IŞIKLAMA TASARIMININ SANAT ÜRETİMİ VE ALGISAL ETKİLEŞİM SÜREÇLERİNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-133
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-05 08:24:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 144-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Biyolojik saatimizi, sosyal yaşamdaki zaman algımızı, kültürel kodlarımızı ve dahası fiziksel sağlığımızı etkileme gücüne sahip olan ışık olgusu, ilkel çağlardan beri tüm bu alanların toplamının özelliklerinden beslenen sanat alanında da benzer etkiler göstermektedir. Sanat eserlerinin plastik anlamdaki anlatım örüntüsünü oluşturma aşamasında ve bitmiş eserin izleyicisi tarafından algılanma ve anlamlandırılma süreçlerinde ışıklama kurgusu önemli bir yere sahiptir. Öyle ki; eserin veya anlatının temel estetik yöneliminin ve duygusunun önemli belirleyenlerinden biri, kompozisyonun ışık atmosferidir. Görsel örüntüdeki atmosfer, ağırlıklı olarak ortamdaki fiziksel ışık yapısı ve dolaylı olarak da renk-tonlama ilişkisiyle oluşmaktadır. Özellikle plastik alanlar başta olmak üzere tüm sanat disiplinleri için ışığın fizyolojik yapısına, onun fiziksel sonucu olarak ortaya çıkan renklerin temel özelliklerine ve bunlarla ilişkili diğer tüm teknik ve kavramsal bilgiye hakim olmak önemli bir gereklilik olarak görünmektedir. Bu çalışmada bu bağlamdaki temel bilgiler paylaşılacak, verilen bilgiler ışığında ve ilgili özellikler içeren bazı görsel örnekler üzerinden çözümlemeler yapılarak, konunun sanat alanı ilgisi ve onun algılanma ve de anlamlandırılma sürecine yönelik etkisiyle, önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

The phenomenon of light, which has the power to affect our biological clock, our perception of time in social life, our cultural codes and moreover, our physical health, has shown similar effects in the field of art, which has been fed by the characteristics of the sum of all these fields since primitive ages. Lighting setup has an important place in the process of creating the plastic expression pattern of art pieces and in the processes of perception and interpretation of the finished work by the audience. So that; One of the important determinants of the basic aesthetic orientation and feeling of the piece or narrative is the light atmosphere of the composition. The atmosphere in the visual pattern is mainly formed by the physical light structure in the environment and indirectly by the color-toning relationship. It seems to be an important requirement for all art disciplines, especially plastic fields, to have a good grasp of the physiological structure of light, the basic features of colors that emerge as a physical result of it, and all other technical and conceptual knowledge related to them. In this study, basic information in this context will be shared, through the information given and by analyzing some visual examples containing related features, the importance of the subject will be emphasized with its interest in the field of art and its effect on the process of perception and interpretation.

Keywords


 • Arnold, D. (2019). Sanat Hakkında Kısa Bir Kitap. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Bacher, H. P. (2015). Sketchbook-Composition Studies For Film. London: Talisman Publishing Ltd.

 • Bacher, H. P. (2018). Color and Composition for Film. London: Laurence King Publishing Ltd.

 • Barret, T. (2022). Sanat Üretimi/Form ve Anlam. İstanbul: Hayalperest Yayınları.

 • Brown, B. (1996). Motion Picture & Video Lighting. Newton, USA: Focal Press.

 • Büker, S. (1991). Sinemada Anlam Yaratma. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Cars, L. d. (2010). The Spectecular Art of Jean Leon Gerome. Paris: Skira.

 • Electronca. (2021, 04 28). Mavi Işık Nedir? 08 11, 2022 tarihinde www.electronca.com: https://electronca.com/articles/mavi-isik-nedir/ adresinden alındı

 • Fraser, N. (2004). Lighting And Sound. London: Phaidon.

 • Gombrich, E. H. (1992). Sanat ve Yanılsama. İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Gombrich, E. H. (2020). Gölgeler- Düşen Gölgenin Batı Sanatında Tasviri. İstanbul: Everest Yayınları.

 • Keller, M. (1999). Light Fantastic-The Art and Design. New York: Prestel.

 • Kleinman, P. (2019). Psiko 101. İstanbul: Okuyanus.

 • Kovacs, V. (2022, 11 13). Concept Art World/Artists. 11 2022, 2022 tarihinde www.conceptartworld.com: https://conceptartworld.com/artists/vance-kovacs/ adresinden alındı

 • Lowell, R. (1994,). Matters Of Light & Depth. Philedelphia, U.S.A: Broad Street Boks.

 • Millerson, G. (1989). TV Scenic Design Handbook. London: Focall Pres.

 • Noas. (2021, 01 22). Renk Sıcaklığı Nedir? 08 11, 2022 tarihinde www.noas.com: https://noas.com.tr/renk-sicakligi-nedir/ adresinden alındı

 • Otto G. Ocvirk, R. E. (2015). Sanatın Temelleri/Teori ve Uygulama. İzmir: KarakalemKitabevi

 • Pamir, H. (2000, Mayıs-Haziran). Mimari Tasarım Kurgularında Işık. XXI Mimarlı Kültürü Dergisi, 1(2), 33.

 • Reid, F. (1984). The Stage Lighting Handbook. London: A & C Black Ltd.

 • Schütze, S. (2015). Caravaggio / The Complete Works. Köln: Taschen.

 • Scott, R. (Yöneten). (2000). Gladiator [Sinema Filmi].

 • Snyder, Z. (Yöneten). (2016). Batman vs Superman/Dawn of Justice [Sinema Filmi].

 • Spilberg, S. (Yöneten). (1998). Saving Private Ryan [Sinema Filmi].

 • Steven Spilberg, D. J. (1998). Saving Private Ryan. London: Boxtree.

 • Şenyapılı, Ö. (2003). Sinema Tasarım. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

 • Thomas Breadikow, M. F. (2006). Renkli Işığın Anlamı ve Anlamsızlığı. Professional Lighting Design Türkiye, 1(7).

 • Whelan, R. (2006). Robert Capa The DefinitiveCollection. New York: Phaidon.

 • Zang, M. (2018, 10 15). this-is-why-lighting height-and-angle-matter-in-portraits. 08 11, 2022 tarihinde petapixel.com: https://petapixel.com/2018/10/15/this-is-why-lighting-heightand-angle-matter-in-portraits/ adresinden alındı

 • Zelinska, K. M. (2006). Görsel Algıyı Değiştirme Yolları. Proffesional Lighting Design Türkiye, 1(7).

                                                                                                    
 • Article Statistics