KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUK BAKIM KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-06 22:00:33.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 36-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların işlerinden memnuniyetlerini ifade eden iş doyumu, tüm meslek gruplarında, fakat özellikle çocuklarla iletişimi gerektiren mesleklerde önemli bir kavramdır. Bu çalışmada, korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti veren kurumlarda çalışan personelin iş doyumu düzeylerinin tespiti ve iş doyumlarının demografik özellikleriyle ilişkisinin sosyal hizmet ve çocuk gelişimi bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2019 yılında Konya ili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı koruma altındaki çocuk bakım kurumlarında çalışan personel evreninden küme örneklem yöntemi ile belirlenen 112 kişi oluşturmuştur. Bu çalışmada hem nitel hem de nicel araştırma metodu kullanılmış olup çalışmanın yürütülmesinde “genel tarama modeli” uygulanmıştır. Araştırmada, koruma altındaki çocuk bakım kurumlarında çalışan personelin iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla Weiss ve arkadaşlarının (1967) geliştirdiği Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin katılımcıların demografik özellikleriyle ilişkili olup olmadığı Pearson Korelasyon Katsayısı ile hesaplanarak irdelenmiştir. Araştırmada koruma altındaki çocuk bakım kurumu personelinin, dışsal iş doyumları konusunda kararsız (X= 3.19) kaldıkları, ancak içsel iş doyumlarından (X= 3.67) ve genel iş doyumlarından (X= 3.43) memnun oldukları saptanmıştır. Örneklem grubunun iş doyumu düzeyleri, demografik özelliklerine göre incelendiğinde; katılımcıların yaşları arttıkça, eğitim düzeyleri azaldıkça ve günlük çalışma saatleri azaldıkça iş doyumlarının yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların ifade ettikleri iş yerinde yaşadıkları problemler içsel ve dışsal iş doyumu ölçütlerine göre kategorize edilmiş ve tatışılmıştır. Bu bulgular ışığında, koruma altındaki çocuk bakım kurumlarında çalışanların iş doyumlarını artırmak, dolayısıyla bakım verilen çocukların ruh sağlığını korumak ve güvenli büyümelerini sağlamak için öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Job satisfaction, which expresses the satisfaction of employees with their jobs, is an important concept in all occupational groups, but especially in occupations that require communication with children. In this study, it is aimed to determine the job satisfaction levels of the personnel working in institutions providing care to children in need of protection and to examine the relationship between job satisfaction and demographic characteristics in the context of social work and child development. The sample of the study consisted of 112 people determined by the cluster sampling method from the population of personnel working in protected childcare institutions affiliated to the Provincial Directorate of Family and Social Services in Konya in 2019. In this study, both qualitative and quantitative research methods were used and the "general screening model" was applied in the conduct of the study. In the study, the Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weiss et al. (1967) was used to determine the job satisfaction levels of the personnel working in protected childcare institutions. Whether the scale was related to the demographic characteristics of the participants was examined by calculating the Pearson Correlation Coefficient. In the study, it was determined that the staff of the protected childcare institution were undecided about their external job satisfaction (X = 3.19), but they were satisfied with their internal job satisfaction (X = 3.67) and general job satisfaction (X = 3.43). When the job satisfaction levels of the sample group were analyzed according to their demographic characteristics; It was determined that job satisfaction increased as the age of the participants increased, their education level decreased, and the daily working hours decreased. In addition, the problems experienced by the employees in the workplace were categorized and discussed according to the internal and external job satisfaction criteria. In the light of these findings, suggestions have been developed to increase the job satisfaction of the employees in protected child care institutions, thus to protect the mental health of the children who are cared for and to ensure their safe growth.

Keywords


 • Acar, B., Semerci, M., & Yaman, Ö. M. (2021). Çocuk evlerinde çalışan bakım elemanlarının mesleki yeterliliklerinin çocuk eğitimi ve bakımı açısından incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 21(51), 502-538. https://doi.org/10.21560/spcd.vi.626495

 • Açar, O., Uçan, F., & Avcı, S.B. (2019). Politik becerinin iş tatmini üzerine etkisinde proaktif kişiliğin aracı rolü. Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 6-8 Aralık 2009, Erzurum.

 • Adıgüzel, Z. Karadağ, M., & Ünsal, Y. (2011). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmini düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 49-74. https://dergipark.org.tr/en/pub/baebd/issue/3339/46231

 • Akpınar, A.T. & Taş, Y. (2011). Acil servis çalışanlarının tükenmişlik ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(4), 161-165. https://dx.doi.org/10.5505/1304.7361.2011.89804

 • Akpınar Turgut, N. & Cihangir, E. (2020). Psikolojik sermaye ve iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Hakkari Üniversitesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(3), Aralık, 625-637. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.422

 • Aksungur, Abide. (2009). Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Programı, Ankara.

