COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİN ŞEHİR MARKALAŞMASI-NA ETKİLERİ: UŞAK TARHANASI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:27:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 443-468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen tüketici tercihleri ve artan rekabet koşullarında önemli ekonomik getiriye sahip turizmden pay alabilmek için şehir markalaşmasının etkili bir hale geldiği görülmektedir. Şehirlerin markalaşmasında etkili olan birçok unsur bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, coğrafi işaretli gastronomik bir ürün olan Uşak Tarhanasının Uşak ilinin markalaşması üzerindeki etkisini belirlemektedir. Bu amaca ulaşabilmek için Uşak ilini ziyaret eden yerli turistlerden anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde katılımcılar arasında belirlenen gruplarla ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığına yönelik sonuçlara ulaşmak için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ankette yer alan tüm ifadelere yönelik ziyaretçilerin görüşlerinin ortalama değerlerini inceleyebilmek için frekans analizi ve ölçekte yer alan “Destinasyon Markalaşması ve Yerel Gastronomi İmajı” değişkenleri arasındaki ilişki için korelasyon analizi ve son olarak yerel gastronomi imajı olarak ele alınan coğrafi işaretli Uşak Tarhanasının Uşak ilinin markalaşması üzerine etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Analizlerin sonucunda Uşak Tarhanasının Uşak ilinin markalaşmasında pozitif yönlü bir etkisinin olduğu ve Uşak ilinin markalaşmasında Uşak Tarhanasının %23 oranında etki ettiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

In changing consumer preferences and increasing competition conditions, tourism; has significant economic returns. In order to get a share from the economic gain of tourism, city branding must be implemented effectively. There are many factors that affect the branding of cities. In this context, the aim of the study is that Uşak Tarhana, which is a gastronomic product with geographical indication; ıt determines the effect on uşak's branding. In order to achieve this aim, data were collected from those who visited uşak. In the analysis of the data obtained by using the questionnaire technique, t-test and one-way analysis of variance (anova) were used to determine whether there was a statistically significant difference between the groups determined among the participants. The averages of the views of the visitors for all the items in the questionnaire were determined by frequency analysis. Correlation analysis was also used for the relationship between the variables of "destination branding and local gastronomy ımage" in the scale. Finally, in terms of the geographical image of the city; regression analysis was conducted to determine the effect of geographically marked Uşak Tarhana on Uşak's branding. As a result of the analysis, it has been seen that Uşak Tarhana has a 23% effect on the branding of Uşak and the direction of this effect is positive.

Keywords