CHRISTIAN MIGRATIONS IN IRAQ BETWEEN 1980-2020 IN THE CONTEXT OF POLITICAL AND HUMANITARIAN DYNAMICS

Author :  

Year-Number: 2022-135
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-02 12:45:11.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 382-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1980-2020 yılları arasında Irak bölgesinde meydana gelen savaş ve terör olaylarından dolayı oluşan Hristiyan (Nasturi, Keldani, Ermeni vb.) göçlerini göç kavramı bağlamında incelemektir. Çalışmanın temel sorusu: “söz konusu göçlerin siyasi, dinî, kültürel ve sosyal boyutları neler olmuştur?” Bu temel soru etrafında bir literatür taraması yapılıp elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yüzyıllarca Kürtlerle hem Hakkâri’de hem de Kuzey Irak’ta yaşayan Hristiyanlar tarihte çok defa göçe maruz kalmışlardır. Bu çalışmada 1915’te Hakkâri’den İran ve daha sonra Irak’a göç eden Hristiyanların özellikle de Nasturilerin bölgedeki siyasal istikrarsızlıkların etkisi ile Avrupa ülkelerine göç ettikleri bulgusuna rastlanmıştır. Bu istikrarsızlıklar: İran-Irak Savaşı (1980-1888), Körfez Savaşı, Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in Kürtler üzerinde başlattığı soykırımdan Hristiyanların da etkilenmesi gibi nedenlerle çıkmıştır. Bunun yanında Irak’ın Amerika tarafından işgali (2003) ve nihayetinde 2011 yılında IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) tarafından başlatılan terör, Hristiyanların göç etmesinde etkili olan başka olaylardır. Çalışma verileri, Irak üzerinde yazılan eserlerden sadece Hristiyan göçü ile ilgili kısımların alınması ile elde edilmiştir. Konu ile ilgili literatür tarandığında, hassaten Hristiyan göçü üzerinde veri olmamakla birlikte muhtevasına girilmeden Hristiyan göçlerine de değinilen eserlerdeki bilgiler toplanıp Türkçeye çevrilmiştir. Gerek akademik platformlarda ve gerekse de Google taramasında sadece 1980 sonrasında Irak’ta meydana gelen Hristiyan göçlerine değinen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu çalışma, söz konusu göçle ilgili parçacıl verilerin toplanıp akademik alana sunulması noktasında önemli bulunmuştur. Çalışmada mülteci, sığınmacı, göçmen gibi tanımlamalar geçmesinin yanında zorunlu ve isteğe bağlı göçlerden de söz edildiği için bu kavramlar teorik çerçeve başlığı altında açıklanmıştır. Analiz bölümünde Hristiyan göçleri söz konusu göç ile ilgili kavramlar bağlamında analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the Christian (Nasturi, Chaldean, Armenian, etc.) migrations that occurred due to the war and terror events that occurred in the Iraq region between 1980-2020 in the context of the concept of migration. The main question of the study is: "What have been the political, religious, cultural and social dimensions of these migrations?" A literature review was conducted around this basic question and the data obtained were analyzed. Christians who have lived with Kurds for centuries in both Hakkari and Northern Iraq have been subjected to migration many times in history. In this study, it was found that the Christians who migrated from Hakkari to Iran and then to Iraq in 1915, especially the Nestorians, migrated to European countries with the effect of political instability in the region. These instabilities are: The Iran-Iraq War (1980-1888), the Gulf War, the genocide initiated by Iraqi President Saddam Hussein on the Kurds also affected Christians. In addition, the American invasion of Iraq (2003) and the terror launched by ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant) in 2011 are other events that have influenced the migration of Christians. The study data were obtained by taking only the parts related to Christian migration from the works written on Iraq. When the literature on the subject was reviewed, although there was no data on Christian migration in particular, the information in the works that touched on Christian migrations without entering into the content was collected and translated into Turkish. Both academic platforms and Google browsing did not find studies that only touched on Christian immigration in Iraq after 1980. In this respect, this study was found important in terms of collecting fragmentary data on migration in question and presenting them to the academic field. In addition to the definitions such as refugee, asylum seeker and migrant in the study, these concepts are explained under the theoretical framework title as compulsory and voluntary migrations are also mentioned. In the analysis section, Christian migrations are analyzed in the context of the concepts related to this migration.