 • Algün Doğu, G. & Doğan, İ. (2017). Halk oyunları hakemlerinin tükenmişlik düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, (62), TemmuzAğustos, 138-145. https://dergipark.org.tr/en/pub/abuhsbd/issue/32976

 • Alper Ay, F., Alper, A.,Bircan, H, & Öncül, M.S. (2015). Örgütsel bağlılığın iş tatmini üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), Haziran, 767-776.

 • Anıl, M., Yurtseven, A., Yurtseven, İ., Ülgen, M., Anıl, A.B., Helvacı, M., & Aksu, N. (2017). Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, (52), 66-71.

 • Arap, S.K., Bulut, Z.A., Doğan, O., & Tekinbaş, F. (2013). Meslek yüksekokullarında çalışan personelin iş doyumu: İzmir Meslek Yüksekokulu örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 68-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5375/72947

 • Aslan, H. (2006). Çalışanların iş doyumu düzeylerine göre depresyon, benlik saygısı ve denetim odağı algısı değişkenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara.

 • Aslan, E. & Erbay, E. (2017). Ankara ili Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evleinde çalışan bakım elemanları ve çocuk evi sorumlularının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(2), 535-556. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/31710/347508

 • Aydın, E., Birol, S. Ş., & Temel, V. (2017). Sportif rekreasyon aktivitelerine katılan üniversite

 • Aydın, A. & Göksel, A.G. (2020). Akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri ve hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Spor bilimleri örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,13(73), 1178-1188. https://doi.org/10.17719/jisr.11084 https://www.sosyalarastirmalar.com/archive/jisr-volume-13-issue-73-year-2020.html

 • Balıkçı, M. (2016). İstanbul ili Şişli ilçesi okul öncesi eğitimi kurumlarında çalışan işgörenlerin iş tatminlerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Baltacı, A. (2019). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı ve iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(11), 28-49. https://doi.org/10.29129/inujgse.449760

 • Baran, M. & Çelik, Y. (2017). Çalışanların işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik algısı ile iş tatmini arasındaki ilişki ve kimya/ boya sektöründe bir araştırma. Journal of Behavior at Work 2(1), 63-79. https://doi.org/10.25203/idd.304233

 • Baş, M., Aksu, M., Ünübol, H., & Hızlı Sayar, G. (2019). Akademisyenlerde iş doyumunun algılanan sosyal destekle ilişkisinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (9), Kasım, 345-375. http://doi.org/10.32739/uskudarsbd.5.9.62

 • Başaran, M. & Güçlü, N. (2018). Okul yöneticilerinin yönetim biçimleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38 (3), 949-963. https://doi.org/10.17152/gefad.402996

 • Baycan, A. (1985). An analysis of several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

 • Bayrak Kök, S. (2006). İş tatmini ve örgütsel bağlılığın incelenmesine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), Nisan, 291-317. https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2689/35360

 • Benligiray, S. & Demirci, U. (2020). Özel güvenlik sektöründe çalışanların örgütsel politika algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye iş doyumlarının aracılık etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(4), 23-50. https://doi.org/10.18037/ausbd.845695

 • Beyazsaçlı, M. & Bulut Serin, N. (2010). Devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (KKTC örneği). International Conference on New Trends in Education and Their Implications,11-13 November, 2010 (s. 979-986). Antalya-Turkey.

 • Bilgin, S., Yalçınöz Baysal, H., Hendekçi, A. (2019). Hastanede çalışan sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik görüşleri ile iş doyumlarının belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 29(2), Mayıs-Ağustos, 43-49.

 • Birinci, M., Ersoy Quadir, S., Yaylacı, Y., Özdemir, C.Ç., & Şahan, G. (2020). Yetiştirme yurdundaki ergenlerin sosyal ve psikolojik sorunlarının incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 12(1), 34-49. https://dergipark.org.tr/en/pub/sobiadsbd/issue/52768/692658

 • Bozkurt, Y. (2013). Dershane öğretmenlerinin iş tatmini ve yöneticilerden algılanan sosyal destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul.

 • Büyükcam, A. & Kara, A. (2020). Çocuk enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin iş doyumu. Journal of Pediatric Infection, 14(1), 9-14. https://doi.org/10.5578/ced.68952

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel Arastırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Cerev, G. (2018). İş güvenliği uzmanlarının genel, içsel ve dışsal iş tatmin düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 91-112. https://dergipark.org.tr/en/pub/comuybd/issue/40668/414863

 • Çağlar, Ç. & Demirtaş, H. (2011). Dershane öğretmenlerinin tükenmişlik ve iş doyumu. e- International Journal of Educational Research, 2(2), Spring, 30-49. http://www.eijer.com/en/pub/issue/8014/105264

 • Çakmak, M.S. & Arabacı, İ.B. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), Yaz, 890-908. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/28698/282130

 • Çakmur, H. (2011). İş doyumu kavramı ve değerlendirilmesi geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(6), 759-764. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNMU9EWXhNUT09/is-doyumu-kavrami-vedegerlendirilmesi-gelistirilmis-is-betimlemesi-olcegi

 • Çavuş, Ş. & Abdıldaev, M. (2014). Kırgızistan devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu. Turkish Journal of Education, 3(3), 11-24. https://doi.org/10.19128/turje.181084

 • Çelik, S. (2019). İlkokul öğretmenlerinin algıladıkları yönetici iletişim becerileri ile öğretmenlerin motivasyonu ve iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Kırşehir.

 • Çetinsöz, C. & Turhan, M. (2016). İşgörenlerin örgütsel adalet algılarının iş tatmini üzerine etkisi ve bir uygulama örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), Haziran, 329-343. https://dergipark.org.tr/tr/pub/makusobed/issue/24658/260830

 • Çifçi, T. & Dikmenli, Y. (2015). Coğrafya öğretmenlerinin iş doyumu ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(21), Aralık, 142160. http://doi.org/10.16992/ASOS.946

 • Demirbilek, S. (2000). Korunmaya muhtaç gençlerin topluma kazandırılmasında yetiştirme yurtları. D.E.Ü. İ. İ.F. Dergisi, 15(2), 137-152.

 • Demirtaş, Z. & Kılıç, Y. (2016). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 259-267. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.727

 • Erdem, O. & Abakay, U. (2021), Emniyet personellerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Ayıntâb Araştırmaları Dergisi, 4(2), 12-27. https://dergipark.org.tr/en/pub/gunaad/issue/67558/1018020

 • Esen, A.D., Nizamoğlu Mercan, G., & Kaçar, E. (2018). Aile hekimliği asistanlarında tükenmişlik sendromu ve iş doyumu düzeyleri. The Anatolian Journal of Family Medicine, 1(1), 34-36. http://dx.doi.org/10.5505/anatoljfm.2018.68077

 • Filiz, Z. (2014). Öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 157-171. http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2014.10.23.437

 • Gamsız, Ş., Yazıcı, H., & Altun, F. (2013). Öğretmenlerde A tipi kişilik, stres kaynakları, öz yeterlilik ve iş doyumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8) Summer, 1475-1488. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5328

 • Gelen, İ. & Çınar, G. (2014). Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Kurumu’nda çalışanların, çalıştıkları birim ile ilgili belirttikleri sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 536-555.

 • Girgin, G. (2009). Öğretmenlerin iş doyumuna etki eden faktörlerin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1297-1307. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185886

 • Gögercin, T. (2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş tatmini ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul Başakşehir ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Gönen, T. (2020). Özel okullarda çalışan öğretmenlerin psikolojik sağlamlıkları ve iş doyumlarının mesleki tükenmişlik düzeylerine etkisi: Mardin ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Mersin.

 • Gönültaş, T., Aytaç, N., & Akbaba, M. (2018). Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde çalışan hemşirelerde iş doyumunun araştırılması. Sakarya Tıp Dergisi, 8(1), 30-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/smj/issue/36286/399367

 • Güçlü, N. & Zaman, O. (2011). Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), Yaz, 541-576. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26099/274994

 • Gürer, B., Yıldız, M.E., & Esentaş, M. (2014). Spor aktiviteleri ile ilkokul öğretmenlerinin mesleki iş doyumu üzerine bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), Aralık, 556-565. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.453

 • Gürkan, H., Barut, C., Ünsel, O., & Aybay, E. (2017). Demografik değişkenler ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bitlis ili turizm sektörü çalışanları uygulaması. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), Aralık, 130-157. https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/32431/346433

 • Güven, Ş.D. (2019). Aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 6-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/ahievransaglik/issue/65354/1006880

 • Hıdıroğlu, S., Tanrıöver, Ö., Tosun, M., Turan, C.A., Günaydın, B.S., Eser, B., Htoo, K.M., & Karavuş, M. (2019). Birinci basamak sağlık çalışanlarının şiddete maruziyet düzeyleri ile iş doyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. The Journal of Turkish Family Physician, 10(4), 173-184. http://doi.org/10.15511/tjtfp.19.00473.

 • İnce, N.B. & Şahin, A.E. (2016). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda çalışan sınıf öğretmenlerinin mesleki doyum ve tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 391-409. http://doi.org/10.16986/HUJE.2016015702

 • Kabakcı, B. & Güdek, B. (2020). Müzik öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(59), 2718-2730. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2

 • Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V., & Aydın, A.S. (2016). Öğretmenlerin duygusal emek davranışlarının iş doyumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,15(56), Kış, 177-188. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/24923/263111

 • Karataş, S. & Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 74-89. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21650/232758

 • Kaya, İ. (2007). Otel işletmeleri iş görenlerinin iş tatminini etkileyen faktörler: geliştirilen bir iş tatmin ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 355-372.

 • Kemeriz, Y. (2014). Spor örgütlerindeki yöneticilerin liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık, örgütsel iklim ve iş tatmin düzeyine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çanakkale.

 • Keskin, G. & Yıldırım, G.Ö. (2006). Hemşirelerin kişisel değerlerinin ve iş doyumlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 22(1), 119-133. https://dergipark.org.tr/en/pub/egehemsire/issue/49610/635826

 • Kılıç, S., Tanrıkulu, T., & Uğur, H. (2013). Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumu ve sosyal karşılaştırma düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 760-778.

 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 275 – 289. https://dergipark.org.tr/en/pub/doujournal/issue/66667/1043065

 • Kumaş, V. & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32(32), 123 – 139. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/357/1946

 • Kurnaz, İ.P. & Oruç, İ. (2019). Örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine uygulamalı bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), Aralık, 375-390. https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/51331/633274

 • Leblebici, Ö. & Mutlu, S. (2014). Türkiye'de kamu sağlık çalışanlarının iş doyumlarının sağlıkta dönüşüm programı bağlamında incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16(3), 48-63.

 • Ordu, A. (2016). Lise öğretmenlerinin iş doyumları ve bireysel performansları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 1-19. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/44301/547049

 • Oyur, E., Mercan, N., Onur, Ş. & Buran, A.Ç. (2012). İş ortamında duyguları ifade etme ve iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 97-106. http://dergipark.gov.tr/oybd/issue/16339/171087

 • Özcan, B. & Çavuşoğlu, S.B. (2016). İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan personelin iş tatmin düzeyinin belirlenmesi. Research in Sports Science, 6, 2533.

 • Özdemir, S. (2014). Mobing ve iş doyumu ilişkisi (Hemşireler üzerine bir araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara.

 • Özdemir, N., Sefer, N., & Türkdoğan, D. (2008). Bir sosyal sorumluluk projesi örneği: “Korunmaya muhtaç çocuklar”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), Aralık, 283–305. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1842.pdf

 • Özkan, S., Uzlaş Karaman, E., Öztürk, N., Akın Ahun, F., & Has Selmi, N. (2015). Anesteziuzmanlarında tükenmişliğin iş tatmini ve intihar düşüncesi ile ilişkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(2), 175-182. http://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2015.02.0512

 • Öztürk, H., Kasım, S., Kavgacı, A., Kaptan, D., & İnce, G. (2015). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(1), 17-25. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunihem/issue/2668/34679

 • Salha, H., Cinnioğlu, H., &Yazıt, H. (2016). Psikolojik sermayenin iş tatminine etkisi: Tekirdağ’daki yiyecek içecek işletmeleri üzerine bir araştırma. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, 20-22 May 2016, (s. 371-385). Antalya.

 • Saygılı, M. & Çelik, Y. (2011). Hastane çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), 39-70. https://dergipark.org.tr/en/pub/hacettepesid/issue/7569/99397

 • Sezgin, F. & Yıldızhan, Y. (2013). Örgütsel adalet ile iş doyumu arasındaki ilişki: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü örneği. Milli Eğitim, (200), Güz, 220-235.

 • Sivrikaya, K. & Şahin, H. (2019). Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarında çalışan yöneticilerin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi: İstanbul Örneği. International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), 4(2), February, 413-419.

 • Stryker, R. (2012). Emotion socialization and attachment in Russian children’s homes. Global Studies of Childhood, 2(2), 85-96. http://dx.doi.org/10.2304/gsch.2012.2.2.85

 • Şenol, D., & Dinç, A. (2016). Korunmaya muhtaç çocuk olgusuna sosyolojik bir bakış. 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 22-23 Ağustos 2016 (s. 491-501). Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Gostivar/Makedonya.

