GREEN STAR SERTİFİKA SİSTEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK YAPILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-136
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-17 21:45:18.0
Language : Türkçe
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 38-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirlik, sürekli olma yeteneği olarak tanımlanmış, mimaride çevre dostu ve enerji tasarrufunu hedefleyen yeşil binalar olarak karşımıza çıkmıştır. Yeşil binaların sayısının her geçen gün artması, beraberinde onları değerlendirme ve derecelendirmeyi getirmiştir. 2019 yılında yaşanan pandemi, yeşil yapıların ve hastanelerin önemini anlamamıza neden olmuştur. Tarih boyunca hastaneler, yoğun kullanılan ve sağladığı hizmetler nedeniyle enerjiyi çok miktarda kullanan yapılar olmuştur. Bu bağlamda hastanelerin sürdürülebilir yapılar olarak tasarlanması önemli görülmüştür. Günümüzde yeni inşaa edilecek hastanelerin yanısıra, var olan hastanelerin sürdürülebilir yeşil binalara dönüştürülmesi ülkeler tarafından desteklenmektedir. Dünyada yaygın kullanılan birçok yeşil bina derecelendirme sistemi bulunmasına rağmen, yalnızca hastaneleri derecelendirmek amacıyla farklı bir araç tasarlayan ve mevcut hastanelerin sürdürülebilir yeşil binalara dönüştürülmesini destekleyen Avustralya Green Star Sertifika Sistemi’dir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mevcut sağlık yapılarının sürdürülebilir yapılara nasıl dönüştürülebileceğine yönelik bir inceleme yapmaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak, Avustralya’da mevcut sağlık yapısının yenilenme projesi ile iki farklı Green Star Sertifikasına sahip olan üç sağlık yapısı seçilmiştir. Bu yapılar sertifika sisteminin belirlediği değerlendirme parametleri ve sürdürülebilirlik özellikleri bir araya getirilmiştir. Elde edilen veriler nicel veriler ile istatiksel sonuçlar oluşturulmuş ve nitel verilerle de değerlendirme tabloları oluşturulmuş ve ortak çıkarımlar yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, sağlık yapılarının sürdürülebilir yeşil binalar olarak tasarlanmasının niceliksel olarak enerji verimliliği, iç gücü ve maaliyetin azaltılması, daha az su tüketimi gibi yararları olduğu ve niteliksel olarak da hastaların iyileşme sürelerinin azalması, personel verimliliği gibi yararları olduğu ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

Sustainability has been defined as the ability to be continuous, and it has emerged as green buildings that aim to be environmentally friendly and energy saving in architecture. The increase in the number of green buildings has brought with it the evaluation and rating of them. The pandemic in 2019 has caused us to understand the importance of green buildings and hospitals. Throughout history, hospitals have been structures that are used extensively and use a lot of energy due to the services they provide. In this context, it was considered important to design hospitals as sustainable buildings. Today, besides the new hospitals to be built, the transformation of existing hospitals into sustainable green buildings is supported by countries. Although there are many green building rating systems used in the world, it is the Australian Green Star Certification System that designs tools only to rate hospitals and supports the transformation of existing hospitals into sustainable green buildings. In this context, the aim of the study is to examine how existing health facilities can be transformed into sustainable structures. In accordance with the purpose of the study, three health structures with two different Green Star Certificates were selected with the renovation project of the existing structure in Australia. These structures are brought together with the evaluation parameters and sustainability features determined by the certification system. With the obtained data, statistical results were created with quantitative data, and evaluation tables were created with qualitative data and common inferences were made. At the end of the study, it was revealed that designing health buildings as sustainable green buildings quantitatively has benefits such as energy efficiency, reducing internal power and cost, less water consumption, and qualitatively reducing the recovery time of patients and staff efficiency.

Keywords