Keywords


 • Abbas, Z. (2017). Irak’ta Mezhepsel Çekişmelerin Boyutları ve Sonuçları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 79-86.

 • AGOS Gazetesi (2014). Musul'daki iki bin yıllık Hristiyan varlığı sona erdi. http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7631/musul-daki-iki-bin-yillik-hristiyan-varligisona-erdi.

 • Altaş, G. (2020). Musul’da IŞİD öncesi ve sonrası Hristiyanlar: 85 kilise yağmalandı, 62 kişinin akıbeti bilinmiyor. Independent Türkçe, https://www.indyturk.com/node/156736/d%C3%BCnya/musul%E2%80%99dai%C5%9Fid-%C3%B6ncesi-ve-sonras%C4%B1-hristiyanlar-85-kiliseya%C4%9Fmaland%C4%B1-62-ki%C5%9Finin.

 • Al-Rasheed, M. (1995). Iraqi Assrians in London: Beyond The ‘İmmigrand/Refugee’ Divide. JASO, 26(3), 241-255.

 • Akçay, E. Y. (2013). Irak-İran Savaşının Bölgeye Etkileri. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 105-121.

 • Betts, A.(2017). “Zorunlu Göç ve Küresel Politika”, Çeviren: Seher Meltem Türkaslan, Hece Yayınları.

 • BetBasoo, P. (2017). Incipient Genocide The Ethnic Cleansing of the Assyrians of Iraq. 2007- 2016, Assyrian International News Agency (aina.org).

 • Brock, S. P. (2011). Diaspora, Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage: Electronic Edition, edited by Sebastian P. Brock, Aaron M. Butts, George A. Kiraz and Lucas Van Rompay, https://gedsh.bethmardutho.org/Diaspora. https://gedsh.bethmardutho.org/entry/Diaspora.

 • Chatelard, G. (2002). Jordan As a Transit Country: Semi-Protectionist İmmigration Policies And Heir Effects On Iraqi Forced Migrants. Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute Florence, Italy.

 • Chatelard, G. (2003). Iraqi Forced Migrants in Jordan: Conditions, Religious Networks, and the Smuggling Process. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence.

 • Chatelard, G. (2009). Migration From Iraq Between the Gulf and the Iraq Wars (1990-2003): Historical and Sociospacial Dimensions. French Intitute for Near East (IFPO), https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00364961.

 • Chaillot, C. (2021). The Assyrian Church of the East: History and Geohraphy. Unidet Kingdom: Peter Lang Publications.

 • DEİK (2017). Irak Ülke Bülteni. https://www.deik.org.tr/uploads/irak-ulke-bulteni-ekim- 2017.pdf. Erişim: 18.11.2021.

 • Erkmen, S. ve Duman, B. (2011). Irak Asuri Genel Kongresi Genel Başkanı Ishao Isho ve Genel Başkan Yardımcısı Martin Davut ile röportaj: “Irak’ta Asuri Kimliği Tehdit Altında”. Ortadoğu Analiz, 3(34), 70-73. https://www.orsam.org.tr/d_hbanaliz/9martin.pdf.

 • Fawcett, J. And Tanner, V. (2002). The Internally Displaced People of Iraq. Brookings Institution, SAIS Project on Internal Displacement.

 • Galbraith, P. W. (2003). Refugees from War in Iraq What Happened in 1991 and What May Happen in 2003. Migration Policy Institute (MPI), February 2003, No:2.

 • Gözüm, K. (2017). “ Uluslararası Göç ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi: Türkiye Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

 • Günaydın, A. (2020). IŞİD tehdidi nedeniyle Iraklı Hristiyanların bir kısmı IKB'ye sığındı, bir kısmı ise Avrupa'ya göç etti… Hekari: Yaşam felsefemiz barıştır. Independent Türkçe, https://www.indyturk.com/node/292281/i%C5%9Fi%CC%87d-tehdidi-nedeniyleirakl%C4%B1-hristiyanlar%C4%B1n-bir-k%C4%B1sm%C4%B1-ikbyes%C4%B1%C4%9F%C4%B1nd%C4%B1-bir-k%C4%B1sm%C4%B1-ise.

 • Grieco, E. (2003). Iraqi Immigrants in The United States. Migration Information Source, https://www.migrationpolicy.org/article/iraqi-immigrants-united-states-0

 • Hunter, A. and Guiney, F. M. (2020). The Quest for Equal Citizenship: Middle Eastern Christian Narratives of Migration and Inclusion in the United Kingdom. Mashriq & Mahjar: Journal of Middle East and North African Migration Studies, 8(1).

 • Internal Displacement Monitoring Center (2002). Profile of the Internal Displacement: Iraq. Compilation of the information available in the Global IDP, Database of the Norwegian Refugee Council.

 • İçduygu A., Erder S., Gençkaya F. (2014), “ Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere”, MiReKoç Proje Raporları 1/2014 TÜBİTAK 1001_106K291, Eylül 2009.

 • Kartal, B. (2021). Dinsel Şiddet ve Yıkıcılığın Psikolojisi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

 • Kartal, B. (2022). Terör Örgütleri ve Selefîlik İlişkisi. Selefilik İçinde. Ed. Mehmet Çelenk. İstanbul: Nobel Yayın Grubu.

 • Kasım, T. (2021). Ninova Ovası’ndaki Hristiyanlar yeniden göç yolunda. Rûdaw Türkçe Gazetesi, https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/080520217.

 • Kılıç, T. (2005). “Bir İnsan Hakkı Olarak İltica”, Uluslararası Göç Sempozyumu, Zeytin Burnu Belediyesi Yayınları, 2006.

 • Lischer, L. (2008) Security and Displacement in Iraq: Responding to the Forced Migration Crisis”, International Security, 33(2).

 • Nur, S. A. Ve Taşan P. (2017), “Mülteci Krizi Ve Afet Yönetimi”, Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu.

 • Nuri Kino (2010). Wikileaks and Swedish Immigrations Policy on Iraqi Refugees. Aina.org, erişim: 21.11.2021.

 • Salloum, S. (2014). The Book of Christians in Iraq: A Comprehensive History and Current Challenges. Baghdat: Masarat Foundation: Baghdad.

 • Salloum, S. (2020). Barriers to Return For Ethno-Religious Minorities In Iraq Identity Politics and Political Patronage Among Yazidi and Christian Communities from Ninewa Governorate Research. https://www.researchgate.net/publication/343787692, DOI: 10.13140/RG.2.2.32303.15522.

 • Sirkeci, İ. (2004). Iraqi International Migration: Potentials for the Postwar Period. Project MUSE Scholary Journal Online. 43(1), p. 37-49.

 • O’Donnel, K. and Newland, K. (2008). The Iraqi Refugee Crisis: The Need For Action. Migration Policy Institute (MPI).

 • Özdemir, E. (2017). Türk Dış Politikası Açısından Bir Kriz Örneği:Iraklı Kürt Sığınmacılar (1991) İle Suriyeli Mültecilerin (2011) Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Özkan, Ö. (2010). Suriye ve Ürdün’deki Iraklı Mülteciler Sorunu Raporu, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Yayını, İstanbul. https://istanbul.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/irakli-multecilerraporu.pdf.

 • Ünsal, E. B. (2012). Coping With Immigration: The Institutional and Political Dynamics Of Migration and Asylum Policy Making in Turkey. Middle East Technical University, Master Thesis.

 • U.S. Department of State (U.S. DOS), 25 February 2000, 1999 Country Reports on Human Rights Practices, Iraq Internet:

 • http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/iraq.html , accessed 30 January 2001.

 • USCİRF (2013). Iraq. 2013 Annual Report, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/Iraq%202013.pdf. erişim: 22.11.2021.

 • Pirinççi, F. (2018). Syrian Crisis And Iraq: An Analysis On The Effects On Migration And Radicalization. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2). Doi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.420421.

 • MFA (2018). Ülke Künyesi: Irak. https://www.mfa.gov.tr/irak-kunyesi.tr.mfa. erişim: 18.11.2021.

 • Vardar, N. (08 Eylül 2015). Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Arasındaki Farklar?. Erişim: 05.09.2017, http://bianet.org/bianet/bianet/167434-multeci-gocmen-siginmaciarasindaki-farklar.

 • Yılmaz, T., (2009), Uluslararası Politikada Ortadoğu, 2. Baskı, Ankara: Barış Platin Kitabevi.

 • Zard, M. (2003). Reconciling Refugee Protection and Security Concerns in Wartime The Case of Iraq. Migration Policy Institute (MPI), No:3.

                                                                                                    
 • Article Statistics