MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN MERKEZİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRETMENLERİN BU KURSLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:47:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 446-467
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin bu kurslara yönelik görüşlerini incelemektir. Bu kapsamda, çalışmanın örneklemini Aksaray il genelinde görev yapan ve 2015 – 2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan 250 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma tarama modelinde hazırlanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan, birinci bölümde kişisel bilgilerin yer aldığı, ikinci bölümde 5’li likert tipi soruların olduğu, üçüncü bölümde ise açık uçlu soruların olduğu veri toplama aracı ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, merkezi hizmet içi eğitim kurslarının mesleki ve kişisel olarak kendilerini geliştirdiklerini ifade etmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the opinions of the teachers who participated in the central in-service training courses organized by the Ministry of National Education about these courses. In this context, the sample of the study consists of 250 teachers who work throughout the city Aksaray and participated in central in-service training courses organized by the Ministry of National Education between 2015 and 2019. Survey model is used in the study. The data was attained with the data collection tool prepared by the researcher and controlled by the experts of the field, where personal information is included in the first section, 5-likert-type questions in the second section and open-ended questions in the third section. Teachers participating in the study state that central in-service training courses improve themselves professionally and personally.

Keywords