YÖNETİCİLERİN ETKİLİ OKULUN FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:23:38.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 389-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde canlı ve dinamik bir yapısı olan eğitim ortamlarının sahip olduğu boyutlardan fiziksel koşulların uygunluğu, eğitim etkinlikleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.Bu çalışmada, yöneticilerin etkili okulun fiziksel koşullarına ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Bu amaçla, 2014 -2015 eğitim- öğretim yılında Denizli ilinde, on beş okul yöneticisiyle etkili okulun fiziksel koşullarına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırmacı tarafından yöneticilerin görüşlerini almak üzere görüşme formu hazırlanarak, açık uçlu sorularla elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.Araştırma sonuçları, okul müdürlerinin etkili okulların fiziksel özelliklerine ilişkin görüşlerini belirlemiştir. Bu sonuçlara göre, yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, okul girişlerinde tanıtım levhalarının, okul plan ve yönlendirme levhalarının ve çiçek, tablo gibi görsel ögelerin bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Müdürlerin tamamına yakını, etkili okullarda çok amaçlı salonların bulunması gerektiğinde hemfikirdirler. Yine müdürlerin görüşlerine göre, etkili okulların fiziksel özellikleri kapsamında okulların renklerine ve bahçede oyun alanlarının bulunmasına önem verilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The suitability of physical conditions, one of the dimensions of educational environments with a lively and dynamic structure, has an important place in educational activities. In this study, the views of the administrators on the physical conditions of the effective school were investigated. For this purpose, interviews were conducted with fifteen school administrators regarding the physical conditions of an effective school in Denizli in the 2014-2015 academic year. Data were collected through semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods. An interview form was prepared by the researcher to get the opinions of the managers, and the data obtained with open-ended questions were analyzed by descriptive analysis technique.The results of the research determined the views of school principals on the physical characteristics of effective schools. According to these results, the majority of the administrators stated that there should be promotional signs, school plan and direction signs, and visual elements such as flowers and tables at school entrances. Almost all principals agree that effective schools should have multi-purpose halls. Again, according to the opinions of the principals, importance should be given to the colors of the schools and the presence of playgrounds in the garden within the scope of the physical characteristics of effective schools.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics