TEMEL İKTİSADİ YAKLAŞIMLARDA VERGİ VE VERGİ POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:26:02.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 424-442
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletin en önemli görevlerinden biri kamu hizmetlerini vatandaşların beklentileri doğrultusunda sunabilmektir. Devlet kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için belirli mali kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Devletin çeşitli gelir kaynakları olmakla birlikte en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Vergi, tarihi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Tarih boyunca vergi kavramı çok değişik anlamlar ve fonksiyonlar kazanmıştır. Bu anlamlar verginin “gönüllü” ve “zorunlu” olması etrafında şekillenmiştir. İlk ve orta çağlarda devlete gönüllü olarak verilen vergi zamanla zorunlu olarak verilen ekonomik değere dönüşmüştür. Aynı zamanda geçmişte sadece kamusal ihtiyaçların karşılanması için gerekli kaynağın sağlanması olarak görülen vergi, günümüzde devletin değişen yapısı ile birlikte ekonomik, sosyal ve siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmada amacımız Devletin kendisine yüklenen görev ve fonksiyonlarındaki değişmelere bağlı olarak temel iktisadi yaklaşımlarda devletin varlık nedeni, görevi, sınırlarının ne olması gerektiği, devletin ekonomideki rolüne,  vergi ve vergi politikalarına ilişkin bilgiler vermektir.

Keywords

Abstract

One of the most important duties of the state is to provide public services in line with the expectations of the citizens. The state needs certain financial resources in order to fulfill its expected duties. Although there are various sources of income of the state, the most important source of financing is taxes. Tax is a concept with historical and social dimensions. Throughout history, the concept of tax has gained many different meanings and functions. These meanings are shaped around the tax being “voluntary” and “obligatory”. In the first and middle ages, the tax given to the state voluntarily turned into an obligatory economic value over time. At the same time, tax, which in the past was only seen as providing the necessary resources to meet public needs, is now seen as a tool used in the realization of economic, social and political goals with the changing structure of the state. In this study, our aim is to give information about the state's reason for existence, duty, what its borders should be, the role of the state in the economy, and tax and tax policies in basic economic approaches depending on the changes in the duties and functions of the State.

Keywords


 • Aktan, C. C. (2018). Yeni İktisat Okulları Ve İktisadi Düşünce. Seçkin.

 • Aktan. C.C. (2010). Monetarizm ve rasyonel beklentiler teorisi. Ekonomi Bilimler Dergisi, 2(1), 168-182.

 • Altay, A. (2019). Kamu Maliyesi. Seçkin.

 • Altıok, M. (2009). Keynes ve keynesçi kuramda kriz ve iktisat politikası tartışmaları. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 3 (6-7), 75-102.

 • Ay, H. (2018). Kamu Maliyesi. Altın Nokta.

 • Aydemir, C. ve Güneş, H. H. (2006). Merkantilizmin ortaya çıkışı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 136-158.

 • Bayraktar, Y. (2010). İktisadi düşünce tarihi. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/iktisat_ao/iktisadidustarihi.pdf

 • Boyne, G. A. (1996). Competition and local government: a public choise perspective. Urban Studies, 33(4-5), 703-721.

 • Brennan, G. & Buchanan, J. M. (1980). The power to tax: analytical foundations of a fiscal consitution. Cambridge University Press.

 • Buchanan, J. & Wagner, R.(1977), Democracy in Deficit. Academic Press.

 • Burrows, P. (1979). Pigovian axes, polluter subsidies, regulation and size of a polluting industry, The Canadian Journal of Ekonomics. 12 (3), 494-501.

 • Butler, E. (1985). Milton Friedman: A Guide to His Economic Thought. Gover.

 • Clodfelter, C.T. (1984). Tax cut meets bracket creep, the rise and fall of marginal tax rates, 1964-1984. The Finance Quarterly, (12), 131-152.

 • Cooper, G.S. (1994). The Benefit Theory of Taxation. 11 Australian Tax Forum.

 • Doğangün Yasa, B. (2017). İktisat düşüncesinde devlet müdahaleciliği kuramının evrimi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 281-298.

 • Eker, A. vd. (1994). Maliye Politikası (Teori, İlkeler ve Yöntemler).Takav.

 • Evans, M. (1981). An Ecometric Model İncorporating the Supply Side Effects of Economic Policy. Çev. Vural Savaş. Siyasal Kitapevi.

 • Friedman, M. & R. Friedman (1980). Free to choose. Harcourt Brace Jevanovich

 • Friedman, M. (1971). Government revenue from inflation. Journal of Political Economy, 79(4), 846-856.

 • Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedoom. Chicago University Press.

 • Froyen, R. T. (1986). Macroeconomics. USA: Macmillan Publishing Company.

 • Güneş, İ. (2005). Devlet Kavramı. http://idari.cu.edu.tr/gunes/kamu/devlet.htm

 • Güngör, K. (2021). İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi Düşünceler https://kisi.deu.edu.tr/asuman.altay/kamil_gungor.pdf.

 • Hepaksaz, E. (2007). Kamu tercihi ve anayasal iktisat teorisi perspektifinden anayasal mali reform. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 44 ( 514). 89- 109.

 • Kirmanoğlu, H. (2011). Kamu ekonomisi analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.

 • Lındahl, E. (1958). Just taxation – A positive solution. Classics in the Theory of Public Finance. Eds: R.A. Musgrave and A.T. Peacock, Macmillan Press Ltd.

 • Miller, R. L. (1988). Economics Today. Harper and Row.

 • O’Hagan, C. (1984). Pigovian taxes, polluter subsidies, regulation and size of a polluting industry: a note, The Canadian Journal of Ekonomics. 17(3).

 • Oktayer, N. (2010), Kamu maliyesi. http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/kamumaliyesiau237.pdf (ET: 05.2022).

 • Orhan, O. Z. (1989). Keynezyen ve Moneterist İstikrar Politikaları. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.

 • Pınar, A. (2011). Maliye Politikası. Turhan.

 • Savaş, V. (2000). İktisatın Tarihi. Pano Ofset.

 • Saygılıoğlu, N. &Arı, S.(2003) Etkin Devlet/Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi. Sabancı Üniversitesi.

 • Schmindt, M.G. (2001). Demokrasi Kuramına Giriş. Çev. M.Emin Köktaş.Vadi Yayınları.

 • Spiegel, H. W. (1971). The Growth of Economic Thought. Prentice Hall Inc.

 • Şen, H. Sağbaş, İ. (2020).Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara.

 • Tosuner, M. (1997). Türk Vergi Hukuku.

 • Tunay, K. B. (2011). Türkiye'de durgunlukların mars yöntemi ile tahmini ve kestirimi. Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. 30(1). 71-91.

 • Uzun, T. (2008). Kamu Yararında Değişim: Kamu Tercihi Yaklaşımı Bağlamında Bir Değerlendirme. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin.

 • Ülgen, G. (2005). Türkiye`De Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci Ve Sürdürülebilirliği. Der Yayınları.

 • Waverman, L. (2008). The economics of taxing mobile phone usage in Turkey.

                                                                                                    
 • Article Statistics