EDEBİ METİNLERİN HEYKEL SANATINDA ÇAĞRIŞIM ARACI OLARAK KULLANIMI: LİTEARTURE SERGİSİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 11:39:57.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 66-81
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2020 yılında çevrimiçi bir platformda izleyiciye sunulan ‘Litearture’ isimli heykel sergisinin kavramsal alanını oluşturan edebi ve felsefi konstrüksiyonu analiz ederek yapıtların anlam ve biçim ilişkisini sorgulamaktır. Sanat, edebiyat ve felsefe ilişkisi yüzyıllardır farklı düzlem ve içeriklerle bir araya getirilmiş, bazı yakınlıklar ve farklılıklar üzerinden birbirlerine entegre edilmiştir. Özellikle Ortaçağ’da dinsel bir temel üzerine oturtularak didaktik bir misyon taşıyan bu yakınlaşma daha sonra felsefi bir zemine kaymış, dilbilimcilerin ve göstergebilimcilerin teoriler ürettiği bir alana dönüşmüştür. Günümüz çağdaş sanat ortamında da sosyo-politik konular ekseninde edebiyatın hikâye anlatma geleneği üzerinden devam eden bir etkileşim söz konusudur. Litearture sergisi kapsamında üretilen heykel çalışmaları tam da bu sarmalın ürettiği ve ortaya çıkardığı ilişkiler bağlamında gerçekleştirilmiştir. Seçili edebi metinler ve felsefi teorilerin ortak özellikleri olan yabancılaşma, kaygı ve korku gibi kavramlar, serginin oluşturulduğu tarihlerde yaşanan Covid-19 sürecinin de yarattığı ve hissettirdiği duygularla da bir özdeşlik kurmaktadır. Üst üste binen bu duygu katmanları ekseninde oluşturulan sanat yapıtları, yaşamla kurulacak sıkı bağlarda edebiyat ve felsefenin etkinliğini göstermeyi hedeflemektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to question the relationship between meaning and form of constructions which were presented to the audience on an online platform in 2020 by analyzing the literary and philosophical construction that constitutes the conceptual space of the sculpture exhibition named 'Litearture'. The relationship between art, literature and philosophy has been brought together with different planes and contents for centuries and integrated with each other through some affinities and differences. This convergence that has a didactic mission based on religion especially in the Middle Ages split to a philosophical base afterwards and turned into a field that linguists and semiotics produced theories. In the contemporary art environment, there is also an ongoing interaction in socio-politic issues using the traditional storytelling technique in Litearture. The sculpture works produced within the scope of the Literature exhibition were carried out precisely in the context of the relations produced and revealed by this spiral. Concepts such as alienation, anxiety and fear, which are the common features of selected literary texts and philosophical theories, also establish an identity with the emotions created and felt by the Covid-19 process experienced at the time the exhibition was created. The works of art, created on the axis of these overlapping layers of emotion, aim to show the effectiveness of literature and philosophy in the close ties to be established with life.

Keywords


 • Arman, A. (2002). İmge kavramının sorunsalı üzerine. Flaubert ve Kafka – Boverizm ve kafkaesklik. http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1555/1291, Erişim tarihi17.02.2022.

 • Ateş, S. (2015). Edebiyat Güncel Sanatın Neresinde?|www.sabitfikir.com , Erişim tarihi: 11.01.2022.

 • Bachelard, G. (1996). Mekânın Poetikası (Aykut Derman, Çev). İstanbul: Kesit Yayınları.

 • Beckett, S. (1997). Üçleme (Uğur Ün, Çev). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Boutroux, E. (2017). Monadoloji İçin Önsöz.

 • https://www.academia.edu/36998068/%C3%87eviri_%C3%89mile_Boutroux_Monadoloji_i% C3%A7in_%C3%96ns%C3%B6z_, Erişim Tarihi: 08.02.2022.

 • Daşkesen, H. (2021). Çağdaş Heykel Sanatında Kültürel KimliğiKonumlandırmak: Wolfgang Laib’in Yapıtları Üzerinden Bir Değerlendirme. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11 (4), 1285-1302. DOI NO: 10.7456/11104100/006

 • Foucault, M. (2013). Bu Bir Pipo Değildir (Selahattin Hilav, Çev). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Foucault, M. (2001). Kelimeler ve Şeyler (Mehmet Ali Kılıçbay, Çev). Ankara: İmge Kitapevi.

 • Gürsel, B. (2010). Kafkaesk Mekân: Franz Kafka Edebiyatı Üzerinden Mekân Okumaları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 • İlhan, A. (2019). Samuel Beckett ve Adlandırılamayan’ın adı. https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2019/07/15/samuel-beckett-veadlandirilamayanin-adi, Erişim tarihi: 02.02.2022.

 • Kafka, F. (2011). Ceza Sömürgesi (A. Turan Oflazoğlu, Çev). İstanbul: İz Yayıncılık.

 • Klein, A. (1984). Kafka’s the castle explicator.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00144940.1984.11483767, Erişim tarihi: 02.03.2022.

 • Leibniz, G,W. (1988). Monadoloji (Suut Kemal Yetkin, Çev). İstanbul: M.E.G.S.B. Yayınları.

 • Urhan, V. (1999). Leibniz ve İkbal’e göre Tanrı’nın kişiliği. http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/4218/1999_12

 • -URHANV.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Erişim tarihi: 01.04.2022.

 • Ünsal, M. (2019). Sanata Edebiyat Üzerinden Bakmak.Sanata Edebiyat Üzerinden Bakmak ⇠ Blog ⇠ Borusan Contemporary, Erişim tarihi: 03.01. 2022.

                                                                                                    
 • Article Statistics