ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN COVID-19 DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:10:42.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 360-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma kapsamında Covid-19 salgınının, özel ve kamu hastanelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl etkilediğinin sosyal medya araçlarının incelenmesi yoluyla analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu nitel araştırma durum analizi deseninde tasarlanmış ve verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmaya dördü özel dördü kamu olmak üzere sekiz hastane dahil edilmiştir. Pandemi öncesi dönem ile pandemi dönemi halkla ilişkiler faaliyetlerinin karşılaştırılmasının yapılabilmesi adına 2019 ve 2020 yıllarının farklı dönemlerine ait sosyal medya (Twitter ve Instagram) verilerine ulaşılıp analiz edilmiştir. Ulaşılan veriler, giriş ve kapsam, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medya, bulgular ve tartışma & sonuç başlığı altında açıklanmıştır.Araştırma sonuçları, özel sağlık kurumlarının, pandemi döneminde krizi fırsata çevirerek halkla ilişkiler faaliyetlerine pandemi öncesi döneme göre daha çok önem verdiklerini ve Covid-19 ile ilgili birçok faaliyette bulunduklarını göstermektedir. Kamu hastanelerinde ise bir miktar değişim yaşansa da özel hastanelerle karşılaştırıldığında halkla ilişkiler faaliyetlerinin daha az olduğu göze çarpmaktadır.Çalışmada yer verilen hastanelerin belirtilen dönemlerdeki paylaşımları incelendiğinde genel anlamda halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaya devam ettikleri ifade edilebilmektedir. Covid-19 salgınıyla birlikte ivme kazanan halkla ilişkilerde sosyal medya kullanımının salgın ortadan tamamen kalksa bile artık gücünü kaybetmeyip aksine artarak devam edeceği öngörülmektedir.Her geçen gün daha çok önem kazanan halkla ilişkiler faaliyetleri salgın, afet gibi beklenmedik durumlarda krizi yönetmek adına oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda bu durumları daha iyi atlatıp, kriz durumlarının içinden daha iyi ve güçlü bir şekilde çıkmak için halkla ilişkiler faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

This study investigated how the Covid-19 epidemic affects public relations activities in private and public hospitals by examining social media tools. This qualitative research was designed in the case analysis and content analysis was used in the data analysis. Eight hospitals, four private and four public, were included in the study. To compare the public relations activities between the pre-pandemic period and the pandemic period, social media (Twitter and Instagram) data from different periods of 2019 and 2020 were accessed and analyzed. The data obtained are explained under the title of introduction and scope, public relations in health institutions, social media as a public relations tool, findings, and discussion & conclusion.The findings showed that private health institutions gave more importance to public relations activities by turning the crisis into an opportunity during the pandemic period, and they carry out many activities related to Covid-19. Although there has been some change in public hospitals, public relations activities were performed less than in private hospitals.When the shares of the hospitals included in the study are examined in the specified periods, they continue to use social media more actively as a public relations tool in general. It is predicted that the use of social media in public relations, which gained momentum with the Covid-19 pandemic, will no longer lose its power, and will continue to increase, even if the epidemic disappears completely.Public relations activities, which gain more importance daily, occupy a very important place in terms of managing crises in unexpected situations such as pandemics and disasters. In this context, it is necessary to give more importance to public relations activities to overcome these situations better and to get out of crisis situations better and stronger.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics