SWOT YÖNTEMİ İLE HÜSEYNİK KIRSAL YERLEŞİM ALANI EKOTURİZM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-06 20:07:58.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 205-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput, geçirdiği siyasi, kültürel ve toplumsal değişimlere bağlı olarak merkez olma özelliğini zaman içinde yitirmiştir. Geçmişte, Harput’a bağlı bir yerleşim alanı olan Hüseynik (Ulukent), yaşanan bu değişimlerden etkilenerek, tarihi ve kültürel birikimin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında sorunlarla karşılaşmıştır. Buna bağlı olarak Hüseynik, sahip olduğu değerleri yaşatacak, yeni istihdam alanları yaratacak, çevreci ve sürdürülebilir stratejilere ve yaklaşımlara ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda, doğal, kültürel ve tarihi değerleri koruyarak, uygulandığı alana sosyal ve ekonomik katkı sağlayan ekoturizm kavramı, Hüseynik’in mevcut durumunun iyileşirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli fırsatlar sunabilir. Bu bağlamda çalışma kapsamında; Hüseynik’in ekoturizm potansiyeli üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın amacı, bölgenin mevcut ekoturizm potansiyelini değerlendirerek, bölge halkı ve yerel yönetimler düzeyinde uygulanabilir stratejileri belirlemektir. Gerçekleştirilen kapsamlı literatür ve alan çalışması sonucunda bölgenin tarihi, kültürel ve doğal dokusu incelenerek ekoturizm potansiyeline yanıt veren özellikleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, bölgede ekoturizm yaklaşımının uygulanmasındaki güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler SWOT yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Hüseynik’te ekoturizmin uygulanması ve geliştirilmesi için stratejiler belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Harput, which hosted many civilizations, lost its feature of being a center over time due to the political, cultural and social changes it has gone through. In the past, Hüseynik (Ulukent), a residential area connected to Harput, was affected by these changes and faced problems in preserving historical and cultural heritage and transferring it to future generations. Accordingly, Hüseynik has needed environmentalist and sustainable strategies and approaches that would keep its values alive, create new employment areas. In this sense, the concept of ecotourism, which protects natural, cultural and historical values and contributes socially and economically to the area where it is applied, may offer important opportunities to improve the current situation of Hüseynik and to meet his needs. In this context, within the scope of the study, an evaluation was made on the ecotourism potential of Hüseynik. The aim of the study is to evaluate the current ecotourism potential of the region and to determine applicable strategies at the level of local people and local governments. As a result of the comprehensive literature and field work carried out, the historical, cultural and natural texture of the region has been examined and its features that respond to the ecotourism potential have been determined. In line with the data obtained, the strengths and weaknesses, opportunities and threats in the implementation of the ecotourism approach in the region were analyzed with the SWOT method. As a result of the analysis, strategies were determined for the implementation and development of ecotourism in Hüseynik. 

Keywords


 • Akyel, S. (2013). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Harput Şehrinin Nüfus ve Toplum Yapısı. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı.

 • Altan, Ş. (2006). Türkiye’de Ekoturizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Bjork, P. (2000). Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a unique tourism form. International Journal of Tourism Research, 2(3), 189-202.

 • Bican, Z. (2007). Sekizinci Şehir Elazığ'a Harput'tan İnciler. Ertem Basım Yayın, Sayfa:279- 288, Ankara.

 • Elazığ Belediyesi. (2021). Geleceğin Turizm Merkezi Harput. https://www.elazig.bel.tr/gelecegin-turizm-merkezi-harput/4639/. Erişim Tarihi: 01.11.2021

 • Elazığ Valiliği. (2019). Elazığ’ın İlk ‘Eko Köy Projesi’ Hayata Geçiyor. http://www.elazig.gov.tr/elazigin-ilk-eko-koy-projesi-hayata-geciyor. Erişim tarihi:

 • FKA. (2020). Elâzığ İli Sivrice Ekolojik Köy Tatil ve Rehabilitasyon Merkezi Ön Fizibilite Raporu. Kalkınma Ajansı Yayınları, Malatya. https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/dokuman/elazig-ili-sivrice-ekolojik-koy-tatilve-rehabilitasyon-merkezi-on-fizibilite-raporu/2197. Erişim Adresi: (07.05.2022)

 • Goranczewski, B. & Puciato, D. (2010). Swot Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations. Tourism, 20(2), 45-53.

 • Grosbois, D. & Fennell, D. (2021). Sustainability and ecotourism principles adoption by leading ecolodges: learning from best practices. Tourism Recreation Research, 46(1), 1-16.

 • Harput. (2021). Harput'un Eski Fotoğrafları. https://harput.web.tr/harput-fotograf- galerisi/harput-eski-fotograf-galerisi/. Erişim Adresi: (06.11.2021)

 • Karakaş, E. (1999). Elazığ Şehrinin Gelişmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 129-154.

 • Kuter, N. & Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.

 • Mansuroğlu, S. & Dağ, V. (2016). Bingöl İlinin Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Olanakları (SWOT Analizi Yöntemi Kullanılarak) Açısından Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 9-16.

 • Öztürk, S. (2005). Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Rekreasyonel Kaynak Değerlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2), 138-148.

 • Samdin, Z., Abdullah, S. I. N. W., Khaw, A. & Subramaniam, T. (2022). Travel risk in the ecotourism industry amid COVID-19 pandemic: ecotourists’ perceptions. Journal of Ecotourism, 21(3), 266-294.

 • Tutcu, A. (2021). Ekoturizm ve Türkiye'nin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirmesi. Atlas Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 5(6), 68-82.

 • Uluslararası Ekoturizm Topluluğu. (2021). What is Ecotourism?. http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism. Erişim Adresi: (07.10.2021)

 • Utama, R. & Trimurti, C. P. (2021). The Implementation of the MOA Method in Ecotourism of Buyan-Tamblingan, Bali, Indonesia. International Journal of Modern Agriculture, 10(1), 957-970.

                                                                                                    
 • Article Statistics