KİMSOOJA'NIN ÇALIŞMALARININ GÖÇ OLGUSU BAĞLAMINDA İNCELENMESi

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-06 21:35:17.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 71-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca göç olgusu toplumun sosyal, siyasal ve kültürel her alanında etkili olmuştur. Sanat da doğası gereği toplumsal ve sosyal her türlü değişim ve gelişimden etkilenerek sosyokültürel etkilerin yansımalarıyla konu ve temalar oluşturmuştur. Bu bağlamda sanat üretiminde bulunan sanatçı, göç ve beraberinde görülen her türlü değişim ve gelişimden etkilenmiş ve bu etkileri sanat yapıtlarına yansıtmıştır. Tarihte görülen toplumsal ve kültürel birçok alana önemli katkısı olan göç olgusu ve sonuçları çeşitli tema ve olgularla çağdaş sanatta görünürlük kazanmıştır. Sanatçılar kişisel deneyimlerini farklı bakış açılarıyla sunmuştur. Bu çalışma, Kimsooja’nın yapıtlarında görülen göç olgusuna dair kavramların etki ve yansımalarını, Gilles Deleuze ve Felix Guttari’nin göç ile ilgili “göçebe kültürü” ve “yersiz yurtsuzlaşma” önermeleri doğrultusunda değerlendirilerek incelemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte Kimsooja’nın çalışmalarındaki var olan kavramları analiz etmek ve kullandığı geleneksel malzemelerin kavramlar ile ilişkisel bağının anlaşılmasına yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Ayrıca bu araştırma, Kimsooja’nın kültürel kimliğini ve kendi geleneksel unsurlarını kullanarak göç olgusunu ele alırken ötekileştirme ve yabancılaştırma gibi sınırlamalardan uzak kalarak evrensel bir sanatsal dilini nasıl oluşturduğunu kavramaya çalışmaktadır. Çalışma literatür tarama, betimsel ve göstergebilimsel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Kimsooja’nın göç olgusu ekseninde ele aldığı yersiz yurtsuzlaşma, yabancılaşma, anı/ bellek, hafıza ve kültürel kimlik gibi sosyal içerikli çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda sanat pratikleri tespit edilerek sanatçının göç olgusunu ele alma yaklaşımı incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Throughout history, the phenomenon of migration has been influential in all social, political and cultural aspects of society. Art, by its nature, has been influenced by all kinds of social and social changes and developments, and has created subjects and themes with the reflections of socio-cultural effects. In this context, the artist, who produces art, has been affected by migration and all kinds of changes and developments that accompany it, and has reflected these effects on his works of art. The phenomenon of migration and its results, which have contributed significantly to many social and cultural fields in history, have gained visibility in contemporary art with various themes and phenomena. Artists presented their personal experiences from different perspectives. This study aimed to examine the effects and reflections of the concepts of migration, seen in Kimsooja's works, in line with Gilles Deleuze and Felix Guttari's "nomadic culture" and "deterritorialization" propositions about migration. In addition, it aims to analyze the existing concepts in Kimsooja's work and to help understand the relational connection of the traditional materials he uses with the concepts. In addition, this research tries to grasp how Kimsooja created a universal artistic language while dealing with the phenomenon of migration by using her cultural identity and her own traditional elements, while avoiding limitations such as marginalization and alienation. The study was carried out with literature review, descriptive and semiotic method. Kimsooja's work on the axis of migration is limited to social studies such as deterritorialization, alienation, memory/memory, memory and cultural identity. In this context, art practices were identified and the artist's approach to dealing with the phenomenon of migration was examined.

Keywords


 • Adıgüzel, Y. (2019), Göç Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayınları.

 • Bae M. and Dimitriadis G. (2015), Travelling home(s): contemporary korean art after the postcolonial, Discourse: studies in the cultural politics of education, 36:3, p.314-328. DOI:10.1080/01596306.2014.901786. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01596306.2014.901786?scroll=top&need Access=true (Erişim Tarihi: 18.06.2021).

 • Barthes, R. (1993), Göstergebilimsel Serüven, (Çev. Rifat, M. ve Rifat S.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Bayraktar, G. (2017), Bireysel ve Kolektif Bellek Aralığında Sanatta Kimlik Okumaları, Yayınlanmamış Sanatta yeterlik tezi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

 • Bedir Erişti, S. D. (2017). Görsel Araştırma Yöntemleri- Teori, Uygulama ve Örnek (2. Baskı) Ankara: Pegem Akademi,

 • Cebeci, M. (2015), Sosyolojik açıdan göç ve göçmenlerin sosyal kültürel entegrasyonları: kavramsal bir çalışma, Disiplinlerarası Göç ve Politikaları Sempozyumu (ss.135-158), İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. https://scholar.google.com.tr/scholarErişim Tarihi: 08.01.2021).

 • Çeber, T. (2018), Plastik sanatlardaki üretimlerde ele alınış biçimiyle göç olgusu, s.97-109, Sanat ve Tasarım Dergisi, 22, 97-109.

 • Çelebi Erol, C. (2020), Göçün öteki yüzü, Türkiye çağdaş sanatında göç olgusu, Ulakbilge, 47 (2020 Mart): s. 400–407.

 • Deleuze, G ve Guattari, F. (1990), Kapitalizm ve Şizofreni, Göçebebilimi İncelemesi: Savaş Makinesi, İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Durdu, Z. (2013), Kimliğin dönüşümü ve kültürel küreselleşme, The Journal of Academic Social Science, Volume 6, Issue7, s.345-365.

 • Güven Ak, K. (2020), “Sanatın kimliği, kimliğin sanatı”. Ulakbilge, 48: s. 601–620. (Doi: 10.7816/ulakbilge-08-48-10).

 • İpek, A. Nur (2018), Sanat eserine dönüşen hafıza, Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, Haziran, Cilt 03, Sayı 04, s: 243-257.

 • Keser, N. (2018), Sanat Metodolojileri, Sanat Tarihi ve Sanat Eleştirileri, Ankara: Ütopya Yayınevi.

 • Kım, H. Y. (2007), The fabrıc of nomadısm: stıtchıng the global and the local, “Global and Local Art Histories” Chapter Nine, p.170-184, Edited by Jeffery C. and Minissale G., Cambridge Scholars Publishing 15 Angerton Gardens, Newcastle, NE5 2JA, UK. (Erişim Tarihi: 12.05.2021).

 • Lussier, L. (2019), Kimsooja: contemplating the human condition, 8. Edition, Art History Graduate Student Society, Render Graduate, Art History (SSAC), Carleton University, Ottawa, Canada. https://carleton.ca/aah/wp-content/uploads/RENDER-8-LaurenLussier.pdf. (Erişim Tarihi: 08.02.2022).

 • Manzo, L. C., (2003), “Beyond house and haven: towarda revisioning of emotional relationships with places”, Journal of Environmental Psychology, 23. (https://www.researchgate.net/publication/222686331_Beyond_House_and_Haven_To ward_a_Revisioning_of_Emotional_Relationships_with_Places) (Erişim Tarihi: 06.07.2021).

 • Şahiner, R. (2015), Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi, Ankara: Ütopya Yayınevi.

 • Tekin Karabey, A. (2020), Güncel Sanatta Bir Kültürel Bellek Olarak Terkedilmiş Alan, Yayınlanmamış Sanatta yeterlik tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü,

 • Wait, Y. K. (2021), “Whose utopia?” Kimsooja & bottari utopiaa thesis submitted in conformity with the requirements for the master’s degree in contemporary art, Master’s Degree. https://digitalcommons.sia.edu/stu_theses/89/. (Erişim Tarihi: 15.01.2022).

 • URL 1: Belting, H. (2017), Çağdaş Sanat-Etnik Kimlik. Sanat Tarihi, https://www.e- skop.com/skopbulten/cagdas-sanat%E2%80%93etnik-kimlik/3272 adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 04.07.2019).

 • URL 2: http://www.kimsooja.com/texts/sunjung_kim_2001.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 10.04.2022).

 • URL 3: http://www.kimsooja.com/texts/madoff_2013.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 12.07.2022).

 • URL 4: http://www.kimsooja.com/texts/sok_2014.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 10.07.2022).

 • URL 5: http://www.kimsooja.com/texts/Wendt_2013.html adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • URL 6: http://www.kimsooja.com/texts/sunjung_kim_2001.html adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • URL 7: http://www.kimsooja.com/texts/HouHanru_2017.html adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • URL 8: http://www.kimsooja.com/texts/Park%20Young%20Taik_1996.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 18.07.2022).

 • URL 9: http://www.kimsooja.com/texts/maerkle_part2_2011.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 20.07.2022).

 • URL 10: http://www.kimsooja.com/projects/installations/2019_Poitiers_Bottari_1999- 2019.html adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 20.07.2022).

 • URL 11: http://www.kimsooja.com/projects/installations/2019_Poitiers_Bottari_1999- 2019.html# adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 20.07.2022).

 • URL 13: http://www.kimsooja.com/texts/Madoff_2017.html adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • URL 14: http://www.kimsooja.com/texts/HouHanru_2017.html adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • URL 15: http://www.kimsooja.com/texts/Kim%20Sungwon_2017.html adresinden erişilmiştir.

 • Görsel Kaynakça (http://www.kimsooja.com/projects/editions_photo/bottari_truck_migrateurs.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 06.07.2022). (http://www.kimsooja.com/projects/2008_bottari_truck_migrateurs.html#) adresinden (http://www.kimsooja.com/works_installations.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim

 • Görsel 4: İğne Kadın “A Needle Woman”, 8 kanallı video projeksiyonu, Performans, 6:33. 1999 – 2001. (http://www.kimsooja.com/videos_multichannel.html) adresinden

 • Görsel 5: Kimsooja, Karşılaşma Dikişe Bakmak, Encounter- Looking Into Sewing, Enstalasyon, 1998-2013. (http://www.kimsooja.com/projects/editions_photo/encounter_looking_into_sewing_20 13.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 01.07.2022).

 • Görsel 6: Kimsooja, “Konteyner Bottari”, Enstalasyon,1999-2019. (http://www.kimsooja.com/videos_multichannel.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim (http://www.kimsooja.com/projects/installations/2019_Poitiers_Bottari_19992019.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi: 15.07.2022). (http://www.kimsooja.com/projects/2019_PEM.html) adresinden erişilmiştir. (Erişim

                                                                                                    
 • Article Statistics