SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRK MUTFAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-02 23:41:19.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 65-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gönüllü veya zorunlu gerçekleşen göçler sonrasında farklı toplumların bir arada yaşamaya başlaması sebebiyle isteyerek yâda istemeden etkileşimler ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşimler en çok ve en hızlı bir şekilde mutfak kültürlerinde kendini göstermektedir. Suriye’deki iç savaş nedeniyle, 2011 yılından beri Türkiye’ye yoğun bir göç dalgası gelmektedir. Bu çalışma ile Suriyeli göçmenlerin Türk mutfak kültürü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini önemli göç destinasyonlarından biri olan Kahramanmaraş ili oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma kapsamında hem Türk hem de Suriyeli olmak üzere toplam 42 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Suriyeli göçmenlerin Türk mutfağını sevdiği hatta etkilenerek kendi yemeklerinde değişiklikler yaptıkları saptanmıştır. Ancak Türk katılımcıların Suriye mutfak kültürü hakkında yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve hatta Suriye yemeklerine karşı ön yargılı oldukları saptanmıştır. Bu ön yargının önüne geçilebilmesi için ve iki mutfağın birbiri ile ahenkli bir şekilde birleşebilmesi için füzyon mutfak kapsamında çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Due to the fact that different societies begin to live together after voluntary or forced migrations, interactions occur in the cultures of societies willingly or unintentionally. These interactions show themselves most and rapidly in culinary cultures. Due to the civil war in Syria, an intense wave of migration has been coming to Turkey since 2011. With this study, it is aimed to determine the effects of Syrian immigrants on Turkish cuisine culture. Kahramanmaraş province, one of the significant migration destinations, constitutes the universe of the research. The participants of the study, which was carried out with the qualitative research method, were selected by the purposive sampling method. Within the scope of the study, a total of 42 participants, both Turkish and Syrian, were interviewed. As a result of the research, it has been determined that Syrian immigrants enjoy Turkish cuisine and even make changes in their own meals by being influenced. However, Turkish participants do not have sufficient knowledge and experience about Syrian cuisine and even they are prejudiced against Syrian food. To prevent this prejudice and to combine the two cuisines in a harmonious way, it is recommended to carry out studies within the scope of fusion cuisine. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics