“TÜRKİYE’DEKİ AZINLIK OKULLARI” KONUSUNDA HAZIRLANMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER

Author :  

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 21:55:45.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 316-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, “Türkiye’deki Azınlık Okulları” konusunda hazırlanmış lisansüstü tezleri üniversite, alan ve lisansüstü düzey dağılımları açısından incelemektir. Araştırma, durum çalışması desenli nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri doküman incelemesiyle YÖK Tez Merkezi veri tabanından toplanmıştır. “Azınlık Okulları” anahtar kelimesiyle yapılan literatür taraması sonucunda 67 teze ulaşılmıştır. Batı Trakya Türk Okulları ile ilgili araştırmalar ve doğrudan konuyla ilgili olmayan araştırmalar çalışma grubundan çıkartılmıştır. Araştırmada 54 tez yer almıştır. Araştırmanın verileri, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma, araştırmacılar tarafından belirlenen, tezlerin hazırlandığı üniversite, ana bilim dalı ve lisansüstü düzeyleri ölçütleri açısından incelenmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Türkiye’deki Azınlık Okulları ile ilgili hazırlanan tezlerin Eğitim ve Tarih alanında yoğunlaştığı ve tezlerin büyük bir bölümünün İstanbul’daki üniversitelerde hazırlandığı tespit edilmiştir. Ulaşılan tezlerin yaklaşık %87’sinin yüksek lisans tezi; %13’ünün doktora tezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research examines the postgraduate theses prepared on "Minority Schools in Turkey" regarding university, field, and level distributions. The research is qualitative research with a case study pattern. Document analysis collected the research data from the Thesis Center of the Council of Higher Education. At the end of the literature review conducted with the keyword" Minority Schools," 67 theses were reached. Research related to Turkish Schools in Western Thrace and research unrelated to the subject were excluded from the study group. Fifty-four theses were included in the research. The data of the research were analyzed by content analysis. The criteria determined by the researchers examined the theses. These criteria are as follows; university, department of science, and graduate levels where the theses are prepared. It has been seen that the theses prepared about Minority Schools in Turkey are concentrated on Education and History. It has been determined that a large part of the theses were prepared at universities in Istanbul. It was concluded that approximately 87% of the theses reached were master's, and 13% were doctoral.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics