artan bu ilgi zaman içerisinde hem bireylerin yaşam pratiklerini etkilemiş hem de ülkelerin yönetim politikalarını ve stratejilerini değiştirmiş, aynı zamanda da iletişim alanına yeni kavram ve terimlerin girmesini sağlamıştır. Bu kavramlardan biri de günümüzde sıkça kullanılmaya başlayan dijital diplomasidir. Dijital diplomasi, dış politikada yaşanan olayların daha çok dijital iletişim araçları aracılığı ile ele alınarak bu olayların gündeme getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dijital diplomasiyi klasik diplomasiden ayıran en önemli fark ise kısa sürede daha fazla bireye ulaşması ve anında geri bildirim alabilme özelliğine sahip olmasıdır. Gelişen bu iletişim ve bilişim teknolojileri bir taraftan diplomasiyi dijitalleştirmiş diğer bir taraftan ise haber üretim ve dağıtım süreçlerini etkileyerek dijitalleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler habercilik ve diplomasinin birbirinden ayırt edilemez şekilde konumlandığını ve diplomasinin dijital bir bakış açısına sahip olması gerektiğini göstermiş, aynı zamanda da habercilik anlayışını etkilemiş ve değişime uğratmıştır. Özellikle dış haberler bölümünde çalışan haberciler artık haberlerini toplarken; haber kaynaklarını ve haber üretim süreçlerini yeniden gözden geçirmekle birlikte dijital habercilik anlamında da kendilerini yenilemek ve yetiştirmek durumundadırlar. Bu çalışmanın amacı ülkeler arasındaki ilişkilerin yönetilmesinde çok önemli bir role sahip olan diplomasi yönteminin dijitalleşme ile birlikte nasıl bir değişime uğradığını tespit etmekte birlikte; habercilik anlayışını, işleyişini ve işlevini nasıl etkilediği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Yine çalışmada dijital diplomasinin haber ile olan ilişkisi değerlendirilmiş ve dijital diplomasinin habercilik anlayışına getirdiği yenilikler üzerinde durulmuştur. Çalışmada konunun daha iyi anlaşılabilmesi için konuya ilişkin eski ve yeni çok sayıda kaynak incelenerek literatür taraması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

With the effect of globalization, the development and transformation in information and communication technologies have influenced the whole world. In particular, technological developments in recent years have made digitalization necessary by affecting the cultural, economic and political processes during which transformation from societies into nations takes place. Therefore, states can communicate and receive feedback by establishing strategic, political relations with both their own people and other states and their peoples. This change and development in information and communication technologies has created a virtual world in the internet environment through social networks and mobile technologies. Today, more than half of the world's population uses mobile devices, and additionally half of the world's population is positioned on social media. This increasing interest in social media and mobile technologies has not only affected the life practices of individuals but also changed the management policies and strategies of countries, as well as has enabled the introduction of new concepts and terms in the field of communication. One of these concepts is digital diplomacy, which has started to be used frequently today. Digital diplomacy is defined as bringing these events to the agenda by addressing the events in foreign policy mostly through digital communication tools. The most important difference that distinguishes digital diplomacy from traditional diplomacy is that it reaches more individuals in a short time and has the ability to receive instant feedback. These developing communication and information technologies have digitized diplomacy on the one hand and digitized news production and distribution processes on the other. In the light of these developments have shown that journalism and diplomacy are positioned indistinguishably from each other and diplomacy should have a digital perspective, at the same time, they have affected and changed the understanding of journalism. Today, while the journalists particularly working in the foreign news department are collecting their news; they also have to renew and train themselves in the sense of digital journalism as well as re-reviewing their news sources and news production processes. The aim of the present study is to determine how the diplomacy method, which has a very important role in the management of relations between countries, has undergone a change with digitalization; additionally, it has been tried to focus on how it affects the understanding, functioning and function of journalism. Moreover, in the study, the relationship of digital diplomacy with news were evaluated and the innovations brought by digital diplomacy to the understanding of journalism were focused on. In order to better understand the subject in the study, a large number of old and new sources related to the subject were examined and a literature review was conducted.

Keywords