OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLER İÇİN ETİK DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-133
Number of pages: 295-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çocuğu okul öncesi eğitime devam eden ebeveynler için ‘‘Etik Davranışları Değerlendirme Ölçeği’ni’’geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 48-66 ay aralığında okul öncesi eğitime devam eden çocuğu olan 207 ebeveyn oluşturmuştur. Araştırma verileri, ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ‘’Etik Davranışları Değerlendirme Ölçeği’’ kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde literatür taraması doğrultusunda 38 maddenin yer aldığı bir madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerliliği çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesine yönelik açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda ölçeğin 3 faktörlü ve 15 maddelik son halinin geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci faktör toplam varyansın, %18,85’ni, ikinci faktör %18,50’sini, üçüncü faktör ise %15,33’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise, .61 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 48-66 ay aralığında ve okul öncesi eğitime devam eden çocuğu olan ebeveynlerin etik davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop the ‘’Ethical Behavior Evaluation Scale’’ for parents whose children continue preschool education. The study group of the study consisted of 207 parents with children attending preschool education between 48-66 months. The research data were collected by using the "Personal Information Form" and the "Ethical Behavior Evaluation Scale". In the process of developing the scale, an item pool containing 38 items was created in line with the literature review and scope validity studies were carried out in line with expert opinions. Explanatory and confirmatory factor analysis was performed for the development of the scale. As a result of these analyzes, it was concluded that the final version of the scale with 3 factors and 15 items was valid and reliable. The first factor explains 18.85% of the total variance, the second factor explains 18.50%, and the third factor explains 15.33%. The total Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was calculated as .61. As a result, a valid and reliable measurement tool has been developed that can be used to evaluate the ethical behavior of parents with children in the range of 48-66 months and attending preschool education.

Keywords