İŞKOLİKLİĞİN İŞ YAŞAM DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 326-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iş dünyası, her geçen gün yaşanan teknolojik gelişmelerle hayatımıza dâhil olan yeniliklere uyum sağlama çabası içerisinde gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Öyle ki, işletmelerin özellikle sanal organizasyonlara dönüşmeye başlaması, çalışanların da iş dışında işle ilgili faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; çalışanların işkolik davranışlarının iş-yaşam dengesi ile ilişkisinde teknoloji kullanımının düzenleyici rolünün incelenmesidir. Bu amaçla doğrultusunda bir bilgi teknolojileri işletmesinin çalışanlarına yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda; işkolikliğin iş-yaşam dengesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak teknolojinin bu iki değişken arasında düzenleyici rolü üstlenmediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today's business world continues to develop and change in an effort to adapt to the technological developments and innovations that are included in our lives every day. In fact, the fact that businesses have started to transform into virtual organizations has allowed employees to engage in work-related activities outside of work. In this direction, the aim of the study is; The aim of this study is to examine the moderator role of technology use in the relationship between workaholic behaviors of employees and work-life balance. For this purpose, a survey was conducted for the employees of an information technology company. As a result of the research; It has been determined that workaholism has a significant effect on work-life balance, but technology does not play a moderator role between these two variables.

Keywords