TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI VE SES İCRÂSI ÜSLÛBU: “SÜRMELİ”

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 188-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk halk müziğinin zengin müzik kültürü içerisinde çeşitli çalma ve söyleme üslûpları bulunmaktadır. Bu icrâ üslûplarından bazıları yörelere göre değişkenlik göstermekte, bazıları ise yöre fark etmeksizin benzer özellikler göstermektedir. Türk halk müziğinin genelinde yaygınlaşmış geniş bir coğrafi alanda görülen kendi içerisinde çok fazla değişkenlik göstermeyen benzer icrâ özelliklerine sahip Sürmeli türküleri, özel bir çalgı ve ses icrâsı üslûbuyla öne çıkmaktadır. Türk halk müziğinde, Sürmeli türküleri çalgı ve ses icrâsı bakımından ustalık gerektiren, oldukça zor bir üslûba sahiptir. Sürmeli çalgı icrâsı üslûbu, bağlama icrâsında kullanılan ve ustalık gerektiren oldukça önemli bir tezene tekniğini içerisinde barındırmaktadır. Sürmeli ses icrâsı üslûbu ise, bağlamadaki tezene tekniğinin ses icrâsında benzetilerek kullanılmasıyla oluşmaktadır. Araştırma, Sürmeli adıyla kültürel anlamda Yozgat yöresi türkülerinde kullanılan ve bağlama icrâsında Yozgat/Sürmeli tezenesi olarak değerlendirilen bir icrâ tekniğinin, Türk halk müziğinde genel bir çalgı ve ses icrâsı üslûp özelliği gösterdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda TRT repertuvarında Sürmeli adıyla kayıtlı veya Sürmeli üslûbuyla icrâ edilen 16 adet eser ve Aşık Davud Sulari’den alınan Tercan Elleri adlı eser incelenmiştir. Araştırmada, Sürmelilerin ve Sürmeli icrâ üslûbunun her ne kadar belirli bir yöreyle özdeşleştirildiği görülse de, Sürmelilerin birçok yörede birbirine çok benzer icrâ özellikleriyle Türk halk müziği çalgı ve ses icrâsında yaygın bir şekilde varlık gösterdiği, geçmişten günümüze Nida Tüfekçi başta olmak üzere birçok usta bağlama icrâcısının Sürmeli icrâ üslûbunda önemli eserlere kaynaklık ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

There are various performance and singing styles within the rich musical culture of Turkish folk music. Some of these performance styles vary according to the regions, and some show similar characteristics regardless of the region. Sürmeli folk songs, which have similar performance characteristics that do not vary much in themselves, seen in a wide geographical area that has spread throughout Turkish folk music, stand out with a special style of instrument and sound performance. In Turkish folk music, Sürmeli folk songs have a rather difficult style that requires mastery in terms of instrument and sound performance. The style of Sürmeli instrument performance includes a very important technique of tezene, which is used in bağlama performance and requires mastery. The Sürmeli sound performance style is formed by using the tezen technique on the baglama by analogy with the sound performance. The research aims to reveal that an execution technique used in Yozgat region folk songs with the name Sürmeli in cultural sense and considered as Yozgat/Sürmeli in baglama performance shows a general instrument and sound performance stylistic feature in Turkish folk music. The research aims to reveal that an execution technique used in Yozgat region folk songs with the name Sürmeli in cultural sense and considered as Yozgat/Sürmeli in baglama performance shows a general instrument and sound performance stylistic feature in Turkish folk music. In this context, 16 works registered under the name of Sürmeli or performed in the style of Sürmeli in the TRT repertoire and The work titled Tercan Hands taken from Âşık Davut Sulari were examined. In addition, it has been concluded that many master baglama performers, especially Nida Tüfekçi, have contributed to important works in the Sürmeli performing style from the past to the present.

Keywords