YÖNETİMİN İŞLEVLERİNDEN İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-135
Number of pages: 399-413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde örgütlerin sahip oldukları kaynaklar içerinde insan kaynağının ne derece önemli olduğu su götürmez bir gerçektir. Sahip olunan bu kaynağın verimli, rasyonel ve etkin planlanarak değerlendirilmesi örgütlere birçok avantaj sağlamaktadır. Her şeyden önce organizasyon sahip olduğu insan kaynağı profilinin niceliksel ve niteliksel özelliklerine hâkim olmakta ve sonraki süreçte bu insan kaynağının gelişiminin ne yönde olması gerektiği öngörmektedir. Aynı zamanda mevcut ve gelecekteki pozisyonların gerektirdiği beceriler netleşir, insan kaynağının eğitimi tamamlandığından organizasyona rekabet avantajı sağlamaktadır. Fakat insan kaynakları planlaması yapılırken organizasyonun göz önünde tutması gereken birçok husus söz konusudur. Bu çalışma insan kaynakları planlamasınınım önemini, amaçlarını ve işlevlerini tartışarak, organizasyonların insan kaynağı planlama süreçlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Today, it is an indisputable fact that human resources are important among the resources of organizations. Efficient, rational and effective planning and use of this resource provides many advantages to organizations. First of all, the organization masters the quantitative and qualitative characteristics of the human resource profile it has, and predicts what direction the development of this human resource should be in the next process. The skills required by current and future positions become clear. In addition, since the training of human resources is completed, it provides a competitive advantage to the organization. However, there are many issues that the organization should consider when planning human resources. This study discusses the importance, aims and functions of human resource planning and reveals what factors are effective in the human resource planning processes of organizations.

Keywords