YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ MATERYALLERİNDE “KÜLTÜR” KAVRAMINA DERLEM TABANLI BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 125-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, çokkültürlülük, kültürlerarasılık gibi kavramlar yabancı dil eğitiminin merkezinde yer almaktadır. Hedef dili öğrenen bireylerin kültürel anlamda gözetildiği; farklı fikir ve görüşlere alan açıldığı izlenimi oluşturmak dil öğrenen bireyleri de olumlu etkilemektedir. Son yıllarda Türkiye’nin etrafında gelişen toplumsal, siyasal aksiyonlar büyük nüfus hareketlerini tetiklemiş; eğitim, sığınma, ekonomi gibi faktörlerle Türkçe öğrenen sayısında da artışa vesile olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında öğretici materyal sayısı son yıllarda bu paralelde artış yaşandığı görülmüştür. Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar Asya’dan Afrika’ya; Avrupa’dan Güney ve Kuzey Amerika’ya kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu çerçevede kültür ve kültürel farklılıklar yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada da Kültür biçimbirimi derlem tabanlı olarak incelenmiştir. Derlem, dili temsil yetisi olan yazılı ve sözlü metinlerin bilgisayar ortamında bir veri tabanı oluşturarak incelendiği bir alandır.  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders materyalleri bilgisayar ortamına aktarılmış; derle dilbilimi analizlerinde kullanılan yazılımlar için  hazır hale getirilmiştir. Bu süreçte OCR düzenleme ve UTF-8 dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen özel derlem aracılığıyla kültür biçimbiriminin ders materyallerindeki sıklığı; kulanım şekilleri, bağlamları, eşdizimlilikleri betimlenmiştir. Elde edilen bulgular üzerinden kültür kavramının yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında genellikle Türk kültürü ile ilgili içeriklerde kullanıldığı; farklı kültürlere, kültürlerarasılığa ise nispeten az yer verildiği saptanmıştır. Akabinde veriler üzerinden çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Concepts such as culture, multiculturalism and interculturality are at the center of foreign language education. Individuals learning the target language are culturally respected; Creating the impression that there is room for different ideas and opinions also positively affects language learners. The social and political actions that have developed around Turkey in recent years have triggered large population movements; It has also been instrumental in an increase in the number of Turkish learners with factors such as education, asylum and economy. It has been observed that the number of instructors and materials in the field of teaching Turkish as a foreign language has increased in parallel with this in recent years. Foreigners who want to learn Turkish travel from Asia to Africa; It ranges from Europe to South and North America. In this context, culture and cultural differences are very important in terms of teaching Turkish as a foreign language. In this study, the morpheme of Culture was analyzed as corpus-based. Corpus is a field in which written and spoken texts with the ability to represent language are analyzed by creating a database in computer environment. The course materials used in teaching Turkish as a foreign language were transferred to the computer environment; The compilation has been made ready for the software used in linguistic analysis. In this process, OCR editing and UTF-8 conversions were performed. The frequency of culture morpheme in course materials through the special corpus obtained; usage patterns, contexts, collocations are described. Based on the findings obtained, it has been determined that the concept of culture is generally used in the content related to Turkish culture in the field of teaching Turkish as a foreign language; It has been determined that different cultures and interculturalism are given relatively little space. Subsequently, various suggestions were made based on the data.

Keywords