FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER OP.33/2 ETÜT KİTABININ ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 22:07:45.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 351-359
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada flüt eğitimcisi Ernesto KÖHLER’in op.33/II etüt kitabında yer alan etütleri hız, ton, ölçü birimi, tempo, teknik çalışmalar, nefes aralıkları, seslendirme teknikleri, gürlük terimleri, süslemeler bakımından, incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 12 etütün tamamı içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle flüt literatüründe yer alan temel teknik ve müzikal kavramlar listesi oluşturulmuştur. Listedeki benzer kavramlardan temalar ortaya çıkarılmış ve bu temalar düzenlenmiş, bulgular tablolar şeklinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda etütün 6’ünün majör, 6’ünün minör tonda olduğu, 6 etütte tempo değişikliği, 5 etütte ton değişikliği olduğu, etütün daha çok legato ve dil tekniğini çalıştırdığını ve süslemelere az yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the etudes in the op.33/II study book of flute instructor Ernesto KÖHLER in terms of speed, tone, unit of measurement, tempo, technical studies, breathing intervals, vocalization techniques, loudness terms, ornaments. Qualitative research method was used in the study. All 12 studies were analyzed by content analysis. In the study, first of all, a list of basic technical and musical concepts in flute literature was created. Themes were revealed from the similar concepts in the list and these themes were arranged, and the findings were presented and interpreted in the form of tables. As a result of the analyzes made, it was determined that 6 of the etudes were in major, 6 of them were in minor tones, there were tempo changes in 6 etudes, tonal changes in 5 etudes, the etude used mostly legato and language techniques, and decorations were less.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics