AVRUPA EDEBİYATI’NDA SEKÜLER HÜMANİZM

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 469-480
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milattan önce VI. yüzyılda temeli Antik Yunan'a dayanan ve bir düşünce akımı olan Hümanizm, XIV. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış, XV. yüzyılda Rönesans döneminde gelişmeye başlamış ve İtalya’dan tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Hümanizm akımına göre doğanın bir yansıması olarak görülen sanatın ve edebiyatın temeli insandır. Hümanizmin ilkeleri olan hoşgörü ve düşünce özgürlüğü, insanların bir arada huzurla yaşaması açısından önem taşımıştır. Rönesans hümanizmi de Eski Yunan ve Latin eserleri ile beslenmiştir. Platon’un, bedeni ve ruhuyla dengeli bir insan ideali, Rönesans Dönemi'nin insan modeli olarak bilinir. Rönesans Dönemi’ndeki hümanizm akımı sayesinde edebiyat ve bilim yeniden keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. Bugün de hümanizmin dünyevi görüşü savunan sekülarizm ile güçlü bir bağlantısı vardır. İdeolojik bir kavram olan seküler hümanizm, Avrupa’da köklü değişimlere neden olmuştur. Rönesans, pozitif bilimler, felsefe, edebiyat ve eğitim alanlarında ilerlemelere yol açarken dini alanda yapılan yeniliklerden Reformasyon, Hıristiyanlığın yeniden düzenlemesini, tanrısal din devleti anlayışı yerine somut, maddi, görülebilir yeryüzü devlet düzeninin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fransız İhtilali ile de imparatorluklar yıkılmış, insan hakları, eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Eski ve geleneksel olandan kopuş, teknolojinin ve sanayileşmenin gelişmesi, modern çağı doğurmuştur. Modern Çağ ile Aydınlanma başlamış, akıl, birey ve bireycilik öne çıkmıştır. Özellikle felsefe, edebiyat ve eğitim alanlarında radikal değişimler meydana gelmiştir. Bugün de Aydınlanma süreci güçlü bir şekilde devam etmektedir.

Keywords

Abstract

Humanism is a movement of thought based in Ancient Greece. It first appeared in the 14th century. It started to develop during the Renaissance period in the 15th century and spread from Italy to all of Europe. According to the movement of humanism, the basis of art and literature, which is seen as a reflection of nature, is human. Tolerance and freedom of thought, which are the principles of humanism, have been important for people to live together in peace. Renaissance humanism was also nourished by Ancient Greek and Latin works. Plato's ideal of a human being balanced with body and soul is known as the human model of the Renaissance period. Literature and science were rediscovered and developed thanks to the humanism movement in the Renaissance Period. Today, humanism has a strong connection with secularism, which defends this world view. Secular humanism, which is an ideological concept, has caused radical changes in Europe. While the Renaissance led to advances in the positive sciences, philosophy, literature and education, the Reformation in the religious field provided the reorganization of Christianity and the emergence of a concrete, material, visible earthly state order instead of the divine religious state understanding. With the French Revolution, empires were destroyed and concepts such as human rights, equality, justice, freedom and democracy emerged. The break with the old and traditional, and the development of technology and industrialization gave birth to the modern age. With the Modern Age, the Enlightenment began, and the mind, individual and individualism came to the fore. Radical changes have occurred, especially in the fields of philosophy, literature and education. The Enlightenment process continues strongly today.

Keywords