İŞKOLİKLİĞİN İŞ YAŞAM DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 13:08:02.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 326-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iş dünyası, her geçen gün yaşanan teknolojik gelişmelerle hayatımıza dâhil olan yeniliklere uyum sağlama çabası içerisinde gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Öyle ki, işletmelerin özellikle sanal organizasyonlara dönüşmeye başlaması, çalışanların da iş dışında işle ilgili faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; çalışanların işkolik davranışlarının iş-yaşam dengesi ile ilişkisinde teknoloji kullanımının düzenleyici rolünün incelenmesidir. Bu amaçla doğrultusunda bir bilgi teknolojileri işletmesinin çalışanlarına yönelik bir anket çalışması düzenlenmiştir. Araştırma sonucunda; işkolikliğin iş-yaşam dengesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, ancak teknolojinin bu iki değişken arasında düzenleyici rolü üstlenmediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today's business world continues to develop and change in an effort to adapt to the technological developments and innovations that are included in our lives every day. In fact, the fact that businesses have started to transform into virtual organizations has allowed employees to engage in work-related activities outside of work. In this direction, the aim of the study is; The aim of this study is to examine the moderator role of technology use in the relationship between workaholic behaviors of employees and work-life balance. For this purpose, a survey was conducted for the employees of an information technology company. As a result of the research; It has been determined that workaholism has a significant effect on work-life balance, but technology does not play a moderator role between these two variables.

Keywords


 • Ashforth, B. E., Kreiner, G. E. & Fugate, M. (2000). All in a day's work: Boundaries and micro role transitions. Academy of Management Review, 25(3), 472-491.

 • Akbolat, M., Bürkük, E. & Durmuş, A. (2020). İşkolikliğin iş-aile çatışmasına etkisinde aile-iş çatışmasının aracı rolü. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(2), 114-120.

 • Akgemci, T., Kurt, İ. & Kalfaoğlu, S. (2019). İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkisi: Avukatlar üzerine bir araştırma. 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 28-30 June, 2019, Lefkosa.

 • Akın, A., Ulukök, E. & Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yöne- lik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-124.

 • Aktay, S. (2019). İş Aile Çatışması ile İşkoliklik ve İş Güvencesizliği Arasındaki İlişki: Tekno- parkta Çalışan Mühendisler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Akyaz, F.Ş. & Boz, D. (2022). Esnek çalışmanın iş yaşam dengesi üzerindeki etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), 339-352.

 • Allen, T.D., Johnson, R.C., Kiburz, K.M. & Shockley, K. M. (2013). Work-Family conflict and flexible work arrangements. Deconstructing Flexibility, Personnel Psychology, 66, 345376.

 • Altan, D., Bozkurt, S., & Demir, R. (2015). Çalışanların esnek çalışmaya yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. International Journal of Economic and Administrative Studies, 7(14), 375-398.

 • Altıntaş, M. & Altıntaş, B. (2020). İşkoliklik ile iş aile çatışması arasındaki ilişki: Havacılık sektöründe bir araştırma. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 6(24), 505-524.

 • Apaydın, Ç. (2011). Öğretim Üyelerinin İşe Bağımlılık Düzeyi ile İş-Yaşam Dengesi ve İş-Aile Yaşam Dengesi Arasındaki İlişki. Yayınlanmış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Arrington, K. (2007). Telecommuting and Job Satisfaction: Examining Workaholism and Work- Life Balance, Published master thesis, The Faculty of the Department of Psychology, San Jose State University.

 • Aslan, M., K. Uysal, Ş. & Oğuzhan, Y.S. (2021). Uzaktan çalışma, iş yaşam dengesi, iş doyumu ve iş yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin teorik perspektiften incelenmesi. 5th International Paris Conference on Social Sciences, February 7-8, 2021, Paris.

 • Aziz, S., Adkins, C. T., Walker, A. G., & Wuensch, K. L. (2010). Workaholism and work-life imbalance: Does cultural origin influence the relationship? International Journal of Psychology, 45(1), 72-79.

 • Aziz, S., & Zickar, M. J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a syndrome. Journal of Occupational Health Psychology, 11(1), 52-62.

 • Barley, S. R., Meyerson, D. E. & Grodal, S. (2011). E-mail as a source and symbol of stress. Organization Science, 22(4), 887-906.

