MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN MERKEZİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRETMENLERİN BU KURSLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:47:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 446-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin bu kurslara yönelik görüşlerini incelemektir. Bu kapsamda, çalışmanın örneklemini Aksaray il genelinde görev yapan ve 2015 – 2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan 250 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma tarama modelinde hazırlanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan, birinci bölümde kişisel bilgilerin yer aldığı, ikinci bölümde 5’li likert tipi soruların olduğu, üçüncü bölümde ise açık uçlu soruların olduğu veri toplama aracı ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, merkezi hizmet içi eğitim kurslarının mesleki ve kişisel olarak kendilerini geliştirdiklerini ifade etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of the teachers who participated in the central in-service training courses organized by the Ministry of National Education about these courses. In this context, the sample of the study consists of 250 teachers who work throughout the city Aksaray and participated in central in-service training courses organized by the Ministry of National Education between 2015 and 2019. Survey model is used in the study. The data was attained with the data collection tool prepared by the researcher and controlled by the experts of the field, where personal information is included in the first section, 5-likert-type questions in the second section and open-ended questions in the third section. Teachers participating in the study state that central in-service training courses improve themselves professionally and personally.

Keywords


 • Altınışık, S. (2006). Hizmet içi eğitimin işlevlerine ilişkin görüş ve tutumlar. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13,142-153.

 • Arslan, H. & Şahin, İ. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Kurslarına Yönelik Görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5, 56-66

 • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi,147.

 • Ayvacı, H.Ş., Bakırcı, H. & Yıldız, M. (2014). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 357 – 369

 • Babacan, Ş. & Özey, R. (2019). Expectations and suggestions of geography teachers for in- service training activities: A qualitative study. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 29-54.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

 • Creswell, J. W., ve Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2.Baskı). London: Sage Publications Ltd.

 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6.Baskı). London: Routledge

 • Ekinci, Ö. & Yıldırım, A. (2009). İl Eğitim Denetmenleri ve İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Beklentileri. Ege Eğitim Dergisi, 10, 70-91

 • European Union. (2013). Improving the quality of in-service training system: analysis of the existing ETTA INSETT system and assessment of the needs for in-service training of teachers (No.EuropeAid/130730/D/SER/HR). No.8

 • Gaudreau, N., Royer, E., Frenette, E., Beaumont, C. & Flanagan, T. (2013). Classroom Behaviour Management: The effects of in-service training on elementary teacher’ selfefficacy beliefs. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill, 48 (2), 359–382.

 • Gay, L. R, Mills, G. E. ve Airasian, P. (2012). Educational research: competencies for analysis and applications. (11. Baskı) USA: Pearson Education.

 • Gökmen, Ö.F., Akgün, Ö. E. & Kartal, F. (2014). Fatih Projesinde Kullanılan Etkileşimli Tahtalara ve Hizmet İçi Eğitimlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 44 (204), 42-62

 • Günel, M. & Tanrıverdi, K. (2014). Dünya’da ve Türkiye’de Hizmetiçi Eğitimler: Kurumsal ve Akademik Hafıza(Kayıpları)mız. Eğitim ve Bilim Dergisi, 73 - 94.

 • Günbayı, İ. & Taşdöğen, B. (2012). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Programları Üzerine Görüşleri: Bir Durum Çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3,87-117

 • Güneş, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarına katılmayı isteme ve istememe nedenleri (Mamak İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ince, M., Karataş, S. ve Çiftçi, A. (2019). Branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 2140-2164.

 • Kanlı, U., ve Yağbasan, R.. (2002), 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Milli Eğitim Dergisi, 153-154

 • Karadağ, R. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 33- 50

 • Kıranlı, S. & Yıldırım, Y. (2014). Okul Yöneticileri ile Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 219 – 251

 • Lazarová, B. & Prokopová, A. (2004). Psychological aspects of in-service teacher training: Educational needs and expectations. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Crete.

 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expended sourcebook (Second Edition). Sage Publications

 • Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği (1994). Tebliğler Dergisi, 2419.

 • Niemi, H. (2015). Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach, Finland. Vol. 7(3). No. 6

 • Omar, C. (2014). The Need for In-Service Trainings for Teachers and Its Effectiveness in School, International Journal for Innovation Education and Research, 2, 2-11.

 • Öz, A. (2014). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Hizmet içi Eğitimin Yeri (İstanbul Örneği). Değerler Eğitimi Dergisi, 28, s 121-168

 • Özdemir, O. & Erdemci, H. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımına Yönelik Görüşleri, Turkish Journal of Educational Studies, 145-165.

 • Sabah, Ç. & Çekin, R. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine Katılımlarını Etkileyen Etmenler, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 87-95

 • Şahin, Ü. & Türkoğlu, A. (2017). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 90 – 104

 • Uzal, G., Erdem, E., Önen, F. & Gürdal, A. (2010). Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4, 64-68

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık

                                                                                                    
 • Article Statistics