TEMEL İKTİSADİ YAKLAŞIMLARDA VERGİ VE VERGİ POLİTİKASI

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 424-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletin en önemli görevlerinden biri kamu hizmetlerini vatandaşların beklentileri doğrultusunda sunabilmektir. Devlet kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için belirli mali kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Devletin çeşitli gelir kaynakları olmakla birlikte en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Vergi, tarihi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Tarih boyunca vergi kavramı çok değişik anlamlar ve fonksiyonlar kazanmıştır. Bu anlamlar verginin “gönüllü” ve “zorunlu” olması etrafında şekillenmiştir. İlk ve orta çağlarda devlete gönüllü olarak verilen vergi zamanla zorunlu olarak verilen ekonomik değere dönüşmüştür. Aynı zamanda geçmişte sadece kamusal ihtiyaçların karşılanması için gerekli kaynağın sağlanması olarak görülen vergi, günümüzde devletin değişen yapısı ile birlikte ekonomik, sosyal ve siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmada amacımız Devletin kendisine yüklenen görev ve fonksiyonlarındaki değişmelere bağlı olarak temel iktisadi yaklaşımlarda devletin varlık nedeni, görevi, sınırlarının ne olması gerektiği, devletin ekonomideki rolüne,  vergi ve vergi politikalarına ilişkin bilgiler vermektir.

Keywords

Abstract

One of the most important duties of the state is to provide public services in line with the expectations of the citizens. The state needs certain financial resources in order to fulfill its expected duties. Although there are various sources of income of the state, the most important source of financing is taxes. Tax is a concept with historical and social dimensions. Throughout history, the concept of tax has gained many different meanings and functions. These meanings are shaped around the tax being “voluntary” and “obligatory”. In the first and middle ages, the tax given to the state voluntarily turned into an obligatory economic value over time. At the same time, tax, which in the past was only seen as providing the necessary resources to meet public needs, is now seen as a tool used in the realization of economic, social and political goals with the changing structure of the state. In this study, our aim is to give information about the state's reason for existence, duty, what its borders should be, the role of the state in the economy, and tax and tax policies in basic economic approaches depending on the changes in the duties and functions of the State.

Keywords