 • Başaran, Z. (2019). İşkoliklik ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araş- tırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü.

 • Bilkay, S. (2022). Pandemi dönemindeki esnek çalışma düzenlemelerinin işkolikliğe etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolünün araştırılması. Pearson Journal of Social Science & Humanities, 7(18), 156-169.

 • Bonebright, Cynthia A., Clay, Daniel L, Ankenmann & Robert D. (2000), the relationship of workaholism with work–life conflict, life satisfaction, and purpose in life. Journal of Counseling Psychology, 47: 469-477.

 • Brough, P., O'driscoll, M. P. & Kalliath, T. J. (2005). The ability of ‘family friendly’ organizati- onal resources to predict work–family conflict and job and family satisfaction. Stress and Health, 21(4), 223-234.

 • Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 169-198.

 • Chesley, N., Moen, P. ve Shore, R. P. (2003). The new technology climate. It’s about time: Couples and Careers, 220-241.

 • Clark, M., Koch, L. & Hill, E. (2004). The work-family interface: differentiating balance and fit. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33(2): 121-140.

 • Crosbie, T. & Moore, J. (2004). Work–life balance and working from home. Social Policy and Society, 3(3), 223–233.

 • Çamlı, L.G. (2010). Esnek Çalışma Saatleri ve Çalışanların Esnek Çalışma Saatleri Düzenleme- lerine Yönelik Tutumlarının Örgüte Bağlılıkları Üzerine Etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Day, A., Paquet, S., Scott, N. & Hambley, L. (2012). Perceived information and communication technology (ICT) demands on employee outcomes: The moderating effect of organizational ICT support. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 473-491.

 • Demirbağ, O., Cide Demir H. & Yozgat U. (2021). Uzaktan çalışmanın iş güvencesizliğine etkisinde iş yaşam dengesi ve psikolojik güvenliğin düzenleyici-aracılık rolü. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 1-25.

 • Desrochers, S. & Sargent, L. D. (2004). Boundary/Border Theory and work-family integration. Organizational Management Journal, 1(1): 40-48.

 • Dilek, S. A. & Yılmaz, K. 2016. Öğretmenlerin İşkoliklik Eğilimleri ile İş Yaşam Dengeleri, E- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1): 36-55.

 • Doğan, A., Bozkurt, S. & Demir, R. (2015). Çalışanların esnek çalışmaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 376-398.

 • Doğrul, B.Ş. & Tekeli, S. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 2(2), 11-18.

 • Durmaz, Y. & Özsoy, E. (2021). Covid-19 sürecinde işkoliklerin uzaktan çalışmaya ilişkin tu- tumlarının incelenmesi. Taras Shevchenko 6th International Congress on Social Sciences, April 4-5, 2021, Kiev.

 • Duxbury, L., & Smart, R. (2011). The “Myth Of Separate Worlds”: An Exploration of How Mobile Technology Has Redefined Work-Life Balance. In S. Kaiser, M. J. Ringlstetter, D. R. Eikhof, & M. P. Cunha (Eds.), Creating Balance? International Perspectives on The Work-Life İntegration of Professionals (pp. 269–284). Springer.

 • Edward, R. (1979). Contested Terrain: The Transformation of The Workplace in the Twentieth Century. Heinemann.

 • Edwards, J. R. & Rothbard, N. P. (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs. Academy of Management Review, 25(1), 178-199.

 • Erer, B. (2021). İş-aile çatışmasının bir öncülü olarak işkoliklik. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2796-2811.

 • Ergün, E. (2019). Örgütlerde İş Yaşam Dengesi ve Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki İlişki- nin İncelenmesi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Fedáková, D., & Iśtoňová, L. (2017). Slovak IT- Employees and new ways of working: ımpact on work-family borders and work-family balance. Ceskoslevenska Psychologie, 11 (1), 68-85.

 • Felstead, A., Jewson, N., Phizacklea, A. & Walters, S. (2002). Opportunities to work at home in the context of work-life balance. Human Resource Management Journal, 12(1): 54-76.

 • Fenner, G. H. & Renn, R. W. (2004). Technology-assisted supplemental work: construct defini- tion and a research framework. Human Resource Management, 43, 179-200.

 • Fleetwood, S. (2007). Re-thinking work-life balance: editor’s introduction. The International Journal of Human Resource Management, 18(3): 351-359.

 • Galinsky, E., Kim, S. S. & Bond, J. T. (2001). Feeling Overworked: When Work Becomes too Much. Families and Work Institute.

 • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Refe- rence. 11.0 Update (4th ed.). Allyn & Bacon.

 • Golden, A. G., & Geisler, C. (2007). Work-life boundary management and the personal digital assistant. Human Relations, 60(3), 519–551.

 • Gökkaya, Ö. (2014). Yerel yönetimlerde iş yaşam dengesi ve çalışan davranışı ilişkisinin ince- lenmesi: Kocaeli belediyeler örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmaları Dergisi, 2, 2-18.

 • Guest, D. E. (2002). Perspectives on the study of work-life balance. Social Science Information, 41, 255-279.

 • Hall, D. T., & Richter, J. (1988). Balancing work life and home life: What can organizations do to help?, Academy of Management Executive, 2(3), 213–223.

 • Härmä, M. (2006). Workhours in relation to work stress, recovery and health. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32(6), 502-514.

 • Hartman, R. I., Stoner, C. R., & Arora, R. (1991). An investigation of selected variables affec- ting telecommuting productivity and satisfaction. Journal of Business and Psychology, 6(2), 207–225.

 • Hilbrecht, M., Shaw, S.M., Johnson, L.C., & Andrey, J. (2008). ‘I'm home for the kids’: contra- dictory implications for work–life balance of teleworking mothers. Gender, Work & Organization, 15(5), 454-476.

 • Hill, E. J., Miller, B. C., Weiner, S. P. & Colihan, J. (1998). Influences of the virtual Office on aspects of work/life balance. Personnel Psychology, 51, 667-683.

 • Jenson, G. (1994). Balancing Work and Family: Challenges and Solutions. Published master thesis, Utah State University.

 • Jarvenpaa, S. L. & Lang, K. R. (2005). Managing the paradoxes of mobile technology. Informa- tion Systems Management, 22(4), 7-23.

 • Jones, M. M. (1997). Out of the office, out of control. Psychology Today, 30(2), 16.

 • Kanai, A., Wakabayashi, M. & Fling, S. (1996). Workaholism among employees in Japanese corporations: an examination based on the Japanese version of the workaholism scales. Japanese Psychological Research, 38, 192-203.

 • Kapız, S. 2002. İş-aile yaşamı dengesi ve dengeye yönelik yeni bir yaklaşım: Sınır teorisi, Do- kuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), 139-153.

 • Karaca, S. (2019). İşyeri İnovasyonunun Bir Örneği Olarak Uzaktan Çalışmanın İş-Yaşam Den- gesine Etkisi: Çalışan Anneler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karavardar, G. 2015. İş yaşamında farkındalık: iş-aile dengesi ve iş performansı ile ilişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 186-199.

 • Kemer, E. (2018). Konaklama işletmeleri yöneticilerinin işkoliklik algılarının iş aile çatışmasına etkisi: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 237-251.

 • Kıcır, B. (2018). Evden çalışanlarda iş-yaşam dengesi: Çevirmenler üzerinde bir araştırma. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(1), 129-157.

 • Killinger, B. (1991). Workaholics: The Respectable Addicts. Simon&Schuster.

 • Koçak, Ö. E. & Erebak, S. (2019). İş amaçlı akıllı telefon kullanımı ve iş-ev hayatı dengesi iliş- kisi: İşkolikleşmenin aracı değişken etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 54, 231-252.

 • Kumar, H. & Chakraborty, Sudeep K. (2013). Work-Life Balance (WLB): A key to organizati- onal efficacy. Aweshkar Research Journal, 15(1): 62-70.

 • Kurt, İ. (2018). İşkolikliğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştır- ma. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Küçük G., A. & Kulak A., F. (2020). Evden çalışma ve evde ve ofiste çalışan bilişim uzmanları- nın iş-yaşam dengelerinin karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 22(2), 91-116.

 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama İşletmelerinde İş Yaşam Dengesinin Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Law, W. K. (Ed.). (2006). Information Resources Management: Global Challenges. IGI Global.