 • Şimşek, Z., Erol, N., Öztop, D., & Özer Özcan, Ö. (2008). Kurum bakımındaki çocuk ve ergenlerde davranış ve duygusal sorunların epidemiyolojisi; Ulusal örneklemde karşılaştırmalı bir araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 235-246.

 • Taş, A. & Selvitopu, A. (2020). Lise öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(29), 23-42. DOI: http://dx.doi.org/10.35675/befdergi.426989

 • Toker, B. (2007). Demografik değişkenlerin iş tatminine etkileri: Izmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107. https://dergipark.org.tr/en/pub/doujournal/issue/66656/1042955

 • Tözün, M., Çulhacı, A., & Ünsal, A. (2008). Aile hekimliği sisteminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu (Eskişehir). TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 377-384. https://www.bibliomed.org/mnsfulltext/1/khb_007_05377.pdf?1655858056

 • Tuncer, G. (2011). Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları şube müdürlüğünde görev yapan personelin iş doyumunun ölçümlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Turhan, Ö. (2019). Beş faktör kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisinde depresyonun aracılık rolü. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 9-21. http://dx.doi.org/10.21733/ibad.559860

 • Tuti, G. (2018). Relation between job satisfaction of primary school teachers and levels of the occupational burnout. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 1(2), 125-135. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608714

 • Ural Uslan, Y. (2016). Kamu çalışanlarının iş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyo-demografik unsurlara göre değerlendirilmesi. Journal of Human Science, 13(2), 3354-3372. http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3983

 • Uras Başer, M. & Özel, A. (2013). İlköğretim okulu müdürlerinin iş doyum düzeyleri. e- International Journal of Educational Research, 4(1), Kış, 47-62. http://www.eijer.com/en/pub/issue/8021/105392

 • Uzun, Ö. (2010). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyleri ve iş doyumları ile ilgili bazı değişkenlerin incelenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 18(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/fnjn/issue/9013/112403

 • Ünsal, P. & Türetken, İ. Ö. (2005). Bir iş doyumu ölçeği geliştirme çalışması. Yönetim, 16(51), Haziran, 43-55. https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0006279&lng=1

 • Weiss, D. J., Dawıs, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, XXII. Work Adjustment Project, Industrial Relations Center, University of Minnesota.

 • Yalnız, H. & Karaca Saydam, B. (2014). Ebelerde iş stresinin iş doyumuna etkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), Nisan, 16-23. https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38434/452251

 • Yaşan, A., Eşsizoğlu, A., Yalçın, M., & Özkan, M. (2008). Bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinde iş memnuniyeti, anksiyete düzeyi ve ilişkili etmenler. Dicle Tıp Dergisi, 35(4), 228-233. http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/handle/11468/5467

 • Yazıcı, E. (2012). Korunmaya muhtaç çocuklar ve çocuk evleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 499-525.

 • Yelboğa, A. (2012). Örgütsel adalet ile iş doyumu ilişkisi: Ampirik bir çalışma. Ege Akademik Bakış, 12(2), Nisan, 171-182. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex- 1423876828.pdf

 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(1), 253-278. https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbf/issue/3085/42736

 • Yıldız, S. (2019). Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı çalışanlarının duygusal emek boyutları ve iş tatmin düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Sivas.

 • Yıldız Tepret, N. (2014). Yönetim anlayışları & liderlik stillerinin çalışan iş tatmini üzerine etkileri: telekomünikasyon sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bursa.

 • Yılmaz, H. & Karahan, A. (2009). Bireylerin kişisel özellikleri yönünden iş doyum düzeylerine göre tükenmişlikleri: Afyonkarahisar ilinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 197-214. https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/20829/223085

 • Yiğit, R., Dilmaç, B., & Deniz, M.E. (2011). İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 13 (3), 1-18. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/295/makaleler/13/3/arastrmx_295_13_p p_1-18.pdf

 • Yumuşak, S., Özafşarlıoğlu, S., & Yıldız, H. (2013). İş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Uşak tekstil sektöründe bir uygulama. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 56-79. https://doi.org/10.18354/esam.81724

 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin iş tatmini üzerindeki etkileri: Bir işletmede yapılan görgül çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 291-306.

 • Yüksel-Kaçan, C., Örsal, Ö., & Köşgeroğlu, N. (2016). Hemşirelerde iş doyumu düzeyinin incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18(2-3), 1-12. http://hemarge.org.tr/ckfinder/userfiles/files/2016/vol18num2-3/1.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics