MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERLERİNDE PARMAK NUMARASI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 11:40:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 135-159
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının piyano çalma davranışlarından biri olan parmak numarasının kullanımına ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmış, çalışma grubu ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yürütülen araştırmanın çalışma grubu bireysel çalgı piyano dersi alan ve araştırmaya katılmaya istekli 11 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Katılımcıların görüşlerine sunulmak üzere, birbirine eş düzeyde bulunan Muammer SUN’a ait “Yurt Renkleri Albümü”nden 4 numaralı eser ve Ahmet Adnan SAYGUN’a ait “İnci’nin Kitabı Albümü”nden “İnci” ve “Ninni” adlı eserler seçilmiştir. Eserlerin notalarına ait parmak numaraları alan uzmanı araştırmacı tarafından yazılmış ve katılımcılara parmak numaralı ve parmak numarasız bir şekilde çaldırılmıştır. Uygulama sonunda katılımcılar ile birebir görüşme yapılmış, elde edilen veriler MAXQDA 2022 programı kullanılarak içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların parmak numaralı çalmaya ilişkin 110 olumlu ve 15 olumsuz olmak üzere toplam 125 kod, parmak numarasız çalmaya ilişkin ise 12 olumlu ve 75 olumsuz olmak üzere toplam 87 kod ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Parmak numaralı çalmaya ilişkin katılımcıların olumlu görüşler açısından en çok hakimiyet/kolaylık sağlama ve güvenli çalma, olumsuz görüşler açısından ise zorlanma, stres/baskı yaşama ve kısıtlanma gibi görüşler sergiledikleri, bunun yanı sıra parmak numarasız çalmaya ilişkin olarak olumlu görüşler açısından en çok özgür hissetme, ezgiyi kavrama/anlama ve kişiye göre olması, olumsuz görüşler açısından ise hakimiyet kuramama, zaman kaybı ve zorlanma gibi görüşler sergiledikleri bulgusu elde edilmiştir. Araştırmada ayrıca katılımcıların bireysel yaklaşımlarının büyük oranda parmak numaralı çalma üzerine olumlu, parmak numarasız çalma üzerine ise olumsuz şekilde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to determine the opinions of preservice music teachers about using finger numbers, which is one of the piano-playing behaviors. The study employed the phenomenology design of the qualitative research methods, and the study group was determined using the criterion sampling technique of the purposive sampling methods. The research is conducted during the spring semester of the 2021-2022 academic year at Çanakkale Onsekiz Mart University's Fine Arts Education Department Music Education Department with a study group of eleven preservice music teachers who take individual instrument piano lessons and are willing to participate in the study. The works "İnci" and "Ninni" from Ahmet Adnan SAYGUN's album of "İnci'nin Kitabı" and the work number 4 from Muammer SUN's album "Yurt Renkleri", that are equivalent to each other, were chosen to be presented to participants' opinions. Finger numbers corresponding to the musical notes of the works were written by an expert in the field, and the participants were asked to play with and without finger numbers. At the end of the practice, one-on-one interviews were conducted with the participants, and the content analysis program MAXQDA 2022 was used to evaluate the resulting data. According to the findings, the participants produced a total of 125 codes for playing with finger numbers (110 positives and 15 negatives) and 87 codes (12 positives and 75 negatives) for playing without finger numbers. In terms of positive opinions who are using finger numbers, the participants primarily stated dominance/convenience and safe play; in terms of negative opinions, they mainly expressed difficulties, stress/pressure, and restriction. And, it was discovered that, in terms of positive opinions who are not using finger numbers, they primarily expressed opinions such as feeling free, understanding/embracing the melody, and being personal, whereas, in terms of negative opinions, they primarily expressed opinions such as not being able to dominate, wasting time, and straining. The research also revealed that participants' individual attitudes were generally favorable to playing with finger numbers and unfavorable to playing without finger numbers.

Keywords


 • Angı, E.& Birer, A. H. (2013). Keman öğretiminde karşılaşılan entonasyon problemleri ve çözüm önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.

 • Bingöl, F. (2013). Klasik gitar eğitiminde parmak hazırlamalı seslendirme yöntemi. Ekev Akademi Dergisi, 17(56). 409-418.

 • Burak, S., Sezen, H., & Yallıoğlu, D. (2020). 4-6 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Uzman Piyano Eğitimcilerinin Görüşleri. Fine Arts, 15(2), 127-153.

 • Canbulut, M. & Okay, H. (2021). Gitarda sol elde parmak numarası kullanımı hakkında müzik öğretmeni adaylarının görüşleri. Güzel Sanatlar Eğitimi Dergisi, 27(46), 153-167.

 • Darago, R. N. (1974). Fransızca’dan Türkçe’ye Yeni Lügat. Kanaat Yayınları.

 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Anı Yayıncılık.

 • Furuya, S., Flanders, M., & Soechting, J. F. (2011). Hand kinematics of piano playing. Journal of neurophysiology, 106(6), 2849-2864. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00378.2011

 • Guan, X., Zhao, H. & Li, Q. (2022). Estimation of playable piano fingering by pitch-difference fingering match model. J Audio Speech Music Proc. 7 (2022).

 • Hart, M., Bosch, R., & Tsai, E. (2000). Finding optimal piano fingerings. The UMAP Journal, 21(2), 167-177.

 • Halvaşi, B. (2017). İlköğretim düzeyi 1. ve 2. sınıf çocuklarına yönelik başlangıç düzeyinde yeni bir piyano öğretim tekniğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(4), 1908-1916.

 • Haşhaş, S., Yeşilyurt, R. & İmik, Ü. (2021). Bağlama öğretimi/öğreniminde parmak baskılarını göstermeye yönelik bir işaretlendirme yöntem önerisi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 7(1), 33-62.

 • Ito, K., Watanabe, T., Matsumoto, T., Yunoki, K., Chen, X., Kubo, N., Kuwabara, T., Ishida, H. & Kirimoto, H. (2021). The effect of piano playing experience on tapping synchronization to different sensory modalities. In Proceedings of the 2nd International Electronic Conference on Brain Sciences,doi:10.3390/IECBS2021-10661.

 • Kılıç, D. B. Ç. (2016). Students and instructors opinions about piano instruction. Educational Research and Reviews, 11(10), 966-974.

 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel Veri Analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev. Ed.). Pegem Akademi Yayınları.

 • Nakamura, E., Yasuyuki, S., & Kazuyoshi, Y. (2020). Statistical learning and estimation of piano fingering, Information Sciences, 517, 2020. 68-85.

 • Öztutgan, Z. & Öztutgan, K. (2018). Klasik gitar eğitiminde parmaklandırma (fingering) yaklaşımları. SDÜ ART_E Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 11(21). 115-133.

 • Parncutt, R., Sloboda, J. A., & Clarke, E. F. (1999). Interdependence of Right and Left Hands in Sight Read, Written and Rehearsed Fingering of Paralel Melodic Piano Music. Australian Journal of Psychology, 51(3), 204-210.

 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Sun, M. (1955). Yurt Renkleri. Sun Yayınevi.

 • Şahin, P. (2020). İzmir demokrasi üniversitesi güzel sanatlar fakültesi müzikoloji bölümü öğrencilerinin piyano eğitimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkısh StudiesEducation, 15(5), 3747-3761.

 • Tilif, İ. (2016). Bach’ın BMW 1004 Chaconne isimli eserinin keman yorumuna dayalı incelenmesi. Konservatoryum Dergisi, 3(2), 45-48.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı).

                                                                                                    
 • Article Statistics