 • Lewis, S., Gambles, R. & Rapoport, R. (2007). The constraints of‘work-life balance’ approach: An international perspective. The International Journal of Human Resource Management, 18(3): 360-373.

 • Lockwood, N. R. (2003). Work/life balance. Challenges and Solutions. SHRM, 2003 Research Quarterly.

 • Machlowitz, M. M. (1978). Determining The Effects of Workaholism. Unpublished doctoral dissertation, Yale University.

 • Macit, M. (2019). Avukatlarda işkoliklik, iş-aile çatışması, tükenmişlik üzerine bir alan çalışma- sı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 35-65.

 • Matuska, K. M. (2010) Workaholism, Life Balance, and wellbeing: A comparative analysis”, Journal of Occupational Science, 17(2), In press.

 • Maxwell, G.A. & Mcdougall, M. (2004). Work-life balance: exploring the connections between levels of influence in the UK public sector, Public Management Review, 6(3), 377- 393.

 • Meşhur, H., & Alkan, F. (2010). Organizasyonların tele çalışmaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

 • Middleton, C. A. (2008). Do mobile Technologies enable work-life balance? Dual perspectives on Blackberry usage for supplemental work, In Mobility and Technology in the Workplace (pp.209-224), Routledge.

 • Müller, W. & Schotter, A. (2010). Workaholics and dropouts in organizations. Journal of the European Economic Association, 8(4), 717-743.

 • Ng, T. W., Sorensen, K. L. & Feldman, D. C. (2007). Dimensions, antecedents, and consequen- ces of workaholism: a conceptual integration and extension. Journal of Organizational Behavior, 28, 111-136.

 • Nicholas, A. J., & Guzman, I. R. (2009). Is Teleworking for the Millennials?, SIGMIS- CPR 2009 Proceedings Book, May 28–30.

 • Nippert-Eng, C. E. (1995). Home and Work. The University of Chicago Press.

 • Nixon, A. E. & Spector, P. E. (2014). The impact of technology on employee stress, health, and well-being. In M. D. Coovert & L. F. Thompson (Eds.), The Psychology of Workplace Technology (pp. 238-260). Routledge.

 • Oates, W. (1971). Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction. World.

 • Olson-Buchanan, J. B. & Boswell, W. R. (2006). Blurring boundaries: Correlates of integration and segmentation between work and nonwork. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 432-445.

 • Olson, M., & Primps, S. (1984). Working at home with computers: Work and non-work issues. Journal of Social Issues, 40(3), 97-112.

 • Papalexandris, N. & Kramer, R. (1997). Flexible working patterns: towards reconciliation of family and work. Employee Relations, 19(6), 581-586.

 • Pekdemir, I. & Koçoğlu, M. (2014). İşkoliklik ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracılık rolü üzerine bir araştırma, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(14), 309-337.

 • Piotrowski, C. & Vodanovich, S. J. (2006). The interface between workaholism and work- family conflict: A review and conceptual framework. Organization Development Journal, 24(4), 84.

 • Piszczek, M. M. (2017). Boundary control and controlled boundaries: Organizational expectati- ons for technology use at the work–family interface. Journal of Organizational Behavior, 38(4), 592-611.

 • Porter, G. (1996). Organizational impact of workaholism: suggestions for researching the nega- tive outcomes of excessive work. Journal of Occupational Health Psychology, 1(1), 7084.

 • Robinson, B. (1998). The workaholic family: A clinical perspective. The American Journal of Family Therapy, 26(1), 65-75.

 • Russo, James, A. & Waters, Lea E. (2006). Workaholic worker type differences in work-family conflict. Career Development International, 11(5), 418-439.

 • Schaef, D. W. & Fassel, A. (1990). The Addictive Organization: Why We Overwork, Cover Up, Pick Up the Pieces, Please The Boss, and Perpetuate Sick Organizations. HarperCollins Publishers.

 • Schaufeli, W. B., Taris, T. W. & van Rhenen, W. (2008). Workaholism, burnout, and work en- gagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being?, Applied Psychology: An International Review, 57(2), 173-203.

 • Scott, K. S., Moore, K. S. & Miceli, M. P. (1997). An exploration of the meaning and consequ- ences of workaholism. Human Relations, 50(3), 287-314.

 • Senholzi, M. A. (2005). The Validation And Generalization of the Work Attitudes and Behaviors Inventory (WABI). Published doctoral thesis, The Florida State University.

 • Shahnaz, A. & Zickar, M. J. (2006). A cluster analysis investigation of workaholism as a synd- rome, Journal of Occupational Health Psychology, 11(1), 52-62.

 • Shahnaz, A. & Cunningham, J. (2008). Workaholism, work stress, work-life imbalance: Explo- ring gender’s role. Gender in Management: An International Journal, 23(8), 553-566.

 • Shahnaz, A., Uhrich, B., Wuensch, K.L. & Swords, B. (2013). The workaholism analysis ques- tionnaire: Emphasizing work-life imbalance and addiction in the measurement of workaholism, Institute of Behavioral and Applied Management, 71-86, DOI:10.21818/001c.17923.

 • Sharma, N. & Nayak, P. (2016). Study on work life balance and organisation policy in IT sector in NCR, Amity Global Business Review, 11, 115-122.

 • Shimazu, A. & Schaufeli, W. B. (2009). Is workaholism good or bad for employee well-being? The distinctiveness of workaholism and work engagement among Japanese Employees?, Industrial Health, 47, 495-502.

 • Shimazu, A., Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2010). How does workaholism affect worker health and performance? The Mediating Role of Coping. International Journal of Behavioral Medicine, 17(2), 154-160.

 • Shumate, M., & Fulk, J. (2004). Boundaries and role conflict: When work and family are co- located: a communication network and symbolic interaction approach. Human Relations, 57(1), 55–74.

 • Spence, J. T. & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: definition, measurement, and preliminary results. Journal of Personality Assessment, 58(1), 160-178.

 • Şahin, T. (2014). Esnek Çalışma Düzenlemelerinin Örgütsel Bağlılığı Sağlamaya Etkisi: Başba- kanlık Örneği. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Allyn and Bacon.

 • Taewoo, N. (2014). Technology use and work-life balance, Applied Research in Quality of Life,

 • Tariq, A., Aslam, H.D., Siddique, A. & Tanveer, M.A. (2012). Work-life balance as a best prac- tice model of human resource management: a win-win situational tool for the employees and organizations. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(1), 577-585.

 • Uysal, N. & Yılmaz, M. Ç. (2020). Akademisyenlerde iş yaşam dengesi ve uzaktan çalışmaya ilişkin görüşlerin belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 2020(2), 26-37.

 • Wajcman, J., Bittman, M., & Brown, J. (2008). Families without borders: Mobile phones, con- nectedness and work-home divisions. Sociology, 40(4), 635–652.

 • Wallace, P. (2004). The Internet in The Workplace: How New Technology is Transforming Work. Cambridge University Press.

 • Welford, R. (2008). Work Life Balance in Hong Kong: Survey Results. CSR Asia: The Univer- sity of Hong Kong.

 • Yapıcı, N. (2020). ABD Esnek Çalışma Düzenlemelerinden Hareketle Türk Kamu Yönetimi İçin Bir Model Önerisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Yavuz, N. & Doğan, A. (2019). İş stresinin iş yaşam dengesi üzerindeki etkisinin esnek çalışma bağlamında test edilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1),

 • Yıldırım, Ö. & Tengilimoğlu, D. (2022). Pandemi sürecinde uygulanan esnek çalışma düzenle- mesinin çalışan motivasyonu ve iş doyumuna etkisi; bir alan araştırması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 625-633.

 • Yılmaz, B. (2021). İletişim Teknolojilerinin İş Yaşam Dengesine Etkisi: Seyahat Acentası Örne- ği. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

 • Yılmaz, S., Yalçın, A., Kılıç, K.C. & Ülbeği, İ.D. (2021). İşkoliklik ve iyi oluş ilişkisinde iş-aile çatışması ve stresin aracı rolleri: Adana ilinde öğretmenler üzerine bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(3), 251-265.

 • Yıldırım, Ö. (2021). İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasının Duygusal Tükenmeye Etkisinde Stresin Ara- cı ve İşkoliklik ve Uygu Probleminin Düzenleyici Etkisi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

 • Zedeck, S. & Moiser, K. L. (1990). Work in the family and employing organization. American Psychologist, 45(2), 240-251.

                                                                                                    
 • Article Statistics