2022 YILI AMORIUM İÇ SUR VE BAZİLİKA B KAZILARI SIRLI SERAMİK BULUNTULARI

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:28:31.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 263-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusunu Amorium kazılarında ele geçen 45 adet seramik kap parçası oluşturmaktadır. Söz konusu seramik kap parçaları, 2022 yılında kentin Yukarı Şehir  İç Sur ve Yukarı Şehir Bazilika B alanlarında tespit edilmiştir. Hamur, astar, sır ve yapım tekniklerinden yola çıkılarak tek renk sırlı, sgrafitto ve slip teknikli olmak üzere üç grupta ele alınan buluntular, hem ele geçtikleri alanlar hem de Anadolu’daki benzer örnekleri göz önünde bulundurularak tarihlendirilmiştir. Her iki alanda ele geçen buluntular, Amorium kazılarında daha önceki çalışmalarla tespit edilmiş ve yayımlanmış olan seramik kap parçalarıyla benzer özellikler sergiler. Amorium Kenti ile ilgili yapılan çalışmalarda kentin 11. yüzyıldan sonra Bizans egemenliğinin sona erdiğini ve bu tarihten sonra kentte bir Türk-İslam yerleşiminin başlamış olduğunu ortaya koymaktadır. Kazı çalışmalarında tespit edilen sırlı seramik buluntuları, bu yerleşimin niteliği hakkında ip uçları vermesi açısından önemlidir. Ayrıca yine söz konusu buluntular, Orta Anadolu’daki Geç Bizans, Beylikler ve Erken Osmanlı dönemlerindeki üretim ve ticari dolaşımını aydınlatmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunması açısından da önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The subject of this study is 45 ceramic vessel fragments found in the Amorium excavations. The ceramic pot fragments in question were discovered in 2022 in the Upper City Inner Wall and Upper City Basilica B areas of the city. Based on the paste, slip, glaze and construction techniques, the finds, which were handled in three groups as monochromatic glazed, sgraffito and slip techniques, were dated by considering both the areas they were found and similar examples in Anatolia. The finds unearthed in both areas exhibit similar characteristics with ceramic pot sherds found and published in previous studies in the Amorium excavations. Studies on the Amorium City reveal that the Byzantine rule of the city ended after the 11th century and a Turkish-Islamic settlement started in the city after this date. The glazed pottery finds found during the excavations are important in terms of giving clues about the quality of this settlement. In addition, the aforementioned finds are also important in terms of contributing to the studies on the production and commercial circulation of the Late Byzantine, Principalities and Early Ottoman periods in Central Anatolia.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics